ABDÜRREZZAK

Hakkındaki tek bilgi On İkinci Şuâ’da geçer. Bu Risaleye göre Eskişehir mahkemesinde makam-ı iddia (savcılık makamı) bir hata olarak, Risale-i Nur’daki iman dersleri hakkında “Halkları ifsad ediyor” demiş, bunun üzerine Risale-i Nur talebelerinden Abdürrezzak adındaki bir zat mahkemeden bir sene sonra şöyle demiştir:

“Hey bedbaht! Otuz üç Âyat-ı Kur’âniye işârâtının (Kur’ân âyetlerindeki işaretlerin) takdirine mazhar ve İmam-ı Ali’nin (r.a.) üç kerametinin ihbar-ı gaybîsiyle (gaybdan haber vermesiyle) ve Gavs-ı Âzamın (k.s.) kuvvetli bir tarzda ihbarıyla (haber vermesiyle) kıymet-i diniyesi tahakkuk eden ve bu yirmi sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesi ile beraber binler vatan evlâdını tenvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlâklarını düzelten Risale-i Nur’un irşadlarına ‘ifsad’ diyorsun. Allah’tan korkmuyorsun, dilin kurusun!”
Yükleniyor...