Beyanın selameti, hükmü delilleriyle ortaya koymakla olur.

"Beyanın selâmet ve sıhhati ise, hükmü, levazım ve mebâdisiyle ve âlât-ı müdafaasıyla ispat etmektir. Şöyle ki:
Bir hükmün levazımını ihlâl etmemek, rahatlığını bozmamak ve nazara almak ve mebadîsinden istimdad-ı hayat etmek için müracaat etmek ve hücum eden evhamın itirazatına mukabele edecek sual-i mukaddere cevap olan kuyudatıyla tekallüt etmek gerektir."
Yer: Muhakemat, İkinci Makale (Unsuru'l-Belâgat), Onuncu Mesele
Açıklayan: Prof. Dr. Şadi Eren

İndirme Linkleri
Yükleniyor...