E

*EBCED


(Cifr) kelimesine bakiniz.

*EBEDIYET


(Beka) kelimesine de bakiniz.
216/2- Kâfirlere Cehennem’de ebedî ceza:
* Bak: Sira no. 132 ve 630

*ECEL216/3- Ecelin gizliligi:
* Bak: Sira no. 293

*EDEBIYAT


(Arabî) (Belâgat) Kelimelerine de bakiniz.
217- Edebiyatin üç sahasi ve Avrupa ve Kur’an edebiyatinin mukayesesi:

-45-

* Sözler Lemeat’ta sh: 736, 737 ve Bak: Sira no. 846

*EHADIYET


(Vâhidiyet) kelimesine bakiniz.

*EHL-I BEYT


(Âl-i Beyt) kelimesine bakiniz.

*EHL-I KITAB


(Hiristiyan) kelimesine bakiniz.

*EHVEN-ÜS SER218- Ehven-üs ser:
* Emirdag L. II sh: 245 p. 2, 3 ve Bak: Sira no. 7, 980, 983

*ELBISE


(Hayâ) (Sapka) (Tesettür) kelimelerine ve 350. sira no.ya bakiniz.

*ELEKTRIK


219- Elektrik:
* Emirdag L. II sh:118 p.3 v.d.
* Sualar sh: 690

*EMR


219/1- Emrî kanunlar:
* Bak: Sira no. 30
219/2- Ibadet emr-i Ilâhî ile tahakkuk eder:
* Bak: Sira no. 405

*ENANIYET


(Ahlâk) (Hissiyat) (Hubb-u Cah) (Ihlâs) (Nefis) (Söhret)
kelimelerine ve Sira no. 47’ye de bakiniz.
220- Enaniyet damarindan avlanmak:
-46-
* 29. Mektub 6. Kisim 5. Desise sh: 424 ve Bak: Sira no. 768
221- Ene’nin mahiyeti, vazifesi ve su-i isti’mali hakkinda:
* 30. Söz 1. Maksad sh: 535
* Mesnevî Katre’de 1. Hakikat sh: 67 ve Zerre’de sh: 185’de 3. I’lem
ve Semme’de sh: 199 I’lem ve 10. Risale’de sh: 210 ilk I’lem ve Bak: Sira no. 491
222- Enaniyet-i ilmiyeden tevellüd eden kiskançlik:
* 29. Mektub 6. Kisim 5. Desise’nin sonu sh: 426 p. 1, 2
ve Bak: Sira no. 339, 389, 569
223- Enaniyetle olan vücudun adem oldugu:
* 4. Sua 3. Nükte sh: 81


*ENBIYA


(Peygamber) kelimesine bakiniz.

*ENFÜSÎ


(Tefekkür) kelimesine bakiniz.
223/1- Enfüsî deliller:
*Bak: Sira no. 472

*ESBAB


(Âdet) (Te’sir) (Tevekkül) (Tevhid) kelimelerine de bakiniz.
224- Esbab-i zâhiriye ve iktiran :
* 17. Lem’a 13. Nota 4. Mes’ele sh: 133
225- Esbaba kiymet verenin zillete düsecegine dair kelb ve kedi misali:
* Mesnevî Katre’de “Nokta” sh: 71
226- Esbabda müessiriyet yoktur:
*Mesnevî sh: 10’dan 11’deki Tenbih’e kadar ve Hubab’da sh: 92 “I’lem”

227- Esbab-i zâhiriyenin adem-i te’siri ve nuranîlerin müessiriyeti:

-47-

* Mesnevî Zeyl-üz Zeyl sh: 146 “I’lem”
228- Ehl-i dalaletin hârika hâdiselere fennî bir nam takip
esbaba isnad etmeleri hatasi:
* 14.Söz Zeyli’nin Tetimmesi sh: 174
* Emirdag L. II sh: 121 p.3 v.d.
229- Bütün sartlari mevcud iken agaçlarda bazan meyve olmamasi gibi hâdiselerdeki hikmet:
* 16. Söz’ün sonunda Küçük Bir Zeyl sh: 201
230- Esyanin esbaba isnadindaki suubet ve vahdete isnadindaki suhulet ve hâsiyetler ve kanunlar:
* Mesnevî sh: 57 p. 2’den sh: 59 p. 5’e kadar
230/1- Esbabin âhirette kalkmasi (rücu’):
* Bak: Sira no. 76

