CÂHIZ

Daha çok Câhız lâkabıyla tanınan Ebû Osman Amr bin Bahr el-Kinânî, Arap edebiyatının en tanınmış şahsiyetlerinden biridir. 767 yılında doğdu. İlk tahsilini Basra’da yaptı. Nahiv, kelâm, tefsir, hadis ilimlerinde devrin tanınmış âlimlerinden dersler aldı. Tahsilini Bağdat’ta ilerletti. Sayıları iki yüzü bulan edebî, dînî ve tabiî konularda eserler telif etti. Meşhur eseri Kitâbü’l-Hayavân’da Abbâsî devrinin bütün kültürünü anlattı. El-Beyân ve’t-Tebyîn isimli kitabı belâgat, şiir, hitâbet ve benzeri konuları ihtiva eden edebî bilgiler ansiklopedisi mahiyetindedir. Eserleriyle kendinden sonra gelen edipler üzerinde önemli tesirler bırakan Câhız, 868’de vefat etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...