Block title
Block content

AMR İBNÜ’L-ÂS (R.A.)

 
Künyesi Amr ibnü’l-Âs ibni Vâil el-Kureyşî’dir. Müslüman olmadan evvel müşriklerin önde gelen komutanlarındandı. Mekke müşrikleri, Habeşistan’a sığınan Müslümanları kendilerine teslim etmeleri için Necâşî’ye elçi olarak Amr’ı göndermişlerdi. Necâşî bu talebi reddetmekle kalmamış, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) hak peygamber olduğunu söylemiş, Amr’a da İslâmiyeti teklif etmişti. Bu hadise neticesinde kalbi İslâma meyleden Amr, Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz (a.s.m.) tarafından bazı kabileleri İslâma davet etmesi için görevlendirildi. Hz. Ömer (r.a.) devrinde yapılan büyük fetihlerde orduyu komuta etti. Mısır’ı baştan başa fethetti ve Mısır valisi olarak görev yaptı.

Amr ibnü’l-Âs (r.a.), “siyâsî dehâ” olarak tanınır. Hz. Osman’ın (r.a.) şehit edilmesinden sonra, Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Muâviye (r.a.) arasında çıkan ihtilâfta Hz. Muâviye (r.a.) tarafında yer alan Hz. Amr ibnü’l-Âs (r.a.), Hz. Muâviye’nin (r.a.) halîfe olarak kalmasını sağlamıştı.

Hz. Amr ibnü’l-Âs’ın (r.a.) idarecilikte de önemli hizmetleri oldu. Mahkemeleri tanzim etti, vergileri belli bir sisteme bağladı. Kahire ile Kızıldeniz arasında 19 kilometrelik bir kanal açtırarak, Hicaz bölgesine gemilerle erzak nakletti. Hz. Amr ibnü’l-Âs (r.a.) hicrî 51 yılında vefat etti.
Paylaş
Yükleniyor...