Sual: Nedir o üç kayıt ki, istibdad-ı mânevî onunla âlem-i İslâmiyeti kayd etmiştir?
Cevap: Meselâ, Rus hükûmetinin istibdadı, bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de diğer bir kayıttır. Âdât-ı küfriye ve zâlimânelerinin tagallübü de üçüncü bir kayıttır. İngiliz hükûmeti, gerçi zahiren müstebid değilse de, milleti mütehakkimedir. Âdâtı dahi mütegallibedir. İşte size Hindistan bir burhan ve Mısır yarı burhandır. Binaenaleyh, milletimiz ya üç veya bir buçuk kayıt ile mukayyeddir. Buna mukabil, bizim gayr-ı müslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kaydımız vardı. Ona bedelen çok nazlarını çektiğimiz gibi, onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler; biz, bir nev’i hizmetkârlık olan memuriyet ve askerlik cihetiyle servet ve nesilce aşağıya düştük. Bence onlar eskiden beri hürdürler. Fikr-i milliyet, hürriyetin pederidir. Yine esir Ekrad ve Etrak idi. İşte o yalancı kaydı, üç veya on milyonun ayağında açıyoruz. Ta ki, üç kayıt ile mukayyed üç yüz milyon İslâmın hürriyetine meydan açılsın. HAŞİYE-1 Elbette âcilen (عَاجِلاً) üçü veren ve âcilen (اٰجِلاً) üç yüzünü kazanan, hasaret etmiyor.

وَسَيَاْخُذُ اْلاِسْلاَمُ بِيَمِينِهِ مِنَ الْحُجَّةِ سَيْفاً صَارِمًا جَزَّارًا مُهَنَّدًا وَبِشِمَالِهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ لِجَامَ فَرَسٍ عَرَبِىٍّ مُشْرِقِ اللَّوْنِ فَالِقًا بِفَاْسِهِ وَقَوْسِهِ رُؤُسَ اْلاِسْتِبْدَادِ الَّذِى بِهِ انْدَرَسَ بَسَاتِينُناَ 1

HAŞİYE-2

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE-1 : Elhamdü lillâh, şimdi açılmaya başladı.
1 : Sağlam, keskin ve bilenmiş hüccetten kılıcı sağ eline ve hürriyeti de, parlak renkli Arap atının dizgini gibi sol eline alacak olan İslâm, bağ ve bahçelerimizin kökünü kurutan istibdadın başını parçalayacaktır.
HAŞİYE-2 : Yine bak, maşaallah, hem Nurun Zülfikar ve Hüccetullahi’l-Bâliğa gibi mecmualarını, hem Yemen, Mısır, Cezayir, Hind, Fas, Kafkas, Fars ve Arap gibi İslâm milletlerini haber verir gibi şifreli bir fıkradır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âcilen (اٰجِلاً) : vakti gelince, ileride, gelecekte
âcilen (عَاجِلاً) : acele olarak, derhal, peşin olarak
âdât : âdetler, gelenek ve görenekler
âdât-ı küfriye ve zâlimâne : inkâra ait ve zâlimlere yakışan âdet ve uygulamalar
bedelen : bedel ve karşılık olarak
binaenaleyh : bundan dolayı
burhan : güçlü delil, kanıt
cihet : yön, taraf
Ekrad : Kürtler
elhamdü lillâh : “Allah’a hamd olsun”
Etrak : Türkler
fıkra : paragraf
fikr-i milliyet : milliyetçilik düşüncesi
gayr-ı Müslim : Müslüman olmayan
hasaret : zarar
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
Hüccetullahi’l-Bâliğa : Âyetü’l-Kübrâ, Tabiat ve Haşir Risalelerinin bazı bölümleri gibi Risale-i Nur’dan derlenmiş olan ve on bir hüccetten oluşan Asâ-yı Mûsâ’nın ikinci kısmı
hürriyet : serbestlik, özgürlük
istibdat : baskı, zulüm, despotluk
kayıt : bağ, pranga, kelepçe
maşallah : “Allah ne güzel dilemiş”
mecmua : çeşitli yazıların bir araya getirilmesiyle oluşan kitap
memuriyet : memurluk
mukabil : karşılık
mukayyet : kayıt altına alınmış olan, bağlı, prangalı, kelepçeli
müstebid : zorba, despot
mütegallibe : galebe çalan, baskın çıkan
mütehakkime : tahakküm eden, zorla egemenliği altına alan
neslen : nesil olarak
nev’i : tür, cins
Nur : Risale-i Nur
peder : baba
serveten : servet bakımından
tagallüb : hâkimiyeti ve emri altına alma
tahakküm : hâkimiyeti altına alma, despotluk
zahiren : görünürde
ziyadeleşme : çoğalma, artma
Zülfikar : Kur’ân ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizeleri hakkında Risale-i Nur’dan derlenmiş bir eser
Yükleniyor...