بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ
1

Önsöz

(Bu Önsöz, Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır.)

Büyük İkbâl’e ait olan Önsözde demiştim ki: “Büyüklerin tarih-i hayatları okunurken, ulvî menkıbeler söylenip aziz hâtıraları anılırken, insan başka bir âleme girdiğini hissediyor. Gönlünü, tertemiz sevgi hislerinin ulvî ateşi yakıyor ve İlâhî feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki, birçok büyükler, onlara nisbetle küçük kalır.

Tarihe şerefler veren erler anılırken,
Yükselmede ruh, en geniş âlemlere yerden.
Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden,
Geçmiş gibi Cennetteki gül bahçelerinden.


Bu derin hakikati, Önsözü yazarken bütün azamet ve ihtişamıyla idrak etmiş bulunuyorum. Zira, aziz ve muhterem okuyucularımıza en derin bir ihlâs ve samimiyetle takdim ettiğimiz bu eser, hemen bir asra yaklaşan uzun ve bereketli ömrünün her safhası binlerle harikaya sahne olan gönüller fâtihi büyük Üstad Bediüzzaman Said Nursî’ye, onun yüz otuz parçadan ibaret olan Risale-i Nur Külliyatına ve ahlâk ve faziletleri, ihlâs ve samimiyetleri, iman ve irfanlarıyla hayatın her safhasında sadece bir ülkeye değil, bütün insanlık âlemine tertemiz örnekler vermekte devam eden Nur talebelerine aittir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ve ancak Onunla yardım dileriz.
| Sonraki Sayfa »
Sonraki Risale: Giriş
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

asr : yüzyıl
azamet : büyüklük, yücelik
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bereket : Allah’tan gelen bolluk, nimet
fâtih : fetheden, açan
fazilet : güzel ahlâk, erdem
feyz : Allah tarafından kula lutfedilen ve ilham yoluyla kalbe gelen manevî nimet
hakikat : gerçek, doğru
ibaret : meydana gelen
idrâk etme : anlama, kavrama
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
ihtişam : haşmetli ve heybetli oluş
irfan : bilme, anlama, sezme
menkıbe : meşhur kimselerin ahvaline dair hayat hikâyesi
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
nisbet : kıyas, oran
rayiha : güzel ve hoş koku
safha : merhale, aşama
takdim etme : sunma
talebe : öğrenci
tarih-i hayat : hayat tarihi, biyografi
ulvî : yüce, büyük
zira : çünkü
Yükleniyor...