Üçüncü Şuâ


Mukaddime

Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye 1 , vücub-u vücuda ve vahdâniyete delâlet ettiği gibi, hem delâil-i kat’iye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şümulüne dahi delâlet ve ispat eder. Hem kâinatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve ilminin şümulünü ispat eder.

Elhasıl, bu Sekizinci Hüccet-i İmaniyenin herbir mukaddimesinin sekiz neticesi var. Sekiz mukaddimelerin herbirinde, sekiz neticeyi delilleriyle ispat eder ki, bu cihette bu Sekizinci Hüccet-i İmaniyede yüksek meziyetler vardır.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Sekizinci Hüccet-i İmâniye tabiri, Asâ-yı Mûsa mecmuasına giren imânî risalelerin sıraları itibariyledir. Bu Münâcat Risalesi Asâ-yı Mûsa’da sekizinci sıradadır. (Hazret-i Üstad’ın talebeleri)

Bölümler

Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

azamet : büyüklük, yücelik
cihet : yön, taraf
delâil-i kat’iye : kesin deliller
delâlet : delil olma, işaret etme
ecza : kısımlar, bölümler
elhasıl : kısaca, özetle
hâkimiyet : egemenlik, hükümranlık
hikmet : Allah’ın herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, anlamlı, faydalı ve yerli yerinde yaratma sıfatı
Hüccet-i İmaniye : iman delili
ihata : içine alma, kapsama
kudret : güç, kuvvet ve iktidar
meziyet : üstün özellik
mukaddime : başlangıç, giriş
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet
rububiyet : Rablık; Cenâb-ı Hakkın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması
şümûl : kapsamlılık, kuşatıcılık
vahdâniyet : Allah’ın bir ve benzersiz olması ve hiçbir ortağının bulunmaması
vücub-u vücud : Allah’ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması
Yükleniyor...