B

*BABA


(Vâlideyn) kelimesine bakınız.

*BANKA


(Riba) kelimesine bakınız.

*BAST(Zaman) kelimesine de bakınız.
112 – Bast-ı zaman, tayy-ı mekân:

-28-

*Mesnevî Şemme’de sh:197 son İ’lem ve hâşiyesi
*3.Lem’a 3.Nükte sh:17 son p. ve devamı.
112/1- Bast ve kabz haletleri:
*Bak: Sıra no. 534

*BEDİÜZZAMAN


(Üstad) kelimesine de bakınız.
113 – Bediüzzaman lâkabı:
* Hutbe-i Şamiye sh:101’de sual ve cevab.
* 8.Şua 7.Remiz sh:747 p.son

*BEKA


Sıra no. 457/1, 479, 677, 909’a bakınız.

*BEKÂR(Evlenmek) kelimesine bakınız.

*BELÂ


(Musibet) kelimesine de bakınız.
113/1 – Belâların celbine vesile:
*Bak: Sıra no. 847
113/2 – Belâların def’ine vesile:
*Bak: Sıra no. 866
113/3 – Sadaka, belâyı çevirir.
* Bak: Sıra no. 921

*BELÂGAT


(Kur’an) ve (Edebiyat) kelimelerine de bakınız.
115 – Kelamın müstetbeat ve telmihlerinin, hissiyatı ihtizaza getirmesi gibi meziyetleri:
* Muhakemat sh:86’da 5.Mes’ele
116 – Bir kelamda muhtelif vecihde maan-i dakikanın cem’i ve tenasübü:
* Muhakemat sh:88’de 6.Mes’ele
117 – Kelamı en yüksek mertebe-i belâgata çıkaran dört husus:

-29-

*Muhakemat sh:94’de 9.Mes’ele
* Mesnevî 10.Risale 6.Katre’de sh: 234
* Sözler sh:430 son p.
118 – Makamlara mütenasib üslub kullanmak:
*Muhakemat 12.Mes’ele sh:99
119 – Belâgat-ı Kur’aniye:
* İşarâtül İ’caz sh:39 p. 4 v.d. ve sh:115 ilâ 119
119/1-Tûl-i emel ile fâni dünya hayatında boğulmak tehlikesi:
* Mesnevî (Badıllı) sh:289’da birinci İ’lem


*BERAT GECESİ


(Leyl) kelimesine bakınız.

*BEREKET


(Rızık) kelimesine ve 564, 565, 725. sıra numaralarına bakınız.

*BERZAH


(Âlem) kelimesine bakınız.
119/2 – Berzahta talebe-i ulûm:
* Bak: Sıra no. 1059

BESMELE


120 – Besmele hakkında:
* Birinci Söz sh:5
* 14.Lem’a 2.Makam sh:96 ve 17.Lem’a 13.Nota’nın 4.Mes’elesi sh:133
* Mesnevî Hubab sh:95 son İ’lem
*İşarât-ül İ’caz sh:13 sondaki sualden sh:15 son p.a kadar


*BEŞİNCİ ŞUA


121 – Beşinci şua hakkında:
* Şualar sh:353’de 2.Sual ve 355 son p. ve sh:384 p. 2 v.d.

-30-

122 – Alâmet-i Kıyamet ve Beşinci Şua:
* Şualar sh:358’de 3. Esas ve Bak: Sıra no. 571
123 – Beşinci Şua’daki te’viller mes’elesi:
* Şualar sh:386 “Hâşiye” ve sh:400’de 2.Nokta ve sh:415 son p. ve Bak: Sıra no. 152


*BİD’AT


(Ezan) ve (Şeair) kelimelerine de bakınız.
124 – Bid’at:
* Kastamonu L. sh:247 son p.
* 11. Lem’a 6.Nükte sh: 53 ve 9. Nükte sh:56
124/1 – Bid’atkâr hocalara ilişmemek:
*Bak: Sıra no. 715

*BİSMİLLAH


(Besmele) kelimesine bakınız.

*BÎTARAF


953, 954, 958, 964, 965, 968, 973, 987, 989, 991, 1253. Sıra numaralarına da bakınız.
125 – Bîtarafane muhakeme:
* 26.Mektub 1. Mebhas sh:309 ve 4.Mebhas 6.Mes’ele sh:336
* Mesnevî Zeyl-ül Hubab sh:112 son İ’lem ve Bak: (Münazara) (Nokta-i Nazar) kelimelerine ve sıra no. 607
126 – Tarafgirliğin zararı ve müsbet ve menfi ihtilaf:
*22.Mektub 5.Vecih sh:267


*BÜLBÜL


127 – Bülbül:
*24.Söz 4.Dal 1.Ksım’da sh:354 p.1’den sh:356 p.1’e kadar

-31-

*BÜRHAN


(Delil) kelimesine bakınız.

*BÜYÜ


(Sihr) kelimesine bakınız.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...