C - Ç

*CADDE-İ KÜBRA


(Meslek) kelimesine bakınız.


*CEHENNEM


(Cennet) ve (Kâfir) kelimelerine de bakınız.
128- Cehennem ve Cehennem’in yeri hakkında:
* 1. Mektub 3. Sual’de sh: 8
* İşarat-ül İ’caz sh: 127 p. 4’ten sh:129 p.2’ye kadar
* Muhakemat sh: 64’te 5. Mes’ele ve Bak: Sıra no. 349
129- Cehennem-i Suğra:
* 3. Mektub’da sh: 17
130- Cehennem’de telebbüs.
* Bak: Sıra no. 350
131- Cehennem’e dair:
* 28. Söz’ün Zeyli sh: 503
132- Cehennem’de ebedî ceza:
* 28. Lem’a sh: 276’da 1. Sual
* İşarat-ül İ’caz sh: 80’ de sual
* 13. Lem’a 11. İşaret sh: 83’ de sual ve Bak: Sıra no. 630
133- Cehennem’e dair:
*11. Şua 8. Mes’ele 1. ve 2. Nükteler sh: 229, 230


*CELCELUTİYE


(Ali R.A.) kelimesine de bakınız.
134- Celcelutiye:
* 8. Şua 3. Remz’in sonunda sh: 737 p. 1 ve 5. Remz’in başında sh: 740 ve 6. Remiz sh: 742 ve 7. Remz’in sonu sh: 747 son p.

-32-

*CEMAAT VE CEMİYET


Sıra no. 345’e de bakınız.
135 – İçtimaî hayata, felsefe ile Kur’anın verdiği terbiyeler mukayesesi:
* 12. Söz 3.Esas sh:132
136 – Cemaatların ittifakları:
*Hutbe-i Şamiye sh:98’de 7.Vehim ve Bak:Sıra no.434
137 – Cemiyet kurmuşsunuz iddiası:
* Şualar sh:282 p.1 ve sh:287 p. son
* Tarihçe-i Hayat sh:412 baş kısım ve (Müdafaat) kelimesine de bakınız.
138 – Nur Talebelerine cemiyet-i siyasiye vehmini verdiren üç madde:
* Şualar sh:368 p.2 v.d
139 – Cemiyetçilik ithamına cevab:
* Şualar sh:283 son p. ve 284 p.1 ve sh:312 son p. ve 313 p.1 ve sh:364’te 7.Esas ve sh:379 son p. v.d. ve sh:390 son p. ve sh:392 p.2,3 ve sh:520’de 2.mektub ve sh:540
140 – Hizbullah manasında mütesanid bir cemaatın lüzumu:
* Şualar sh:286 ve sh:320 son p. ve 327’de 5.Nokta ve 533’de “Rabian” ve “Saniyen” ve Bak: Sıra no. 892,893,895,896
141 – Cemiyetin tesiri mevzuu ile alâkalı parçalar:
*Sözler sh:481 “Üçüncüsü” ve “Altıncısı” ve 27.Söz’ün Zeylinde 2.Sebeb sh:489 ve 3.Sebeb ve devamında 3.Sebeb’in 1.Vechi sh:491
* 29.Mektub 7.Kısım 1.İşaret sh:433 son p.
* Kastamonu L. sh:66 p.2 ve sh:135 “Dördüncüsü” ve sh:54’de 3.Nokta
*Sikke-i Tasdik sh:36 “Üçüncüsü” ve Bak:Sıra no.1001 ve 1016

-33-


141/1 – Cemiyetin günahlarından kurtulma çaresi:
* Bak: Sıra no. 907
142 – Avrupaî cemiyet hayatında çocuk terbiyesinin zorluğu:
* Emirdağ L. sh:41 p.2
143 – İslamî cemiyette, gayr-i müslim çocuğun İslam cemiyetine bağlı olduğu:
* Emirdağ L. sh:39 p.2
144 – Cemiyeti ifsad edenlerin halleri:
* 1.Şua Sure-i İbrahim’de 3.ayet sh:724 ve Bak:Sıra no. 85,208,269
145 – Müsbet neticeler cemaate, kusurlar reise verilir:
* Mesnevî Hubab’da sh:87’de 4.İ’lem
*Muhakemat sh:22’de 4.Mukaddeme
*Emirdağ L. sh:284’teki mektub
145/1 – Cemiyet hayatına imanın tesiri:
*Bak:Sıra no.345
145/2 – Namazda cemaat:
* Bak:Sıra no.413


