Beşincisi: Ben Ramazan’ın feyziyle bu risalenin nurlarına mazhar olmaklığımla beraber, birkaç cihette halim perişan ve birkaç hastalıkla vücudum sarsıldığı bir zamanda acele yazılıp, birinci müsveddeyle iktifa edildi. Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarımla olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeyi muvafık görmediğim için bir parça fehmi işkâl edecek bir vaziyet aldı. Hem Arabî fıkralar içine çok girdi. Hattâ Birinci Makam baştan başa Arabî olduğundan içinden çıkarıldı, müstakil yazıldı.

Medar-ı kusur ve işkâl olan bu beş sebeple beraber, bu risalenin öyle bir ehemmiyeti var ki, İmam-ı Ali (r.a.) kerâmât-ı gaybiyesinde bu risaleye, “Âyet-i Kübrâ” ve “Asâ-yı Mûsâ” namlarını vermiş, Risale-i Nur’un risaleleri içinde buna hususî bakıp, nazar-ı dikkati celbetmiş.HAŞİYE El-Âyetü’l-Kübrâ’nın bir hakikî tefsiri olan bu Âyetü’l-Kübrâ Risalesi, Hazret-i İmam’ın (r.a.) tâbirince, “Asâ-yı Mûsâ” nâmında Yedinci Şuâ kitabıdır.

Bu Yedinci Şuâ, bir mukaddime ve iki makamdır. Mukaddimesi dört mesele-i mühimmeyi, Birinci Makamı, Âyet-i Kübrâ’nın tefsirinden Arabî kısmını, İkinci Makamı onun burhanlarını ve tercümesini ve meâlini beyan ederler.

Bu gelen mukaddime lüzumundan fazla izah edilmekle beraber, bir derece uzun olması ihtiyarsız olmuştur. Demek ihtiyaç var ki öyle yazdırıldı. Belki de bir kısım insanlar bu uzunu kısa görürler.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Evet, İmam-ı Ali’nin (r.a.) Âyetü’l-Kübrâ hakkında verdiği haberi, tam tamına Denizli hâdisesi tasdik etti. Çünkü, bu risalenin gizli tab’ı, hapsimize bir vesile oldu. Ve onun kudsî ve çok kuvvetli hakikatının galebesi, beraat ve necatımıza ehemmiyetli bir sebep oldu. Ve İmam-ı Ali (r.a.) keramet-i gaybiyesini gözlere gösterdi ve hakkımızdaki وَبِاْلاٰيَةُ الْكُبْرٰى اَمِنِّى مِنَ الْفَجَتْ duasının kabulünü ispat etti.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Altıncı Şuâ / Sonraki Risale: Dokuzuncu Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arabî : Arapça
Asâ-yı Mûsâ : Hz. Mûsa’nın mu’cizeli deyneği
Âyet-i Kübrâ : en büyük delil
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beyan etmek : açıklamak
burhan : güçlü delil, sarsılmaz kanıt
ehemmiyet : önem
fıkra : bölüm, kısım
galebe : üstün gelme
hakikat : doğru gerçek
hakikî : doğru, gerçek
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hususî : özel
ihtiyarsız : irade dışı
izah edilmek : açıklanmak
keramet-i gaybiye : gaybla ilgili kerametler, gelecekle ilgili kerametler
kerâmet-i gaybiye : ileriye dönük, gelecekle ilgili kerâmet
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
meâl : mânâ, açıklama
medar-ı kusur ve işkal : kusur ve zorlaştırma sebebi
mesele-i mühimme : önemli mesele
mukaddime : başlangıç, giriş
müstakil : bağımsız, başlı başına
nam : ad
nazar-ı dikkati celbetmek : dikkat çekmek
necat : kurtuluş
risale : mektup, küçük çaplı kitap
şua : ışık kaynağından çıkan ışık telleri
tab’ : baskı basma
tâbir : ifade etme, adlandırma
tasdik etmek : doğruluğunu onaylamak
tefsir : açıklama, yorum
Yükleniyor...