ÜÇÜNCÜ ESAS

Fâil muktedirdir. Evet, nasıl haşrin muktazisi, şüphesiz mevcuttur. Haşri yapacak Zât da nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler Ona nisbeten birdirler. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar kolaydır.

Evet, bir Kadîr ki, şu âlem, bütün güneşleri, yıldızları, avâlimi, zerrâtı, cevâhiri, nihayetsiz lisanlarla Onun azametine ve kudretine şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki, haşr-i cismanîyi o kudretten istib’âd etsin?

Evet, bilmüşahede, bir Kadîr-i Zülcelâl, şu âlem içinde, her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden; hattâ her senede birer yeni, seyyar, muntazam kâinatı icad eden; hattâ her günde birer yeni, muntazam âlem yapan; daima şu semâvât ve arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kâinatları kemâl-i hikmetle halk eden, değiştiren; ve asırlar ve seneler, belki günler adedince muntazam âlemleri zaman ipine asan ve onunla azamet-i kudretini gösteren; ve yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küre-i arzın başına birtek çiçek gibi takan ve onunla kemâl-i hikmetini, cemâl-i san’atını izhar eden bir Zât, nasıl kıyameti getirecek, nasıl bu dünyayı âhiretle değiştirecek denilir mi?
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Sekizinci Söz / Sonraki Risale: Otuzuncu Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Âdil : sonsuz adalet sahibi Allah
avâlim : âlemler
bilmüşahede : gözle görüldüğü gibi
burhan-ı kat’î : kesin delil
cevâhir : cevherler, özler
dâi : sebep
delâlet : delil olma, işaret etme
ekser : pekçok
Esmâ-i Hüsnâ : Allah’ın güzel isimleri
hads : sezgi
hads-i kat’î : kesin ve doğru sezgi
Hafîz : herşeyi koruyan, bütün özellikleriyle kaydedip muhafaza eden Allah
Hakîm : herşeyi hikmetle yapan Allah
haşir : öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip, Allah’ın huzurunda toplanma
haşr-i cismanî : bedenle birlikte dirilme
icad : yaratma, var etme
iktiza : gerektirme
intaç etme : netice verme
istib’âd : akıldan uzak görme
Kadîr : herşeye gücü yeten, herşeyi yapabilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah
Kadîr-i Zülcelâl : sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi ve herşeye gücü yeten Allah
kat’iyen : kesinlikle
kemâl-i hikmet : tam ve eksiksiz hikmet
kıyamet : dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması; kâinatın ölümünden sonra, bütün ölülerin dirilip ayağa kalkmaları
Menâbi-i Aşere : on kaynak
muktazi : gerekçe
Rahîm : sonsuz merhamet ve şefkat sahibi Allah
Sâni-i Zülcelâl : herşeyi san’atla yapan sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah
tazammun : içine alma
tetebbu : derinliğine inceleyip tanıma
Yükleniyor...