Sorularla Risale

Sitedeki Yazıları

 1. EBÛ HÜREYRE (R.A.)

 2. EĞİRDİR MÜFTÜSÜ

 3. EHL-İ FETRET

 4. ERZURUM

 5. ESİD (R.A.)

 6. "Basir", "Şehid" ve "Rakib" isimlerini ve aralarındaki farkları izah edebilir misiniz?

 7. "Bütün av, yaban eşeğinin karnındadır (Yani onu avlayan av ihtiyacını karşılar ve başka avlara ihtiyacı kalmaz)." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Ders-i hakaik-i Kur'âniye ile meşgul olduğum miktarca, Şeyh Said hâdisâtı zamanında vesveseli hükümet, hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi." cümlesini yorumlar mısınız?

 9. "Dost", "kardeş", "talebe" kategorilerinden hangisine girdiğimizi nasıl anlarız?

 10. "Hem meselâ, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zâil, fâni umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor..." ile başlayan kısmı açıklar mısınız?

 11. "Her akşamda Güneş arşa gider, secde eder. İzin alıyor, sonra geliyor." cümlesini açıklar mısınız?

 12. "İhya ve nefh-i ruh keyfiyetindeki hâtem-i İlâhîye bakınız ki, pek çok garip garip haşirleri, acip acip neşirleri göresiniz!" cümlesini izah eder misiniz?

 13. "İstanbul’da bu âfetli şöhret içinde mücadele ederek nihayet rakiblerimin ifsadatıyla, merhum Sultan Abdülhamid’in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim..." Abdulhamit Han'ın Üstad'ı tımarhaheneye atma sebebi nedir?..

 14. "Ve keza, terkip ve mürekkebatta görünen intizam, o mürekkebattaki her zerrenin, lâyık mevziine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh, o zerreleri, aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla lâyık mevkilerine koyabilmek, ancak bütün..." İzah?

 15. "Ve vüs'at-i rahmet ve kerem-i İlâhînin muktezasıdır." ifadesinden maksat nedir?

 16. ''Yani, bu melâikenin tesbihatı adedince her kelime-i tayyibe, hava sayfasında yazılıyor.'' cümlesindeki “yazılıyor”dan maksat nedir, hava radyoda nasıl istihdam ediliyor?

 17. Hak hesabına olmadan, maddi cihette tedavi yapan bir doktorun maneviyatına hiçbir hisse, fayda sağlayamaz mı?

 18. Haram ve helal konusunun Risalelerde nasıl işlendiğini merak ediyorum. Yardımcı olur musunuz?

 19. Musibetlerle (hastalık, kaza, vb.) karşılaştığımızda şükür yerine hamd gerekmez mi?

 20. Sabah namazında yapılan dönerli okuma yeni kardeşlere biraz ağır geliyor. "Niye yapıyoruz?.." diye sorduklarında cevap veremiyoruz. Dönerli okuma yapma hakkında bilgi verir misiniz?

 21. Tesettür Risalesi'nde bayanlardan neyi, nasıl giyinmeleri isteniyor? Tesettürden kasıt nedir?

 22. Yaratılmadan önce, yoklukta iken; acı, elem ve sonunda da cehennemde kalma ihtimali olan bir varlık ister misin, diye sorulsa idi, şimdiki bildiklerimle hayır derdim. Bize evet cevabını verdirecek, varolma güzellikleri neler olabilir?

 23. " 'Fesübhânallah, dedim. İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insandı!' diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim." Burda Üstad girdiği günaha neden şahit tutuyor, nasıl anlamalıyız?

 24. " 'Gaffar' ismi, günahların vücudunu ve 'Settar' ismi, kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi; 'Cemil' ismi de çirkinliği görmek istemez." deniyor. Ancak günah ve kusurlar da birer çirkinlik olduğuna göre, cümlede tezat yok mu?

 25. " 'Gökyüzünü yükseltip nizam ve ölçü verdi. Tâ ki ölçüde sınırı aşmayın.' âyetindeki, dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden, dört defa mizan zikretmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

 26. " 'Hu zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor?' işaretine bir karine-i teayyün o hüccette bulunması..." ifadesini açar mısınız?

 27. " 'Lailahe illa ente' cümlesiyle istikbalimize, 'Sübhaneke' kelimesiyle dünyamıza, 'İnni küntu minezzalimin' fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz." cümlesini açıklar mısınız?

