BERAHİME

İslâm kaynaklarında Brahmanizm “el-Berâhime” veya “el-Berhemiyye” (Brahmanlar) isimleriyle zikredilmektedir. İslâm kaynaklarına göre Berhemiyye veya Berâhime adı, bazı Hintlilerce döneminde ilimlerin gelişmesini sağlayan en büyük Hint kralı, bazılarına göre ise Allah’ın peygamber olarak gönderdiğine inanılan Berahmen’den gelir. Şehristânî ise nübüvveti temelden inkâr etme fikrini ortaya koyan Berâhim adlı kişiye dayandırır.

Brahman kelimesi, Sanskritçe’de “b-r-h” kökünden türetilmiş olup “kutsal kudret, yüce gerçek” anlamını ifade eder. Hint ilâhiyatında ise “bu kudrete sahip yaratıcı tanrı veya ona bağlı kimse” anlamlarında kullanılır.

Brahmanizm, bu günkü Hindistan’ın kuzey bölgelerinde ortaya çıkan ve M.Ö. 1000 - M. S. 500 yılları arasında devam eden ve Hinduizm’in nüvesini teşkil eden dinî sistemi ifade eder. Nitekim bugün bir ilmî disiplin olarak Dinler Tarihinde Hinduizm’le aynı anlamda kullanılmaktadır.

Brahmanizm hakkında bilgi veren Müslüman müelliflerin eserlerinde, Bîrûnî tarafından telif edilen Tahkîku mâ li’l-Hind isimli eserinin dışında, ilmî araştırmaya ve müşahedeye dayanan bilgi hemen hemen yok gibidir. Nitekim Bîrûnî, kaynaklarda bilgilerin bir takım rivayetlerden ibaret olduğunu belirterek Hint dinleri hakkında bilgi vermiştir. Halktan ve aydın kesimden sözlü bilgi alan Bîrûnî, Sanskritçe’yi de öğrenmiş, Hintlilerin yazılı kaynaklarına ulaşarak Brahmanizm inancını Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi semavî dinlerle mukayese ederek önemli bilgiler vermiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...