2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

…………….

Beşinci nokta: Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine, belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belâyı def ediyor; onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semâvî ve arzî belâların def’ine vesile olduğu çok emâreler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmiş. Hattâ Kur’ân’ın işaretiyle tahakkuk etmiş. Ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında dört defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları ve Anadolu’da ekser yerlerde okunması Harb-i Umumînin Anadolu’ya girmemesine bir vesile olduğu Sûre-i Ve’l-Asr işaret ettiği hâlde, bu iki ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur’un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını Mahkeme-i Temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur’un intişarı ve okunmasını beklerken, bütün bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risaleler sahiplerine iade edildiği hâlde bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri cihetiyle, belâların def’ine vesile olan bu küllî sadaka-i mâneviye belâya karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık başladı.

Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte, Denizli’de mahkemeye verilen cüz’î bir kısım Risale-i Nur, sahiplerine iadesinin aynı zamanında, burada dahi bir kısım zâtlar yazmaya başlamaları aynı vakitde, bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur’un serbestiyeti cüz’î olmasından, rahmet dahi cüz’î kaldı. İnşaallah, yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı küllîleşecek ve rahmet dahi tam olacak. HAŞİYE
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
HAŞİYE : Hem aynen öyle oldu, biz gördük.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arzî : dünyaya âit
aziz : çok değerli, izzetli
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
cihet : yön
cüz'î : az, hususî
def' : uzaklaştırma
ekser : çoğunluk
emâre : alâmet, belirti
fâide : fayda, yarar
fevkalâde : olağanüstü
hâdise : vak’a, olay
iade etmek : geri vermek
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
intişar : yayılma
kısm-ı âzam : büyük bir kısım
küllî : genel, kapsamlı
men etmek : yasaklamak
nâs : insanlar
nev'i : çeşit, tür
rahmet : ihsan, bağış; yağmur
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sadaka : Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım
sadaka-i mâneviye : belâları uzaklaştıran mânevî sadaka
semâvî : gökten gelen
serbestiyet : serbestlik
sıddık : çok doğru ve bağlı
Sûre-i Ve'l-Asr : Kur’ân-ı Kerimin 103. sûresi olan Asr Sûresi
şakirt : öğrenci, talebe
tahakkuk : gerçekleşme
tebeyyün etme : belli olma, ortaya çıkma
umumî : genel
vesile : sebep, aracı
vesvese : kuruntu, şüphe
zelzele : deprem, sarsıntı
Yükleniyor...