Block title
Block content

Zeyl, Dördüncü Sual

İçerikler

  1. "Bir kısmı, sâfi ehl-i diyanet ve ehl-i ilimdir ki, bazı ehâdisi görmüşler; şu zamanda ehl-i takvâ ve salâhati teşvik ve terğib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar; çabuk da intibaha gelirler." Bu grubun uyanma olasılığı yüksek olduğundan Üstad muhalefet etmiyor, doğru mu? Bir de teşvik tarzında da olsa, sahabeye üstünlük taslamak haddi aşmak olur değil mi?

  2. "Diğer kısım ise, gayet müthiş, mağrur insanlardır ki, mezhepsizliklerini, müçtehidîn-i izâma müsâvat dâvâsı altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini, sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar." İzah eder misiniz?

  3. "Sahâbelere karşı iddia-yı rüçhan nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medar-ı bahs etmek nedendir? Hem müçtehidîn-i izâma karşı müsâvat dâvâ etmek neden ileri geliyor?" Zamanımızda bunu çok görüyoruz, sebebi nedir, suali açar mısınız?

  4. Müçtehitlere denklik iddiasında bulunanların hastalığının, ibadetsizlik ve sefahat olduğu ifade ediliyor, izah eder misiniz?

  5. "İşte, bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile başlarını mezâhibin zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu dâvâları ne kadar çürük, ne kadar esassız..." sert ifadelerin kullanılması ile birlikte açar mısınız?

  6. "O kısım ehl-i dalâlet baktılar ki, müçtehidînlerle iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki, yalnız nazariyât-ı diniyedir. Hâlbuki bu kısım ehl-i dalâlet, zaruriyât-ı diniyeyi terk ve tağyir etmek istiyorlar..." izah eder misiniz?

Yükleniyor...