Sûre-i Ve’l-Asri’nin azamet ve kudsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakaikin hazinesi olduğunu tasdik ederek Cenâb-ı Hakka şükrettik.

Evet, âlem-i İslâm, bu asrın hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umumîden kurtulmasının sebebi, Kur’ân’dan gelen iman ve a’mâl-i saliha olduğu gibi; fakirlere gelen acı, açlık ve kahtın sebebi, orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasârât ve zayiatın sebebi de, zekât yerinde ihtikâr etmeleridir. Ve Anadolu’nun bir meydan-ı harp olmamasının sebebi, 1 اِلاَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا kelime-i kudsiyesinin hakikatini fevkalâde bir surette yüz bin insanların kalblerine tahkikî bir tarzda ders veren Risaletü’n-Nur olduğunu, pek çok emareler ve şakirtlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatleri ispat eder.

Ezcümle: Emarelerden biri, Risale-i Nur’a sıkıntı veren, veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi, bu sene, bu memleketin etrafında umumî bir tarzda Risale-i Nur’un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatâsıyla, şimdiki umumî sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “İman edenler müstesna.” Asr Sûresi, 103:3.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm âlemi, dünyası
asr : yüzyıl
azamet : büyüklük, yücelik
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
dehşetli : korkunç, ürkütücü
ehl-i hakikat : hak ve doğruluk üzere olan kimseler
emare : belirti, işaret
ezcümle : meselâ, bu cümleden
fevkalâde : olağanüstü, çok güzel
hakaik : gerçek mahiyetler, asıl ve esaslar
hakikat : asıl, esas
hasârât : zararlar, yıkımlar
ihtikâr : vurgunculuk, stokçuluk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zaruri olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama
intişar : yayılma
kaht : kıtlık
kelime-i kudsiye : kutsal kelime
kudsiyet : kusur ve noksandan uzak oluş, kutsallık
meydan-ı harp : savaş meydanı
nevi : tür
sefahet : yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık
Sûre-i Ve’l-Asri : Kur’ân-ı Kerimin 103. sûresi
suret : biçim, şekil
şakirt : talebe, öğrenci
şükr : teşekkür, övgü
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
tahkikî : doğruluğunu araştırarak, araştırmaya dayanan
tasdik : doğrulama, kabul etme
tevakkuf : durma, duraklama
umumî : genel
zayiat : kayıplar
Yükleniyor...