Yine Ahmed Feyzi’nin, Risale-i Nur’un müsellem faziletinin bir parçasını kendi üstadına isnad etmesi ve bu zamanın bir hidayet vasıtası olduğunu demesini, medâr-ı mes’uliyet görüyor. Halbuki, herkes sevdiği bir adam hakkında mübalâğakârane ve ifratkârâne medih ve senâ etmekte, örfen, âdeten, ilmen dahi hatâ olmadığı halde, hiç münasebeti olmayan bir sözdür.

Hata 57: Böyle acip dâvâlarla belki bir zaman peygamberliğini dâvâ ile hezeyan hali başlamış oluyor.

Cevap: Bunun bu iftira ve isnat ve hatâsından el’iyazü billâh derim. Böyle hiç kimsenin hatırına gelmeyen ve bizi bilen hiç kimseyi kandırmayan isnatları, elbette kanun, siyaset ve idarenin haricinde bunda dehşetli bir mânâ hükmediyor ki, şeytanın da kimseyi inandıramadığı iftirayı ediyor.

Hata 58: İhtiyar Risalesinde “Yedinci Rica” gibi bazı risaleleri halkı devletin aleyhine teşvik edecek harekette ve mâhiyette görülüp, Eskişehir Mahkemesinde mahkûmiyetine karar verilmiş.

Cevap: Bu da zâhir bir hatâdır. Yedinci Rica ve İhtiyarlar Risalesi, değil sebeb-i mahkûmiyet ve emniyeti ihlâl etmek, belki çok cihetlerle beni zulümden kurtardığı gibi, Eskişehir’deki kanaat-i vicdaniye ile verilen hafif ceza da Tesettür Risalesinin bir meselesi içindir. Makam-ı iddianın dikkatsizliği ve sathîliği ile böyle yanlışlar oluyor.

Hata 59: Hüsrev Altınbaşak, Türk Harfleri Kanununa aykırı olarak Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar gibi mecmuaları Arap harfleriyle yazmış.

Cevap: Şimdiye kadar Kur’ân harfleri ve hattı, Türk milletinin hatt-ı kadîmi olduğu halde, Lâtin harflerini Türk harfleri deyip Kur’ân harfleriyle Asâ-yı Mûsâ’yı yazan Hüsrev’i mes’ul etmek birkaç vech ile yanlış olduğunu ehl-i insaf anlar.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : tuhaf, şaşırtıcı
âdeten : âdetlere göre
alâmet : belirti, işaret
cihet : yön, taraf
ehl-i insaf : insaflı olanlar
el’iyâzü billâh : Allah korusun
emniyeti ihlâl : güvenliği bozmak
fazilet : değer ve üstünlük
hatt-ı kadîm : eski yazı, Osmanlıca
hezeyan : boş söz, saçmalama
hidayet : doğru ve hak yol
ifratkârâne : aşırı giderek
iftira : yalan yere birisini suçlama, suç atma
İhtiyar Risalesi : ihtiyarlığın getirdiği problemlere çözümler ve ihtiyarlara teselliler sunulan bir eser Yirmi Altıncı Lem’a
isnad etme : dayandırma
isnat : dayandırma
kanaat-i vicdaniye : vicdanla oluşan kanaat, vicdana ait fikir
mâhiyet : asıl nitelik, özellik
mahkûmiyet : hükümlülük
makam-ı iddia : iddia makamı
makbuliyet : kabul edilmiş olma
mecmua : kitap
medâr-ı mes’uliyet : sorumluluk sebebi
medih etme : övme
mes’ul etmek : sorumlu etmek
mübalâğakârane : abartarak
münasebet : ilişki, bağlantı
müsellem : doğruluğu şüphesiz kabul edilmiş
örfen : örfe göre
risale : kitap
sathîlik : yüzeysellik
sebeb-i mahkûmiyet : mahkûmiyet sebebi
senâ etme : övme, yüceltme
Tesettür Risalesi : örtünmeyle ilgili risale; Yirmi Dördüncü Lem’a
teşvik etme : isteklendirme, özendirme
üstad : hoca, öğretmen
vecih : şekil, tarz
zahir : açık
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân’a ve Peygamberimize (a.s.m.) dair olan bir eseri
Yükleniyor...