Mukaddeme

Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı neticesi olarak, Risale-i Nur, ekser vilâyet, kasaba ve köylerde yayılmış ve Nur talebeleri kısa bir zamanda yüz binlerin fevkinde çoğalmıştır. Risaleler teksir ile neşre başlanmış ve kısa bir müddet içinde, 1948 senesi başlarında, (23 Ocak 1948) Üstad ve talebeleri üçüncü defa olarak tekrar hapse alınmıştır.

Evvela üç sene kadar Emirdağında ikamet edebilen Said Nursî, hapisten sonra tekrar Emirdağında üç-dört sene kadar kalmış ve sonra Isparta’ya yerleşmiştir. Ve şimdi doksan yaşına yaklaşan ve tebdil-i havaya çok muhtaç olan Üstad, ara sıra Emirdağına gelip ikametgâhı olan dershane-i Nuriyede kalmaktadır.

Şimdilik Emirdağ hayatının ilk kısmı ki, Afyon hapsine kadar olan safhası zikredilecek, bilâhare Afyon hapsini müteakip tekrar Emirdağındaki hayatı, hizmet-i Nuriyesi beyan edilecektir. Emirdağındaki hayatı, evvelki hayatına nispeten çok daha şâşaalıdır. Hem, musibet ve ithamlara daha ziyade hedef olmuş, daimî tarassuda, hattâ imhaya maruz kalmıştır. Bununla beraber, Risale-i Nur geniş dairede yayılmış, üniversite, memurlar ve ehl-i siyaset muhitinde okunmaya başlanmıştır.

Üstadın Emirdağına nefyinden sonra aleyhinde pek insafsızca iftiralar yapıldığı ve çok geniş bir dairede yalanlarla isnatlara girişildiği münasebetiyle ve Nurların harika neşri dolayısıyla bir hakikati, bu mukaddemede beyan etmek lâzım geldi. Şöyle ki:

Bizim, Said Nursî’nin ayn-ı hakikat olan ahvâl ve harekât ve hizmetinde görünen harikaları beyan etmemizden muradımız, okuyucuların nazar-ı istiğrablarını celb edip—hâşâ—Bediüzzaman’ın şahsını insanlığın alkış tufanına tutmak değil; belki, onun şahsını ve hizmetini insafsızca iftira ve yalanlarla lekedar etmek isteyen ve dolayısıyla Risale-i Nur’un hizmet-i imaniyesine set çekmeye çalışanların mukabilinde Risale-i Nur’un nurlu, müessir ve saadet-feşan hizmetini belirtmek için Kur’ân’ın bir şakirdi ve Hazret-i Peygamberin bir ümmeti ve Allah’ın bir abdi olarak nâil olduğu ikramları zikrediyoruz.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Denizli Hayatı / Sonraki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahvâl : haller, durumlar
ayn-ı hakaik : gerçeklerin ta kendisi
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beyan : açıklama, izah
bilâhare : daha sonra
celb : çekme
dershane-i Nuriye : Nur dershanesi, Risale-i Nur’daki iman hakikatlerinin okunduğu, yazıldığı ve anlatıldığı mekân
ehl-i siyaset : siyasetle uğraşanlar
ekser : çoğunluk
evvela : öncelikle, ilk olarak
fevkinde : üstünde
hakikat : gerçek, doğru
harekât : hareketler, davranışlar
hâşâ : asla, kesinlikle öyle değil
hizmet-i Nuriye : Nur hizmeti
ikamet : oturma, yerleşme
ikametgâh : oturulan, kalınan yer; yerleşim yeri
imha : yok etme
isnat : dayandırma
ittiham : suçlama
lekedar etmek : lekelemek, karalamak
maruz : tesirinde kalma, uğrama
muhit : çevre
mukaddeme : giriş, başlangıç bölümü
murad : maksat, gaye, hedef
musibet : belâ, felaket
münasebet : bağlantı, ilişki
müteakip : -den sonra
nazar-ı istiğrab : hayret ve hayranlıkla bakma
nefy : sürgün
neşr : yayımlama, yayma
nispeten : kıyasla, oranla
safha : aşama
şaşaalı : gösterişli, parlak
tarassut : gözetleme, gözetim
tebdil-i hava : hava değişimi
teksir : çoğaltma; teksir makinesinde çoğaltma
vilâyet : il
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...