Saniyen: Madem Risale-i Nur, bu mucize-i kübrânın elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve muannid düşmanlarını teslime mecbur etmiş. Hem kalbi, hem ruhu, hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'âniyenin dellâllığını yapan ve ondan başka me'hazı ve mercii olmayan ve bir mucize-i mâneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış. Ve dalâletin en sert, kuvvetli kalesi olan tabiatı, Tabiat Risalesi ile parça parça etmiş. Ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i âfâkında ve fennin en geniş perdelerinde Asâ-yı Mûsâ'daki Meyvenin Altıncı Meselesi ve Birinci, İkinci, Üçüncü, Sekizinci Hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nur-u tevhidi göstermiş.

« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Sonraki Risale: Hüve Nüktesi
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

burhan : delil
daire-i âfâk : çok büyük ve geniş daire
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
dellal : davetçi, ilâncı
eczahane-i kübra : büyük eczane
gaflet : umursamazlık, âhiretten ve Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranma
galebe çalmak : üstün gelmek
hakîm : bilgili, hikmetli
Hakîm-i Zülcelâl : sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve herşeyi hikmetle yapan Allah
Hâlık : herşeyi yaratan Allah
hazine-i Kur'âniye : Kur'ân hazinesi
hüccet : kanıt, delil
küllî : çok, kapsamlı
küre-i arz : yerküre, dünya
lisan-ı mahsus : özel dil
macun : karışım halinde ilaç
me'haz : kaynak
merci : başvurulacak, sığınılacak yer
mikyas : ölçek
mizan : ölçü
muannid : inatçı
nur-u tevhid : Allah'ın birliğini gösteren nur
rükn : esas, şart
tenvir : nurlandırma, aydınlatma
tiryak : ilâç
zındık : dinsiz
Yükleniyor...