DÜNYA SEVGİSİ

"Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?" (Sözler, Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam, Beşinci İkaz)

"Dünya madem fânidir, değmiyor alâka-i kalbe." (Mektubat, On Yedinci Mektup, Beşinci Nokta)

"Dünya öyle bir metâ değil ki nizâa değsin. Çünkü, fâni ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz’î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih)

"Âhireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı âhirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi bâki bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve âkıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle, hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman sâfi lezzete tercih etmek, bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir." (Kastamonu Lâhikası, 120.Mektup)

"Dünya ise, bütün şaşaasıyla, âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir." (Sözler, On Yedinci Söz)

"Şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On İkinci Nota)

"Bu dünya bizi kovmadan evvel ve 'Haydi dışarıya!' demeden, biz kemâl-i izzetle, Allahaısmarladık deyip izzetimizle bu fâni zevklerimizi bırakmalıyız." (Emirdağ Lâhikası-I, 149.Mektup)

"O kadar sevdiğin mal ve evlât ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler." (Sözler, Altıncı Söz)

"Bu ömürden sonra sırf âhireti düşünmek lâzım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekâtü’l-ömrü ömr-ü sâni yolunda sarf eyle." (Divan-ı Harb-i Örfî)

"Dünyanın ömrü kısa olup, sür’atle zeval ve guruba gider. Zevalin elemiyle, visalin lezzeti zeval buluyor." (Mesnevi-i Nuriye, Habbe)

"Dünyanın lezâizi zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır." (Mesnevi-i Nuriye, Habbe)

"Seni intizar etmekte ve senin de sür’atle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey, orada çirkindir." (Mesnevi-i Nuriye, Habbe)

"Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır." (Sözler, Yirmi Yedinci Söz, Zeyl, İkinci Sual)

"Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkasında." (Sözler, On Yedinci Sözün İkinci Makamı)

"Hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek, ânî bir şimşeği sermedî bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir." (Barla Lâhikası, 68.Mektup)

"Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fâni dünyaya riyakârâne bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasârettir." (Emirdağ Lâhikası-I, 37.Mektup)

"Herkesin hususî dünyasının direği, kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa, dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehl-i gaflet, kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden, umumî dünya gibi daimî zannedip perestiş eder." (Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, Sekizinci Rica)

"Hayatın zevâlini düşünmeyerek hususî, kararsız dünyasını aynı umumî dünya gibi sabit bilip kendini lâyemut farz ederek dünyaya saplansa, şedit hissiyatla ona sarılsa, onda boğulur, gider. O muhabbet onun için hadsiz belâ ve azaptır." (Mektubat, Birinci Mektup, Dördüncü Sual)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...