Sorularla Risale

Sitedeki Yazıları

 1. "Ey esbapperest insan! Acaba, garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor." Devamıyla izah eder misiniz?

 2. EBÛ HÜREYRE (R.A.)

 3. EĞİRDİR MÜFTÜSÜ

 4. ERZURUM

 5. Peygamber Efendimize kuvve-i maneviyesini takviye etmek ve desteklemek için mi veriliyor?

 6. "Bütün av, yaban eşeğinin karnındadır (Yani onu avlayan av ihtiyacını karşılar ve başka avlara ihtiyacı kalmaz)." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Gelecek günlerdeki, şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek..." Mecburiyet olmadan kendine zulmetmenin izahını yapar mısınız?

 8. "Hem mesela, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zail, fâni umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor..." İzah eder misiniz?

 9. "Her akşamda Güneş arşa gider, secde eder. İzin alıyor, sonra geliyor." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "İhya ve nefh-i ruh keyfiyetindeki hâtem-i İlâhîye bakınız ki, pek çok garip garip haşirleri, acip acip neşirleri göresiniz!" cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Ve vüs'at-i rahmet ve kerem-i İlâhînin muktezasıdır." ifadesinden maksat nedir?

 12. ''Yani, bu melâikenin tesbihatı adedince her kelime-i tayyibe, hava sayfasında yazılıyor.'' cümlesindeki “yazılıyor”dan maksat nedir, hava radyoda nasıl istihdam ediliyor?

 13. Sabah namazında yapılan dönerli okuma yeni kardeşlere biraz ağır geliyor. "Niye yapıyoruz?.." diye sorduklarında cevap veremiyoruz. Dönerli okuma yapma hakkında bilgi verir misiniz?

 14. " 'Hayat bir cidaldir.' diye, ahmakane hükmetmişsin." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 15. " 'Hu zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor?' işaretine bir karine-i teayyün o hüccette bulunması..." ifadesini açar mısınız?

 16. " 'Lailahe illa ente' cümlesiyle istikbalimize, 'Sübhaneke' kelimesiyle dünyamıza, 'İnni küntu minezzalimin' fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz." cümlesini açıklar mısınız?

 17. " İlim, malûma tâbidir. Bu kaziyeye göre, malûm, ilme tâbi değildir; çünkü devir lâzım gelir." cümlesini izah eder misiniz?

 18. " اَحَدُكُمْ kelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder?" ifadesini izah eder misiniz?

 19. " اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ilâ âhir... ayeti sizi susturur." Bu ayet-i kerime hakkında bilgi verir misiniz?

 20. " اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" ayetinin, hüccet-i tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir tâlim-i ahlâka işaret etmesini izah eder misiniz?

 21. " قُلْ هُوَ karinesiz işarettir. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde taayyün var. Ey, لاَ هُوَ اِلاَّ هُوَ Şu, tevhid-i şuhuda bir işarettir. Hakikatbîn nazar tevhide müstağrak olursa der ki: لاَ مَشْهُودَ اِلاَّ هُوَ" İzah eder misiniz?

 22. " ‘Kanaat, tükenmez bir hazinedir.’ hadisinin sırrıyla, kanaat bir define-i hüsn-ü maişet ve rahat-ı hayattır." İzah eder misiniz?

 23. " ‘Meleke-i mârifet-i hukuk’ dedikleri her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve efkâr-ı umumiyeyi ikaz etmekle hâsıl olan ‘meleke-i riayet-i hukuk’ dedikleri emri, şeriat-ı İlâhiyeye bedel..." Devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 24. " ‘Şu garib ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?’ diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı." cümlesini özellikle “hilkat hükumeti” kavramını izah eder misiniz?

 25. ""Zemzem suyunu döktüren... Nurlar, hem kendimizin hem kendilerinin serbestiyetini kazandıracaklar." İzah eder misiniz?

 26. "'Ben gidiyorum, tâ size tesellîci gelsin.' demesiyle Kur’ân’ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi, tesellîsidir." Bu teselli sadece Kur'an mı, hadisler de dahil mi?

 27. "'Dinsiz bir millet yaşayamaz.' dünyaca bir umumî düsturdur." Pek çok dinsiz varken, umumi düstur denilmesini nasıl anlayacağız?

