Block title
Block content

ABBÂSÎ DEVLETİ

 
Hz. Peygamberin (a.s.m.) amcası Abbas ibni Abdülmuttalib bin Hâşim’in soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında Müslümanların idaresini yürüten hânedandır. Ayrıca bu hânedana ilk atalarına nisbetle “Hâşimîler” de denilir.

750 yılında Türk asıllı Ebu Müslim el-Horasanî’nin ve Ebu’l-Abbas es-Seffâh’ın orduları son Emevî halifesi İkinciMervan’ı yenerek Emevî hanedanına son verdi. Ebu’l-Abbas ilk halife oldu. Emevî halifelerinin bir asır kadar devam eden idarelerinde benimsedikleri yanlış siyasî görüşler ve gerçekleştirdikleri zâlimane uygulamalar, geniş bir sahaya yayılmış bulunan İslâm toplumu içinde muhalif unsurların ortaya çıkmasına ve sonunda Emevî hânedanının yıkılmasına yol açtı. Abbâsilerin iktidara gelmesi büyük ölçüde bu grupların oluşturduğu kadroların faaliyetleri ve propagandalarıyla meydana geldi.

Abbasî halifeleri devletin kuruluşunda olduğu gibi daha sonraki dönemlerde de Türklerin büyük desteğini gördü. Özellikle halife Me’mun zamanında (813) orduya Türkler alındı ve zaman içinde statüleri giderek arttı.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1764 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...