İkinci cihet ve sebep: Her iki Deccal, âzamî bir istibdat ve âzamî bir zulüm ve âzamî bir şiddet ve dehşetle hareket ettiklerinden, âzamî bir iktidar görünür. Evet, öyle acip bir istibdat ki, kanunlar perdesinde herkesin vicdanına ve mukaddesatına, hattâ elbisesine müdahale ederler. (Zannederim, asr-ı âhirde İslâm ve Türk hürriyetperverleri, bir hiss-i kablelvuku ile bu dehşetli istibdadı hissederek oklar atıp hücum etmişler. Fakat çok aldanıp yanlış bir hedef ve hatâ bir cephede hücum göstermişler.) Hem öyle bir zulüm ve cebir ki, bir adamın yüzünden yüz köyü harap ve yüzer mâsumları tecziye ve tehcir ile perişan eder.

Üçüncü cihet ve sebep: Her iki Deccal, Yahudinin İslâm ve Hıristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından, dehşetli bir iktidar zannedilir. Hem bazı ehl-i velâyetin istihracatıyla anlaşılıyor ki, İslâm devletinin başına geçecek olan Süfyanî Deccal ise, gayet muktedir ve dahi ve faal ve gösterişi istemeyen ve şahsî olan şan ve şerefe ehemmiyet vermeyen bir sadrâzam ve gayet cesur ve iktidarlı ve metin ve cevval ve şöhretperestliğe tenezzül etmeyen bir serasker bulur, onları teshir eder. Onların fevkalâde ve dâhiyâne icraatlarını, riyasızlıklarından istifade ile kendi şahsına isnat ve o vasıtayla koca ordunun ve hükûmetin teceddüt ve inkılâp ve harb-i umumî inkılâbından gelen şiddet-i ihtiyacın sevkiyle işledikleri terakkiyatı şahsına isnad ettirerek şahsında pek acip ve harika bir iktidar bulunduğunu meddahlar tarafından işâa ettirir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Dördüncü Şuâ / Sonraki Risale: On Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acaip, tuhaf
aleyhinde : karşıt olarak
asr-ı âhir : son asır
cebir : zorlama
cephe : savaş yapılan alan
cevval : sürekli haraket halinde olan
cihet : yön, taraf
dâhiyâne : dâhice
ehemmiyet : değer, önem
ehl-i velâyet : velilik makamına ulaşan Allah dostları
fevkalâde : olağanüstü
gayet : çok
harb-i umumî inkılâbı : Birinci Dünya Savaşının etkisiyle meydana gelen değişimler
hassa : nitelik, özellik
hiss-i kablelvuku : bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu
hücum : saldırı
hürriyetperver : hürriyetçi
icraat : faaliyet, uygulama
iktidar : güç, otorite
inkılâp : büyük çaplı yenilikler, değişimler yapma
isnat : dayandırma
ispritizma : ölülerin ruhlarıyla ilişki kurulabileceğini ileri süren inanış; ruh çağırma
istibdad : baskı ve zulüm
istifade : faydalanma, yararlanma
istihracat : bazı delillerden bir çok mânâlar çıkarmak
işâa etme : yayma, duyurma
komite : bir maksat için toplanmış gizli cemiyet
manyetizma : telkin ve hipnozla bir kimseyi etkileme
mâsum : suçsuz
meddah : övgü yağdıran
muavenet : yardım
mukaddesât : mukaddes, kutsal olan şeyler
muktedir : güç ve iktidar sahibi
müdahale etme : karışma
müzaheret : yardım etme, koruma, arka çıkma
nazar-ı dikkat : dikkatli bakış
nev : tür
rivâyet : Peygamberimizden duyulan ve görülen şeylerin nakledilmesi
riyasızlık : gösterişten uzak olma
sadrâzam : Osmanlı Devletinde hükümet başkanı, başbakan
serasker : ordu komutanı
Süfyanî Deccal : Müslümanlar arasında çıkacak olan İslâm Deccalı
şiddet-i ihtiyacın sevki : bazı şeylere duyulan şiddetli ihtiyacın yönlendirmesi
şöhretperestlik : şöhret düşkünlüğü
teceddüt : yenilik yapma
tecziye : cezalandırma
tehcir : bir topluluğu yurdundan çıkarma, sürgün etme
tenezzül etmek : seviyesini düşürmek, alçalmak
terakkiyat : ilerleme ve gelişmeyi sağlayan gelişmeler
teshir etme : emri altına alma
Yükleniyor...