İşârât-ı Kur’âniye ve üç keramet-i Aleviye ve keramet-i Gavsiye hakkındaki bir tenbih ve ihtardır.
Bu gayet mahrem risaleler, nasılsa, muannid bir nâmahremin eline bu risalelerden birisi geçmiş. Gayet sathî ve inat nazarıyla bir iki yerine haksız bir itirazla ehemmiyetli bir hâdiseye sebebiyet verdiğinden, bu mecmua, Risale-i Nur’un has talebelerine, belki ehass-ı havassa mahsus olduğu halde ve benim vefatımdan sonra intişarına müsaade olmasıyla beraber, şimdi mezkûr hâdisenin sebebiyle herkese değil, belki ehl-i insaf ve Risale-i Nur’la alâkadar ve talebelerinden bulunanlara haslardan bir kaç şakirdin tensibiyle gösterilebilir fikriyle yazdık. Şimdi ise, iki sene iki mahkeme tetkikten sonra bize iade edilmesinden neşrine mecbur olduk.

İkinci nokta: Bu risale baştan aşağıya kadar birtek neticeye bakıyor. Bine yakın emarelerle, Risale-i Nur’un makbuliyetine bir imza basıldığını ispat ediyor. Böyle birtek dâvâya bu derece kesretli ve ayrı ayrı cihetlerde binler emareler ve imalar onu göstermesi ilmelyakîn değil, belki aynelyakîn, belki hakkalyakîn derecesinde o dâvâyı ispat eder.

Üçüncü nokta: Bu risaleyi mütalâa eden zâtlar, inceden inceye, hususan cifrî hesabatına meşgul olmaya lüzum yok. Bir kısmı anlaşılmasa da zararı yok. Hem umumunu okumak da lâzım değil. Hem keramet-i Gavsiyenin âhirinde, Şamlı Hafız Tevfik’in fıkrasından başlayıp âhire kadar mütalâadan sonra ve baştaki mukaddemeyi okuduktan sonra HAŞİYE istediği parçayı okusun.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Kitabın birinci ve yedinci kısımlarını okuduktan sonra.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Takdim / Sonraki Risale: Yirmi Yedinci Mektuptan Mühim Parçalar
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

İşârât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın işâretleri; Birinci Şuâ
Kerâmet-i Aleviye : Hz. Ali’nin (r.a.) kerameti; Sikke-i Tasdik-i Gaybî’de yer alan Otuz Birinci Mektubun On Sekizinci Lem'ası
Kerâmet-i Gavsiye : Abdülkadir Geylânî’nin Risale-i Nur’la ilgili kerametli bir şekilde verdiği haberlerin yeraldığı Sekizinci Lem’a
tenbih : ikaz, uyarı
ihtar : hatırlatma, ikaz
mahrem : gizli olan, herkese söylenmeyen, gizli sır
muannit : inatçı
nâmahrem : yabancı
sathî : sığ, yüzeysel
sebebiyet vermek : sebep olmak
mecmua : kitap
has : özel, ait
ehass-ı havas : seçkinlerin en seçkini
intişar : yayılma
mezkûr : anılan, sözü geçen
ehl-i insaf : insaflı olanlar
alâkadar : alâkalı, ilgili
tensib : uygun görme
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
emare : belirti, işaret
makbuliyet : kabul edilmişlik
gaybî : bilinmeyen, gayb âlemine ait
kesretli : çok
ima : işaret
ilmelyakîn : ilme ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme
aynelyakîn : gözlem ve müşahedeye dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme
hakkalyakin : bizzat yaşamak suretiyle, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme
mütalâa : dikkatlice okuyup inceleme
hususan : bilhassa, özellikle
cifrî : cifir ilmiyle ilgili
hesabat : hesaplar
umum : genel, bütün
âhir : son
fıkra : belli bir düşünceyi anlatmak üzere kaleme alınan yazı; makâle
mukaddeme : ilk söz, başlangıç
nazar : bakış, görüş
şakirt : talebe, öğrenci
Yükleniyor...