*CENNET


(Cehennem) ve (Haşir) kelimelerine ve 20, 169, 367 , 694. Sıra numaralarına da bakınız.
146 – Cennet ve Cehennem’in mahiyet ve hikmetleri:
* İşarât-ül İ’caz sh:140 son p.
147 – Cennet’e dairdir:
* 28.Söz sh:497 ve sh:646 “Mukaddime”den sonuna kadar.
148 – Beşyüz sene genişliğinde Cennet:
* 20.Lem’a 7.Sebeb’in hâşiyesi sh:156
* 28.Söz sh:501’de sual ve 32.Söz 2.Nokta 2.Mebhas’ın 8.İşareti sh:649
149 – Cennet’in dünyadan şuhûdu:

-34-

*28. Lem’a sonunda sh: 282 son p.
149/1 – Cennet’te 33 yaşı:
* Bak:Sıra no.172
149/2 – Cennet meyvesi “Elhamdülillâh” :
* Bak:Sıra no. 330
149/3 – Âdem (A.S.) ın Cennet’ten ihracı:
* Bak:Sıra no.20


*CERBEZE


(Münazara) kelimesine de bakınız.
150 – Cerbeze:
* Tarihçe-i Hayat sh:252 p.2
* Hutuvat-ı Site sh:29 p.1’den sh:37’ye kadar

*CESARET


Sıra no. 580 ve 892’ye bakınız.

*CEVŞEN-ÜL KEBİR


Sıra no. 942’ye de bakınız.
* 24.Söz 1.Dal’ın sonu sh:335 p.1
*Şualar sh:129 p.1 ve 246 son p. ve 625 son p.
*Kastamonu L. sh:231 p.4
*Emirdağ L. II sh:39 p.son

*CEZA(Cehennem) (Şefkat) (Adalet) kelimelerine ve 27,323.Sıra numaralarına da bakınız.
150/1 – Cezada kâfirlerin imhâli:
*Bak: Sıra no.629

*CİFR


(Gayb) (Tevafuk) kelimelerine de bakınız.
151 – Cifrin meşruiyeti:
* 1.Şua 24.ayette “Bir İhtar” sh:712’den 713p.3’e kadar
ve 1.Şua başındaki 2.İhtar sh: 686
* Kastamonu L. sh:186,187,188

-35-

* Emirdağ L. sh: 13’de mektub ve sh: 51’de mektub ve sh: 60 da mektub
152- Cifrî istihraçlara itiraza cevab:
* Şualar sh: 419’da 74. iddia
* Kastamonu L. sh: 150’da mektub ve Bak: Sıra no: 123
153- Risale-i Nur’a cifren işaretler ve sebeb-i izharı:
* Şualar sh: 428 son p. ve 430. p.1 ve 680’den 684’e kadar.
154- Sure-i ve-l Asr’ın ve Lâ Tezalü diye başlayan hadisin cifrî tahlili:
*Kastamonu L. sh: 204ve 205 ve Bak: Sıra no: 905
155- Fil Suresi’nin cifrî tahlili:
* Kastamonu L. sh: 224’de mektub
156- Risale-i Nur’a cifrî işaret ve remizler.
* Kastamonu L. sh: 43’de mektub
*1. Şua sh: 685 ve 8. Şua sh: 727 ve Bak:Sıra no: 840
157- Felak Suresi’nin ve bazı ayetlerin cifrî tahlilleri:
* 11. Şua 11. Mes’elenin Hatimesi sah:266 ilâ 272
158- Hz. Gazalî’nin Hizb-ül Masun’unda, bir ayetin cifrî tahlili:
* 13. Şua sh: 304 p. son
159- İnnâ A’tayna’nın sırrı:
* Emirdağ L. sh: 208 “İkincisi”

