Evet, gece-gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle gurup ve ufûl içinde teceddüd eden ve tazelenen masnûât-ı cemile, mevcudat-ı lâtife, elbette bir âli ve sermedî ve dâimü’t-tecellî bir Cemâl Sahibinin vücud ve bekà ve vahdetini gösterdikleri gibi; o masnuat, esbab-ı zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zevâl bulup ölmeleri, o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Şu hal kat’iyen ispat eder ki, şu san’atlar, şu nakışlar, şu cilveler, bütün esmâsı kudsiye ve cemîle olan bir Zât-ı Cemîl-i Zülcelâlin tazelenen san’atlarıdır, tahavvül eden nakışlarıdır, taharrük eden âyineleridir, birbiri arkasından gelen sikkeleridir, hikmetle değişen hâtemleridir.

Elhâsıl: Şu kitab-ı kebir-i kâinat, nasıl ki vücud ve vahdete dair âyât-ı tekvîniyeyi bize ders veriyor. Öyle de, o Zât-ı Zülcelâlin bütün evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliyesine de şehadet eder ve kusursuz ve noksansız kemâl-i Zâtîsini ispat ederler. Çünkü, bedihîdir ki:

•Bir eserde kemâl, o eserin menşe ve mebdei olan fiilin kemâline delâlet eder.

•Fiilin kemâli ise, ismin kemâline,

•ve ismin kemâli, sıfatın kemâline,

•ve sıfatın kemâli, şe’n-i zâtînin kemâline,

•ve şe’nin kemâli, o zât-ı zîşuûnun kemâline, hadsen ve zarureten ve bedâheten delâlet eder.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âli : yüce, yüksek
âyât-ı tekvîniye : yaratılışa ait âyetler, deliller
bedâheten : ap açık bir şekilde
bedihî : açık, aşikâr
bekà : süreklilik, kalıcılık
Cemâl Sahibi : sonsuz derecede güzellik sahibi, Allah
cemîle : çok güzel
cilve : yansıma, görünme
dâimü’t-tecellî : sürekli tecellî eden
delâlet : işaret etme
ef’âl : fiiller
elhâsıl : özetle, sonuç olarak
esbab : sebepler
esbab-ı zahiriye-i süfliye : görünürdeki alçak ve bayağı sebepler
gurup : batma
hadsen : sezgiyle
hatem : mühür, damga
kasr : saray, köşk
kat’iyen : kesinlikle
kemâl-i Zâtî : Allah’ın zâtının mükemmelliği
kitab-ı kebir-i kâinat : büyük kâinat kitabı
kudsiye : kutsal, kusursuz ve yüce
masnuat : san’at eseri varlıklar
mebde’ : başlangıç
menşe : kaynak
nakış : işleme
nukuş : işlemeler
sermedî : daimi, sürekli
sıfat : özellik, vasıf
sikke : mühür, işaret
şe’n-i zâtî : zâtında olan istidat ve kabiliyet
şehadet : şahitlik, tanıklık
taharrük : hareket etme
tahavvül : değişme
teceddüd etme : yenilenme
tezyinat : süslemeler
ufûl : batma
vahdet : Allah’ın birliği
vücud : varlık
zarureten : zorunlu olarak
zevâl bulma : gelip geçme
Yükleniyor...