GÜNEŞLER KUVVETİNDE ON BİRİNCİ LEM’A

On Dokuzuncu Sözde tarif edilen ve kitab-ı kebirin âyet-i kübrâsı ve o Kur’ân-ı Kebirdeki ism-i âzamı ve o şecere-i kâinatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o saray-ı âlemin güneşi ve âlem-i İslâmiyetin bedr-i münevveri ve rububiyet-i İlâhiyenin dellâl-ı saltanatı ve tılsım-ı kâinatın keşşâf-ı zîhikmeti olan Seyyidimiz Muhammedü’l-Emin Aleyhissalâtü Vesselâm, bütün enbiyasâyesi altına alan risalet cenâhı ve bütün âlem-i İslâmı himayesine alan İslâmiyet cenahlarıyla, hakikatin tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürselîni, bütün evliya ve sıddıkîni ve bütün asfiya ve muhakkıkîni arkasına alıp, bütün kuvvetiyle vahdâniyeti gösterip, arş-ı ehadiyete yol açıp gösterdiği iman-ı billâh ve ispat ettiği vahdâniyet-i İlâhiyeye, hiç vehim ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin ve perde olabilsin?

Madem On Dokuzuncu Sözde ve On Dokuzuncu Mektupta o burhan-ı kàtıın âbülhayat-ı marifetinden On Dört Reşha ve On Dokuz İşârât ile o zât-ı mu’ciznümânın envâ-ı mu’cizâtıyla beraber icmâlen bir derece tarif ve beyan etmişiz. Şurada, şu işaretle iktifa edip, o vahdâniyetin burhan-ı kàtıını tezkiye eden ve sıdkına şehadet eden esâsâta işaret suretinde bir salâvat-ı şerife ile hatmederiz:..
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âbülhayat-ı marifet : hayat suyu gibi, kan gibi insana lâzım olan Allah’ı tanıtıcı bilgi
âlem-i İslâm : İslam dünyası
Aleyhissalâtü vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
arş-ı ehadiyet : Allah’ın birliğinin en azami mertebede göründüğü makam
asfiya : Hz. Peygamber yolundan giden yüksek ilim ve velâyet sahibi halis kullar
beyan : açıklama
burhan-ı katı’ : sağlam, keskin delil
cenâh : taraf, kanat
enbiya : peygamberler
envâ-ı mu’cizât : mu’cizelerin çeşitleri
esâsât : esaslar, temeller
evliya : veliler, Allah dostları
hakikat : gerçek
hatmetme : bitirme, son verme
himaye : koruma
icmâlen : kısaca, özet olarak
iktifa : yetinme
iman-ı billâh : Allah’a iman
işârât : işaretler
muhakkıkîn : gerçeği bulup araştıran İslam âlimleri
Muhammedü’l-Emin : “güvenilir Muhammed” mânâsında Peygamberimize verilen bir ünvan
mürselîn : peygamberler
reşha : sızıntı
risalet : peygamberlik
salâvat-ı şerife : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duası
sâye : koruma
seyyid : efendi
sıddıkîn : daima doğruluk üzere ve Allah’a ve peygambere sadakatte en ileride olanlar
sıdk : doğruluk
suret : şekil
şehadet : şahitlik, tanıklık
tabakat : tabakalar, dereceler
tezkiye : iyi hal üzere şahitlik etme
vahdâniyet : Allah’ın birliği ve tekliği
vahdâniyet-i İlâhiye : Allah’ın bir ve tek olması
vehim : kuruntu
zât-ı mu’ciznümâ : mu’cize gösteren zât
Yükleniyor...