*Şualar sh:539’da 1. mektub ve Bak: Sıra no. 286
159/1- İlm-i cifir zevkli ve meraklı olduğundan vazife-i hakikiyeden alıkoyar:
* Osm: Lem’alar 9. Lem’a sh: 124 “Üçüncü sual”
159/2- Tevafuk, ilm-i cifrin anahtarlarından mühim bir anahtardır:
* Osm: Lem’alar 8. Lem’a sh: 84
159/3- Cifren istikbale bakan bir hesab:
* Bak: Sıra no: 905

-36-

*CİHAD


(Hamiyet) kelimesine bakınız.

*CİHAN HARBİ


160- Cihan Harbi musibetinin hikmetleri:
* Sözler Sh: 715
* Tarihçe-i Hayat sh:130 “Rüyada Bir Hitabe” ve Bak: Sıra no: 276 ve 753
161- Cihan Harbinde Osmanlı mağlubiyetinin hikmeti:
* Kastamonu L. sh: 19’da “İkinci mes’ele”

*CİNN


(Gayb) (Melaike) (Şeytan) kelimelerine ve sıra no: 249’a da bakınız.
161/1 Cinlerde tezahür eden mu’cizat:
* Bak: Sıra no 674

*CİSMANİYET


162 – Haşrin cismaniyeti hakkında:
*28.Söz ilk sualin cevabı sh:498
* 11.Şua 8.Mes’elenin Hülâsası’nda sh:227 son p. v.d.
* İşarât-ül İ’caz sh:145’den 154 sonuna kadar
* Mesnevî sh:214’te 3.İ’lem


*CUM’A


Sıra no. 1161’e de bakınız.
163 – Cum’ada hutbe:
*27.Söz sh:483
*Mesnevî sh:91 “Beşincisi”

*CUMHURİYET


(Lâik) kelimesine de bakınız.
164 – Meclis sisteminin lüzumu:
* İki Mekteb-i Musibet Ş. sh:73 v.d.

-37-

*ÇALIŞMAK207,211.sıra no.larına ve (Faaliyet) (Fünun) kelimelerine de bakınız.
164/1 – Çalışmak mes’elesi:
* Bak: Sıra no. 1140
165 – Çalışmadaki lezzet:
* 17.Lem’a 8.Nota sh:123 ve Bak:Sıra no.258
166 – Milletçe fakirliğin bir sebebi:
*19.Lem’a sh:145’de hâşiye ve (İsraf) kelimesine de bakınız.
167 – Eskiden İslamlar zengin idi, şimdi ise bil’akistir, neden ?
* Münazarat sh:31,32
168 – Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?
* Münazarat:87
168/1 – Çalışmak ibadete mani olmamalı :
*Bak:Sıra no.407
168/2 – Çalışmanın ibadet olmasının şartı:
* Bak: Sıra no.402


*ÇOCUK


(Aile) kelimesine ve 868. sıra numarasına da bakınız.
169 – Çocuk taziyenamesi:
* 17.Mektub sh:77
170 – Çocuk terbiyesi:
*Emirdağ L. sh:41 p.2
* Kastamonu L. sh:252 son p.
171 – Çocukların Üstad’ın eline sarılmaları ve teveccühleri:
*Emirdağ L. sh:252 son p.
* Emirdağ L. II sh:102’de mektub ve 212 son p.
172 – Çocukların Cennet’te 33 yaşımda olmaları:
* Emirdağ L. II sh:66 “Rabian”
173 – Çocuğu namaza alıştırmak:

-38-

*Emirdağ L.II sh:66 son p.
174 – Çocukların haylazlıklarından dolayı gelen tokatlar:
* 13.Şua sh:333
174/1 – Çocuklara ders:
* Lem’alar:sh:277
174/2 – Çocuklar, birinci derecede talebelerdir:
* Bak: Sıra no. 904
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...