Dördüncüsü: Bu sene, buranın müdürü, benim namıma, Barla’nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre karyesinde tebdil-i hava için birkaç gün kalmaya dair müracaat etti; müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevab-ı red verenlere nasıl müracaat edilir? Müracaat edilse, zillet içinde faidesiz bir tezellül olur.

Beşincisi: Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dâvâ etmek ve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır, hakka karşı bir hürmetsizliktir. Ben bu haksızlığı ve hakka karşı hürmetsizliği irtikâp etmek istemem vesselâm.

Altıncı sebep: Bana karşı ehl-i dünyanın verdiği sıkıntı, siyaset için değil. Çünkü onlar da bilirler ki siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki, bilerek veya bilmeyerek, zındıka hesabına, benim dine merbutiyetimden beni tâzip ediyorlar. Öyle ise, onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek ve meslek-i zındıkayı okşamak demektir.

Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe; âdil olan kader-i İlâhî, beni onların zalim eliyle tâzip edecektir. Çünkü onlar diyanete merbutiyetimden beni sıkıyorlar; kader ise, benim diyanette ve ihlâsta noksaniyetim var, ara sıra ehl-i dünyaya riyakârlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyle ise, şimdilik şu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehl-i dünyaya müracaat etsem, kader der: “Ey riyakâr, bu müracaatın cezasını çek.” Eğer müracaat etmezsem, ehl-i dünya der: “Bizi tanımıyorsun, sıkıntıda kal.”

Yedinci sebep: Malûmdur ki, bir memurun vazifesi, heyet-i içtimaiyeye muzır eşhâsa meydan vermemek ve nâfilere yardım etmektir. Halbuki, beni nezaret altına alan memur, kabir kapısına gelen, misafir bir ihtiyar adama, 1 لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ taki, imanın lâtîf bir zevkini izah ettiğim vakit, bir cürm-ü meşhut halinde beni yakalamak gibi, çok zaman yanıma gelmediği halde, o vakit güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. İhlâsla dinleyen o biçareyi de mahrum bıraktı, beni de hiddete getirdi. Halbuki, burada bazı adamlar vardı; o onlara ehemmiyet vermiyordu. Sonra, edepsizliklerde ve köydeki hayat-ı içtimaiyeye zehir verecek surette bulundukları vakit, onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.
Önceki Risale: Beşinci Nokta
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdil : adaletli
biçare : çaresiz, zavallı
cevab-ı red : red cevabı
cürm-ü meşhut : suçüstü
dâvâ : iddia
dehalet : sığınma
diyanet : dindarlık, dinî emirlere uyma
ehl-i dünya : dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler
eşhâs : şahıslar, kişiler
güya : sanki
hayat-ı içtimaiye : sosyal hayat
heyet-i içtimâiye : toplumsal yapı
hürmetsizlik : saygısızlık
ihlâs : samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme
iltifat : iyilik ve güzellikle davranış
irtikâp : kötü iş işleme
izah : açıklama
kabahat : suç
kader-i İlâhî : Allah’ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması
karye : köy
lâtif : ince, hoş, güzel
mahrum : yoksun
malum : bilinen
merbûtiyet : bağlılık
meslek-i zındıka : dinsizlik mesleği
muzır : zararlı
müracaat : başvuru
nâfî : faydalı, yararlı
nam : ad
nezaret : gözetim
riyakâr : gösteriş için davranan
riyakârlık : gösteriş
suret : biçim, şekil
takdir : beğendiğini dile getirme
tâzip : azap ve sıkıntı verme
tebdil-i hava : hava değişimi
tezellül : alçalma, kendisini küçük düşürme
vesselâm : işte bu kadar, bundan sonra selâm
zındıka : dinsizlik
zillet : alçaklık, aşağılık
Yükleniyor...