 28. "'Fesübhanallah, dedim. İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insandı!' diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim." Buradaki söz konusu günahı nasıl anlamalıyız?

 29. "'Fikrin evveli amelin âhiri, amelin evveli fikrin âhiri' olan kaidesinin zımnındaki sırr-ı aciptir." cümlesini açar mısınız?

 30. "'Gökyüzünü yükseltip nizam ve ölçü verdi. Tâ ki ölçüde sınırı aşmayın.' âyetindeki, dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden, dört defa mizan zikretmesi,.." mizan kelimesini açıklar mısınız?

 31. "'Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın bir mukaddes vekili' diye, o enâniyete bir kudsiyet verir. Onun için, dünyaca en büyük makam işgal eden Hıristiyan havasları tam dindar olabilirler." İzah eder misiniz?

 32. "'Her umumî kâidenin bir istisnâsı vardır.' olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin şümulünden hariç kalmıştır." İzah eder misiniz, kendisinden maksat Allah mıdır?

 33. "'İslamiyet tehlikededir, yangın var!' diye her taifeyi korkuttu." cümlesini izah eder misiniz?

 34. "'Mevâlid-i selase' denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri..." Bu "yedi kat alem" ne demek?

 35. "'Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına bela bulur.' ne derece âli bir hakikat olduğunu gördüm ve 'Ne mutlu gariplere!' hadisinin sırrını anladım, şükrettim." ifadesinin hadisle münasebeti nedir?

 36. ".., iman fiilini hayal nazarına gösterip, keyfiyetin tasvir edilmesine, dahili ve harici delillerin tecellisiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir." Açıklar mısınız?

 37. "... 'Bismillahirrahmanirrahim' de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in tahtına yanaş..." İzah eder misiniz?

 38. "... adi bir adam, en yüksek bir makama, muhabbet ettiği ali-makam bir zatın tebaiyetiyle girebilir." cümlesine göre; en yüksek makama çıkmanın yolu tebaiyetten mi geçer?

 39. "... Ayrı ayrı tarzlarda otuz üç âyet müttefikan Risale-i Nur’u remizleriyle gösterdiği, hayal meyal görüldü..." Uzaktan uzağa, icmalen, hayal meyal ifadelerini açıklar mısınız?

 40. "... Birinci cümlenin ikinci cümleye tercihan zikri, onların rayblarının menşei, hasta tabiatlarıyla kötü vücutları olduğuna işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

 41. "... fırtınaların hengâmında herşeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan mü’minler içinde, Resâili’n-Nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden..." Devamıyla açıklar mısınız?

 42. "... gibi zatların nezaretinde o düsturumun muhafaza edilmesini vasiyet ediyorum." Söz konusu "o düstur" nedir?

 43. "... Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tenbih edeceğiz; bizi çağırınız..." Burayı nasıl anlamak lazım, izah eder misiniz?

 44. "... O habbe, tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebettar olduğu gibi, nev’iyle, yani ebnâ-yı cinsiyle de ve bütün mevcudatla da münasebetleri vardır." cümlesini açıklar mısınız?

 45. "... Öyle ise, Allah nâmına vermeyen gafil insânlardan almamalıyız." sözünün tam olarak neyi ifade ettiğini, bir emir mi yoksa bir tavsiye mi olduğunu izah eder misiniz?

 46. "... Ve o arslan ise eceldir. Ve o darağacı ise ölüm" Burada "ecel" ve "ölüm" farklı mı acaba; biri aslana diğeri darağacına benzetilmiş?..

 47. "...âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika’da inkişafa başlayan ve dört yüz milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın, yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde..." Açıklar mısınız?

 48. "...alem-i İslamiyenin saadet-i dünyeviyesi ... ve bilhassa terakkisi ONLARIN intibahıyla olan Arabın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor." ifadesinde geçen "onların" ifadesi kim için kullanılmıştır?

 49. "...arza bağlı semaya asılı olan kameri ..." cümlesini izah eder misiniz? Ayrıca önce mi’rac mucizesi mi oldu, şakk-ı Kamer mi?

 50. "...Bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat; ve zaruretin semeresi olan hafiflik ve cüret-i teşebbüsle mücehhez olan istidad-ı fıtrîdir." Buradaki "hafifliği" nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...