Block title
Block content

ANGLİKAN KİLİSESİ (ANGLİKANİZM)

 
VIII. Henry (1491-1547) ile Papa arasındaki bir kavgadan sonra ortaya çıkan Anglikan Kilisesi, 1563 yılında, Kraliçe I. Elizabeth’in yayınladığı 39 maddelik bir fermanla İngiltere’nin resmi mezhebi oldu. Papanın otoritesini reddeden Anglikan Kilisesi, XVI. yüzyıldan beri ibadette Latince yerine İngilizce’yi kullanır. Kilise, kral ve kraliçe tarafından temsil edilir.

Yaklaşık 30 milyon mensubu bulunan Anglikan Kilisesi (Anglikanizm) XVIII. yüzyıldan itibaren Amerika, Kanada, Avustralya, Afrika, Yeni Zelanda ve Hindistan’da yayıldı.

İngiliz Anglikan Kilisesi 1921 yılında, İstanbul’daki Şeyhülislâmlık makamına bir mektup gönderdi. Bu mektupta, İslâm dininin ruhu, mahiyeti, doğuşundan beri medenî hayat ve insan düşüncesi üzerinde ne gibi tesirler yaptığı, zamanın çeşitli bunalımlarını nasıl çözümlediği, tarihin akışı içinde ortaya çıkan ve toplumları olumlu veya olumsuz şekilde etkileyen siyasî ve manevî güçler karşısındaki tavrının ne olduğu gibi hususlarla ilgili sorular yer almaktaydı. Şeyhülislâmlık konuyu Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyye kuruluna gönderdi. Daha önce aynı konuda İsmail Hakkı İzmirli tarafından bir Risale hazırlanmıştı. Bu risale Abdülaziz Çâviş’in başkanlığını yaptığı adı geçen kurul tarafından incelendi ve pek az bir değişiklikle yayınlanmasına karar verildi. Ancak Şer’iyye vekili Hoca Vehbi Efendi, daha özlü ve diğer dillere kolaylıkla çevrilebilecek tarzda ikinci bir eserin yazılmasını Abdülaziz Çâviş’ten istedi. Bu teklifi kabul eden müellif, hazırladığı eserde sorulan soruları cevaplandırmakla yetindi; ayrıca konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere kitaba bir de giriş yazdı.

Bu gelişmeler sırasında Bediüzzaman da Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyye üyeleri arasındaydı. Bediüzzaman bu soruya cevap vermenin yanı sıra, sorma şekli ve Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu konuma da dikkat çekiyordu.
Paylaş
Yükleniyor...