Üstadın Emirdağı’na tekrar gidişi

Üstad Bediüzzaman İstanbul’daki muhakemesinin beraatle neticelenmesini müteakip Emirdağ’a geldi. Emirdağ’da Ramazan ayının bir gününde kıra çıktığı zaman, bir başçavuş ve üç silâhlı jandarma yanına gönderilerek, gelecek fıkrada beyan edildiği gibi, kendisine şapka giymesi teklif ediliyor; bu sebeple karakola celb ediliyor. Bunun üzerine Üstad bir istida yazarak Adliye ve Dahiliye Vekâletine gönderiyor. Aynı zamanda Ankara’daki bir talebesine de göndererek alâkadar meb’uslara hadisenin duyurulmasını bildiriyor. Ankara’daki talebeleri, bu şekvânın bir nüshasını, Samsun’da münteşir Büyük Cihad gazetesine gönderiyorlar. Yazı, Büyük Cihad’da “En Büyük İspat” başlığı altında ve bir hâşiye ilâve edilerek neşrediliyor. Sonra, Ankara ve İstanbul Üniversitesindeki Nur talebeleri de iki-üç makale yazıp, Büyük Cihad gazetesine gönderiyorlar ve neşrediliyor.

Bu sıralarda Malatya hadisesi vukua geliyor; dindarlar aleyhinde bir sürü yalan, iftira, tezvir propagandası başlıyor. Bu tahriklere aldanan bazı şahsiyetler, dinî gazetelerden medar-ı itham noktalar bulmak için çalışıyorlar. Samsun’da da mezkûr “En Büyük İspat” başlıklı yazı ve Üniversite Nur talebelerinin makaleleri dolayısıyla, gazete neşriyat müdürü ile Ankara’dan bu yazıların bazılarını gönderen bir Nur talebesi tevkif edilerek mahkemeye veriliyor. Nurculuğun memlekette inkşafı aleyhinde gazetelerde beyanatlar, kanaatler ileri sürülüyor. Altı yüz kadar Nur talebesinin mahkûmiyetini istihdaf eder şekilde, Türkiye’de yirmi beş yerde taharri yapılıp, bir kısmında dâvâ açılıyor. Neticede, Risale-i Nur’da ve Nur talebelerinde medar-ı ittiham bir nokta olmayıp, suç bulunmadığı kanaatine varılıyor.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Adliye ve Dahiliye Vekâleti : Adalet ve İçişleri Bakanlığı
alâkadar : alâkalı, ilgili
beraat : temize çıkma, suçsuz bulunma, serbest bırakılma
beyan : açıklama
beyanat : açıklamalar
Büyük Cihad gazetesi : Samsun’da haftalık olarak yayınlanan bir gazete
celb edilme : alıp getirilme
fıkra : bölüm, kısa yazı
hâşiye : dipnot, açıklayıcı yazı
ilâve edilme : eklenme
inkişaf : gelişme, yayılma
istida : dilekçe
Mahkeme-i Temyiz : Temyiz Mahkemesi; bir alt mahkeme kararlarını denetleyen, uygun bulursa bu kararları onayan veya bozup tekrar ele alıp karara bağlayan yüksek mahkeme, yargıtay
mahkûmiyet kararı : hükümlülük, cezalandırılma kararı
mahkûmiyetini istihdaf etme : hüküm giymesini hedefleme, cezaya çaptrılımasını isteme
makale : yazı
meb’us : milletvekili
medar-ı itham : suçlama dayanağı, gerekçesi
medar-ı itham : suçlama sebebi, nedeni
mezkûr : anılan, sözü geçen
müellif : yazar
münteşir : yaygın, yayınlanan
mütalâa : bir işi etraflıca düşünme, okuma, tetkik etme
neşredilme : yayınlanma
neşriyat : yayın
nüsha : kopya
serd etmek : bir fikir ve sözü etkin ve güzel bir edâ ile ortaya koymak, söylemek
şekvâ : şikayet
taharri : arama, araştırma
tahrik : kışkırtma, provoke etme
tevkif edilme : tutuklanma
tezvir : yalan ve iftira karıştırarak sözü süsleme, sahtekârlık
Yükleniyor...