Block title
Block content
Senin yerine teselli buldum. Cenâb-ı Hak bir abdini severse, dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir.1 İnşaallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine mânilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşaallah, neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman, pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar.

Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim, yazılan galip Sözler ve Mektuplar, ihtiyarsız, def’î ve âni bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile, Eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem, sönük düşer, noksan olur. Bir miktardır ki, tulûat-ı kalbiye tevakkuf etmiş, hafıza kamçısı kırılmış. Fakat cevapsız kalmamak için gayet muhtasar birer cevap yazacağız.

BİRİNCİ SUALİNİZ: Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?

Elcevap: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.

Hem بِظَهْرِ الْغَيْبِ 2 yani gıyaben ona dua etmek, 3

Hem hadîste ve Kur’ân’da gelen me’sur dualarla dua etmek; meselâ,

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ لِى وَلَهُ فِى الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَاْلاٰخِرَةِ 4

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 5

gibi câmi dualarla dua etmek,..

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Tirmizî, Tıb, 1; Müsned, 5:427; Müstedrek, 4:207; Mecmeu’z-Zevâid, 10:285; Kenzü’l-Ummal, 3:204.
2 : Müslim, Zikr: 86-88; Tirmizî, Birr, 50; Ebu Davud, Vitr, 29; İbni Mâce, Menâsik, 5.
3 : Müslim, Zikr, 88; Tirmizî, Birr, 50; İbni Mâce, Menâsik, 5; Ebû Dâvud, Vitr, 29.
4 : Allahım, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum. en-Nevevî, el-Ezkâr, 74; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:517.
5 : “Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver. Ve bizi Cehennem ateşinin azâbından koru.” Bakara Sûresi, 2:201.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi İkinci Mektup / Sonraki Risale: Yirmi Dördüncü Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

abd : kul
âhir : son
aziz : izzetli, değerli
câmi : kapsamlı
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
def’î : birden bire, âni
esbâb-ı kabul : kabul edilme sebepleri
ezcümle : meselâ
gıyaben : hazır ve mevcut olmaksızın, bir kişinin ardından
hadîs : Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait mübarek söz, fiil ve davranış veya onun onayladığı başkasına ait söz, fiil ve davranış
içtima : toplanma
ihtiyar : irade, dileme
ihtiyarsız : irade dışı
inşaallah : Allah’ın izniyle
istiğfar : af dileme
kesretli : çok sayıda
kuvve-i ilmiye : ilmî güç
makbul : kabul gören
makbuliyet : kabul edilmiş olma
mazhar olma : erişme, nail olma
me’sur : tesirli
muhtasar : kısa, özet
mü’min : Allah’a inanan
müteessir etme : üzme, etkileme
neşr : yayma
nisbet : oran, ölçü
rahmet : merhamet ve şefkat
salâvat-ı şerife/salâvat : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duaları
suret : biçim, şekil
şefaat : günahlarımızın bağışlanması için peygamberlerin ve Allah katında makbul kişilerin, Allah’ın izniyle aracılık yapması
şerâit : şartlar
şerâit-i kabul : kabul şartları
tevakkuf etme : duraklama
tulûât-ı kalbiye : kalbe gelen ilham ve mânâlar
zikretme : anma
Yükleniyor...