Yukarıdaki müdafaatımın birinci tetimmesi
Beni istintak eden zatın ve heyet-i hakimenin nazar-ı dikkatlerine; evvelki ifademe üç maddeyi ilâve ediyorum.

Birinci madde: Bizi hayrette bırakan ve gayet şaşırtan ve bir garazı ihsas eden ve bil’iltizam hiçten bir sebeb-i itham icat etmek nev’inden, musırrane, bir cemiyet ve teşkilât varmış gibi soruyorlar “Bu teşkilâtı yapmak için nereden para alıyorsunuz?” diyorlar.

Elcevap: Evvelâ, ben dahi soranlardan soruyorum: Böyle bir cemiyet-i siyasiyenin, bizim tarafımızdan vücuduna dair hangi vesika, hangi emareler var ve parayla teşkilât yaptığımıza hangi delil ve hangi hüccet bulmuşlar ki, bu kadar musırrane soruyorlar? Ben, on senedir Isparta vilâyetinde şiddetli tarassut altında bulunmuşum. Bir-iki hizmetkâr ve on günde bir-iki yolcudan başka adamları görmeyen garip, kimsesiz, dünyadan usanmış, siyasetten gayet şiddetle nefret etmiş ve kuvvetli siyasî muhalif cemiyetlerin ne kadar aksülâmeller ile zararlı ve akîm kaldığını mükerrer müşahedatla görmüş ve kendi kavim ve binler dostları içinde, en mühim fırsatta, siyasî cemiyet ve cereyanları reddetmiş ve karışmamış ve iman-ı tahkikînin gayet kudsî ve hiçbir şeyle zedelenmesi caiz olmayan hizmeti bozmak ve ağraz-ı siyasî ile çürütmeyi en büyük bir cinayet telâkki ederek şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçan ve on seneden beri 1 اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَةِ kendine düstur eden; ve hileyi hilesizlikte bulan, asabî ve bilâ-perva esrarını fâşeden; on sene koca Isparta vilâyetinin hassas ve cessas memurlarına böyle teşkilât sezdirmeyen bu adamdan, “Böyle bir teşkilât var ve siyasî bir dolabı çeviriyorsunuz” diyenlere karşı, yalnız ben değil, belki Isparta vilâyeti ve bütün beni tanıyanlar, belki bütün ehl-i akıl ve vicdan, onların iftiralarını nefretle karşılar ve “Garazkâr plânlanlar ile onu itham ediyorsunuz” diyecekler.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ağraz-ı siyasî : siyasî gayeler, siyasî tarafgirliğin doğurduğu kin ve düşmanlıklar
akîm : neticesiz, sonuçsuz
aksülâmel : ters tepki
asabî : sinirli
bil’iltizam : bile bile, özellikle
bilâ-perva : pervasız, korkusuz
caiz : sakıncasız, doğru
cemiyet : topluluk, dernek
cemiyet-i siyasiye : siyasî amaçlarla kurulmuş cemiyet, örgüt
cereyan : hareket, akım
cessas : casusluk yapan
düstur : prensip
ehl-i akıl ve vicdan : akıl ve vicdan sahibi kimseler
emare : belirti, işaret
esrar : sırlar, gizemler
fâşeden : açığa vuran
garaz : kötü kasıt
garazkârâne : art niyetli bir şekilde
heyet-i hakime : hakimler kurulu
hizmetkâr : hizmetçi
hüccet : delil
icat : meydana getirme
ihsas : hissettirme, hatırlatma
iman-ı tahkîki : inandığı şeylerin aslını, esâsını bilerek inanma; sarsılmaz iman
istintak : sorgulama
ittiham : itham, suçlama
kavim : millet, uyruk
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
muhalif : aykırı, karşıt
musırrâne : ısrarlı bir şekilde
müdafaat : mahkemede sunulan savunmalar
mükerrer : tekrar tekrar
müşahedat : yapılan gözlemler
nazar-ı dikkat : dikkat içeren bakış
nev’ : tür
sebeb-i itham : suçlama sebebi
tarassut : gözaltında tutma, gözetim
telâkki : anlama, kabul etme
teşkilât : kuruluş, örgüt
tetimme : ek, tamamlayıcı not
vesika : belge
vilâyet : il
vücud : meydana getirme
Yükleniyor...