ARİSTO

M.Ö. 384 yılında, Selânik yakınlarında Stageira’da doğdu ve M.Ö. 322’de öldü. Müslüman filozoflar üzerinde önemli etkileri olan ilkçağ Yunan filozofudur. Atina’ya tahsile giderek Eflâtun’un akademisine girdi.

Önceleri Eflâtun’un en seçkin talebesi, sonra da onun felsefî sistemini tenkit eden başarılı bir rakibi oldu. Makedonya kralı Filip’in oğlu İskender’i eğiten Aristo, bununla “Cihan imparatorunu yetiştiren üstad” ünvanını aldı.

Daha sonra Atina’da kendi felsefî düşüncesini temellendirdi ve okulunu kurdu ve burada dersler verdi. On iki yıl süren bu dönemde, felsefi düşüncelerini temellendirerek çağının bütün ilimlerini sistematize etti ve sistematik ve didaktik yüze yakın eser meydana getirdi.

Aristo’nun mantık, fizik, metafizik ve ahlâk alanlarında olmak üzere dört yüze yakın eseri vardır.

Aristo, derslerini öğrencileri arasında bir bahçede gezinerek verdiğinden, onun kurmuş olduğu felsefe ekolüne “Periotos” (Yürüyen) adı verildi. Daha sonraları Aristo felsefesini benimseyen İslâm filozoflarına da bu yüzden “Meşâiyyûn” (Yürüyenler) ünvanı verilmiştir.

Aristo, başta mantık olmak üzere birçok ilmin kurucusu olarak gösterilir. Eskiçağ Yunan ilmi ve felsefesi ulaşabileceği en yüksek noktaya Aristo ile ulaştı.

Felsefenin bütün disiplinleriyle ilgilendi. Eserleri Eflâtun’unkiler gibi diyalog (karşılıklı konuşma) tarzında olmayıp, sistematik ve öğretici tarzdadır.

Eserleri arasında en tanınmışları, mantık hakkındaki "Organon" ve felsefeye dair olan "Metafizika"dır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...