Evet, 1 حَنِينُ الْجِذْعِ mu’cizesi çok münteşir ve meşhur ve hakikî mütevatirdir.2 Sahabelerin bir cemaat-i âlisinden on beş tarikle3 gelip, Tâbiînin yüzer imamları o mu’cizeyi, o tariklerle, arkadaki asırlara haber vermişler. Sahabenin o cemaatinden ulema-i Sahabe namdarları ve rivayet-i hadîsin reislerinden Hazret-i Enes ibni Mâlik (hâdim-i Nebevî),4 Hazret-i Câbir bin Abdullahi’l-Ensârî (hâdim-i Nebevî),5 Hazret-i Abdullah ibni Ömer,6 Hazret-i Abdullah bin Abbas,7 Hazret-i Sehl bin Sa’d,8 Hazret-i Ebu Saidi’l-Hudrî,9 Hazret-i Übey ibni’l-Kâ’b,10 Hazret-i Büreyde,11 Hazret-i Ümmü’l-mü’minîn Ümmü Seleme12 gibi meşâhir-i ulema-i Sahabe ve rivayet-i hadîsin rüesaları gibi, herbiri bir tarikin başında, aynı mu’cizeyi ümmete haber vermişler. Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha, arkalarındaki asırlara o mütevatir mu’cize-i kübrâyı tarikleriyle haber vermişler.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Kuru hurma direğinin inlemesi.
2 : el-Kettânî, Nazmü’l-Mütenâsir, 134-135.
3 : İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 125-132.
4 : Enes ibni Mâlik tariki: Buharî, Menâkıb: 25; Tirmizî, Menâkıb: 6, Cum’a: 10; İbni Mâce, İkametü’s-Salât: 199; Dârîmî, Mukaddime: 6; Salât: 202; Müsned, 1:249, 267, 363, 3:226.
5 : Câbir bin Abdullah-il-Ensârî tariki: Buharî, Menâkıb: 25; Tirmizî, Menâkıb: 6, Cum’a: 10; Nesâî, Cum’a: 17; İbni Mâce, İkametü’s-Salât: 199; Dârîmî, Mukaddime: 6 (Câbir’den üç ayrı tarikle); Salât: 202; Müsned, 3:293, 295, 306, 324.
6 : Abdullah ibni Ömer tariki: Buharî, Menâkıb: 25; Tirmizî, Cum’a: 10 Tirmizî (tahkik: Ahmed Şâkir), no. 505, Menâkıb: 6; Dârîmî, Mukaddime: 6.
7 : Abdullah bin Abbas tariki: Tirmizî, Menâkıb: 6; Cum’a: 10; Dârîmî, Mukaddime: 6; Salât: 202; Müsned, 1:249; Müsned, 1:363.
8 : Sehl bin Sa’d tariki: Tirmizî, Menâkıb: 6; Cum’a: 10; Dârîmî, Mukaddime: 6; Salât: 202; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:62.
9 : Ebû Saîd-il-Hudrî tariki, Dârîmî, Mukaddime: 6.
10 : Ubey ibni’l-Kâ’b tariki: Tirmizî, Cum’a: 10; İbni Mâce, İkametü’s-Salât: 199; Dârîmî, Mukaddime: 6; Müsned, 139; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:62; Mubârekforî, Tuhfetü’l-Ahvezî, 3:22.
11 : Büreyde tariki: Dârîmî, Mukaddime: 6.
12 : Ümmü’l-Mü’minîn Ümmü Seleme tariki: Tirmizî, Menâkıb: 6; Cum’a: 10.
Önceki Risale: Dokuzuncu İşaret / Sonraki Risale: On Birinci İşaret
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
cemaat-i âlî : büyük, yüce cemaat
hâdim-i Nebevî : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hizmet eden
hakikî mütevatir/sarih mütevatir : yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun olduğu gibi aktardıkları haber veya hadis
Hazret-i Ümmü’l-mü’minîn : mü’minlerin annesi
kütüb-ü sahiha : sahih, doğru ve güvenilir hadis kitapları
meşâhir-i ulema-i Sahabe : Sahabelerin meşhur âlimleri
mu’cize : Allah’ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü hal ve hareketler
mu’cize-i kübrâ : büyük mu’cize
münteşir : yaygın, yayılmış
mütevatir : yalanda birleşmeleri mümkün olmayan toplulukların birbirinden aktardığı hadis veya haber
namdar : şan ve şöhret sahibi
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
rivayet-i hadis : hadis rivayeti, nakil ve aktarımı
rüesa : reisler, önde gelenler
Sahabe : Hz. Peygamberi (a.s.m.) dünya gözüyle gören ve onun yolundan giden Müslümanlar
Tâbiin : Sahabeleri gören Müslümanlar
tarik : yol, hadis veya haberin geliş kanalı
ulema-i Sahabe : âlim olan sahabeler
ümmet : Hz. Peygambere inanıp onun yolundan giden mü’minler
Yükleniyor...