Bu hâdise münasebetiyle yine bugünlerde hatırıma gelen bir vâkıayı beyan ediyorum.
Ben, namaz tesbihatının âhirinde otuz üç defa kelime-i tevhidi zikrederken, birden kalbime geldi ki: Hadis-i şerifte, “Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçer.” 1 Risaletü’n-Nur’da o saat var; çalış, o saati bul, ihtar edildi. Âdetâ ihtiyarsız bir surette, Kur’ân’ın âyetü’l-kübrâsının iki tefsiri olan iki Âyet i Kübrâ risalelerinden mülâhhas tefekkürî bir tekellüm, tam bir saat devam etti. Baktım, size gönderdiğim Âyetü’l-Kübrâ risalesinin Birinci Makamının hülâsasından müntehap güzel bir sırrını hülâsa ile, Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiyeden müstahreç nurlu, tatlı fıkralardan terekküp ediyor.

Ben, kemâl-i lezzetle, her gün tefekkürle okumaya başladım. Birkaç gün sonra hatırıma geldi ki: Madem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir, talebelerine bir vird-i ekber olabilir diye kaleme aldım. Ve bütün risalelerin hususî menbaları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur’âniyeyi, kendi Kur’ânımda, evvelce işaretler koyup bir Hizb-i Âzam-ı Kur’ânî yapmak niyet ettim. Şimdi bu Hizb-i Âzam ve bu vird-i ekber, Risale-i Nur mensuplarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için bir zaman size de göndermek hakkınız var. İnşaallah bir zaman sonra size gönderilecek. Bazı kelimelerini tercüme ve bir kısım kayıtlarını tefhim için vakit bulsam, gayet kısa haşiye gibi birşey yazacağım.

Umum kardeşlerime ve hizmet-i Kur’âniyede bütün arkadaşlarıma hasret ve iştiyakla binler selâm.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:310; Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, 4:409 (Kitâbu’t-Tefekkür); el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1:78.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
âyât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın âyetleri
Âyetü’l-Kübrâ/Âyetü’l-Kübrâ risalesi : en büyük delil anlamına gelen Risale-i Nur’da bir bölüm; Yedinci Şua
âyetü’l-kübrâ : en büyük âyet, delil
eyyam-ı mübareke : mübarek günler
fıkra : bölüm, kısım
hadis-i şerif : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
haşiye : dipnot
Hizb-i Âzam/Hizb-i Âzam-ı Kur’ânî : Risale-i Nur’da geçen Kur’ân âyetlerinin toplandığı eserin adı
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân hizmeti
hülâsa : özet
ihtar edilme : hatırlatılma, uyarılma
ihtiyarsız : istek ve irade dışı
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
iştiyak : çok kuvvetli arzu ve istek
kelime-i tevhid : “Allah’tan başka ilâh yoktur” anlamında “lâ ilâhe illâllah” ifadesi
kemâl-i lezzet : tam ve eksiksiz bir lezzet
menba : kaynak
mülahhas : özü çıkarılmış, özetlenmiş
müntehap : seçilmiş
mürşid : irşad eden, doğru yolu gösteren
müstahreç : çıkarılmış, alınmış
namaz tesbihatı : namazdan sonra tesbih çekip dua etme bölümü
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un bölümlerinden her birisi
suret : biçim, şekil
tefekkür : Allah’ı tanımayı sonuç verecek şekilde varlıklar üzerinde düşünme
tefhim : anlatma, açıklama
tefsir : açıklama, yorum
tekellüm : konuşma
terekküp etme : birleşme, meydana gelme
umum : genel, bütün
vird-i ekber : büyük dua, zikir; Yirmi Dokuzuncu Lem’a
Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiye : Arapça yazılan, Tefekkürname adındaki Yirmi Dokuzuncu Lem’a
Yükleniyor...