Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları imana dâvet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedemle inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah’ın birliğine hizmet edeyim.
Mevkuf
Said Nursî

• • •


« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

azap : acı, sıkıntı, ceza
aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
bilhassa : özellikle
cihet : şekil, yön
cin ve insî : cin ve insanlardan olan
el’aman! : yardım!, imdat!
ferah : sevinç, huzur
feryat : bağırma, çağırma
gam : sıkıntı, üzüntü
gaye : maksat, amaç
hâdise : olay
hakikî : asıl, gerçek
haysiyet : itibar, şeref, değer
hususan : bilhassa, özellikle
hüzün : üzüntü
ıslah : düzeltme, iyileştirme
inşaallah : Allah’ın izniyle
istirahat : dinlenme
itimad : güven
kasem : yemin
kederli : sıkıntılı, üzüntülü
kitle : topluluk
kuvve-i mâneviye : mânevî güç, moral
mâbeyn : ara
medet! : yardım istiyorum
mevkuf : tevkif edilmiş, tutuklu
meyusiyet : ümitsizlik
muhabbet : sevgi
mukaddes : kutsal
musibet : belâ, dert, felâket
mücahede : cihad etmek, din uğrunda çaba harcamak
rükn : temel unsur, önde gelen
sadâkat : doğruluk, bağlılık
sıddık : çok doğru ve bağlı
şakirt : öğrenci, talebe
şefkat : acıyarak ve esirgeyerek sevme
şer : kötülük, fenalık
şeref : yücelik, büyüklük
tarafgirlik : taraftarlık
temin etmek : güven hissi vermek
uhrevî : âhirete ait
uhuvvet : kardeşlik
yâ Erhamerrâhimîn : ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım
zâhirî : açık, görünürde
Yükleniyor...