 28. " 'Zât-ı Vâcib-ül Vücud' kaydı ise; vücub-u vücud, uluhiyetin lâzım-ı zarurîsi ve Zât-ı Zülcelale karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan..." Vücüd sıfatı ile uluhiyetin ve zatın irtibatı hangi boyuttadır ve selbi bir sıfat Zatı temsil edebilir mi?

 29. " (Teveccüh-ü nas) kabrin öbür tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır..." Teveccüh-ü nas kabir azabının sebebi olabilir mi?

 30. " ... Münafıklara nazaran, ihlasa emirdir ... " Münafığın tek eksiği ihlas mı, aslında önce iman etmeye muhtaç değiller mi?

 31. " Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz, sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar." Burada geçen "enaniyette" kelimesinden ne murad edilmiştir? Enaniyetle avlamak olsa cümle akışına göre daha münasib görünüyor.

 32. " Hırs-ı şöhret, hubb-u cah, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannukârâne ve tekellüfkârâne tarzını takınmakla riya eder." cümlesini izah eder misiniz?

 33. " İlim, malûma tâbidir. Bu kaziyeye göre, malûm, ilme tâbi değildir; çünkü devir lâzım gelir." cümlesini izah eder misiniz?

 34. " İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, dîvânecesine bir te'vil ile bir âyetten kendine güya şâhit gösteriyor." Tevil edilen ayetler hangileridir?

 35. " İşte iman ile imandaki intisab ile her mümin gibi vücudumdaki hadsiz vücudların, firaksız envarını kazanır..." cümlesini açıklar mısınız?

 36. " Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme." cümlesini açıklar mısınız?

 37. " O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan, birer lâmba, oda ile beraber âyinesine girer." Buradaki "oda ile beraber" ifadesi niçin kullanılmış olabilir?

 38. " اَحَدُكُمْ kelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz Ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder?" ifadesini izah eder misiniz?

 39. " اَشْهَدُ اَنْ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ olan imanın tercümanını mübarek Hacerü’l-Esvede tevdi edip emanet bırakıyorum..." Üstad neden Kelime-i Şehadeti Hacerü’l-Esvede emanet bırakıyor?

 40. " اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ilâ âhir... ayeti sizi susturur." Bu ayet-i kerime hakkında bilgi verir misiniz?

 41. " اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" ayetinin, hüccet-i tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir tâlim-i ahlâka işaret etmesini izah eder misiniz?

 42. " قُلْ هُوَ karinesiz işarettir. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde taayyün var. Ey, لاَ هُوَ اِلاَّ هُوَ Şu, tevhid-i şuhuda bir işarettir. Hakikatbîn nazar tevhide müstağrak olursa der ki: لاَ مَشْهُودَ اِلاَّ هُوَ" İzah eder misiniz?

 43. " يُحْيِ Yani, hayatı veren Odur. Ve hayatı rızıkla idame eden de Odur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine Odur. Ve hayatın âli gayeleri Ona aittir ve mühim neticeleri Ona bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi Onundur." İzahı?

 44. " ‘Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir.’ diye ehl-i hakikat ittifak etmişler." Marifet-i kudsiye ne demektir?

 45. " ‘En zayıflarınızın durumuna göre yürüyün.’ hadis-i şerifinin sırrıyla hareket etmek..." Bu hadisi nasıl anlamalıyız?

 46. " ‘Kanaat, tükenmez bir hazinedir.’ hadisinin sırrıyla, kanaat bir define-i hüsn-ü maişet ve rahat-ı hayattır." İzah eder misiniz?

 47. " ‘Meleke-i mârifet-i hukuk’ dedikleri her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve efkâr-ı umumiyeyi ikaz etmekle hâsıl olan ‘meleke-i riayet-i hukuk’ dedikleri emri, şeriat-ı İlâhiyeye bedel..." Devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 48. " ‘On yedi şeker yerine kutu sekiz şekerle dolsun.’ diye taaccüp ettik. İşte bu vâkıa, bize şuhud derecesinde kanaat verdi ki, bu sır, Risale-i Nur'a, hâdimlerine bir inâyet-i İlâhiye ve bir iltifat-ı Rabbaniyedir.” Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 49. " ‘Seyl-i mevcudat ve kàfile-i mahlûkat nereden geliyor ve nereye gidecek ve niçin gelmişler ve ne yapıyorlar?’ diye halledilmeyen tılsımlı suallerin mânâları ona inkişaf etmesi, ancak ve ancak sırr-ı tevhid iledir. " Neden “sırr-ı tevhid ile” deniyor?..

 50. " ‘Şu garib ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?’ diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı." cümlesini özellikle “hilkat hükumeti” kavramını izah eder misiniz?

Yükleniyor...