*ES’ILE-I SITTE


231- Es’ile-i Sitte:
* 29. Mektub 6. Kismin Zeyli sh: 429

*ESIR MADDESI(Evvel-i Hilkat) kelimesine de bakiniz.
232- Esir Maddesi:
* Isarat-ül I’caz sh: 188 p. 1
* 12. Lem’a 2. Mes’ele sh: 66
* 30. Lem’a 6. Nükte 1. Suai sh: 342 son p.

*ESKI YAZI


233- Risale-i Nur’un nesrinde eski ve yeni yazi:
* Emirdag L. sh: 82 mektub
* (Yeni Yazi) kelimesine de bakiniz.

*ESMA


(Ferd) (Ism-i Azam) (Tevhid) kelimelerine de bakiniz.
234-Esma-i Ilâhiyeye ait olan muhabbet:

-48-
* 32. Söz 3. Mevkif 2. Nokta’nin 2. Mebhasinin 3. Nüktesi sh: 641 ve Bak: Sira no. 729
234/1- Esma-i Hüsna Allah’a bakan muhtelif vecihlerdir:
* Mesnevî (Badilli) sh: 276’da son I’lem
235- Esma-i Ilâhiyenin birbirini tazammun ettigi:
* 26. Mektub 4. Mebhas 4. Mes’elede sh: 334
236- Ef’al ve Esma-i Ilahiye ile Cenab-i Hakk’i tanimak
ve yedi sifat-i sübutiye:
* 7. Sua 1. Makam’in 19. Mertebesi sh.144’ten 147’de 2. Hakikat’a kadar.
237- Bismillâhirrahmanirrahim’in Esma-i Ilâhiye cihetinde izahi:
* Isarat-ül I’caz sh: 14 p.3’den 16 p. sona kadar
238- Sifat-i Ezeliye âleminde ve diger âlemlerde sifat ve esma-i Ilahiye:
* Isarat-ül I’caz sh: 64 p. 1
239- “Lâ Ilâhe Illallah” kelâmi, Esma-i Ilahiye adedince kelâmlari tazammun eder:
* Mesnevî Sule’de ilk I’lem sh: 236 ve (Kelime-i Tevhid) kelimesine de bakiniz.
240- Esma-i Ilahiye:
* 24. Söz 1. Dal sh: 332
* 30. Lem’a 6. Nükte’de 5. Sua 1. Mes’ele sh: 368
* Mesnevî Habbe’de son I’lem sh: 131 ve 140’ta 3. I’lem
241- Esma-i Ilahiye hakkinda:
* 32. Söz 3. Mevkif 1. Mebhas sh: 627’den 631’e kadar ve 2. Mevkif 3. Maksad 1, 2, 3, 4. isaretler sh: 617
241/1 Esmanin Âdem’e talimi:
* Bak: Sira no. 21
241/2- Esmaya âyinedarlik:
* Bak: Sira no. 476
242- Cilve-i esmanin iktizalariyla alâkali yerler:

-49-

* 12.Mektub 3. Sual sh: 44 ve 24. Mektub 2. Makam 2. Mebhas’da 4. Isaret sh: 294
* 11. Lem’a 7. Nükte’de sual sh: 54
* 4. Sua 6. Mertebe sh: 73 ve (Gaye) kelimesine de bakiniz.
243- Esma-i Ilahiyenin muktezalari ve lezzet-i mukaddese tabirleri:
* 18. Mektub 3 Mes’ele sh: 86
* 30. Lem’a 6. Nükte 4. Sua sh: 348


*ETTAHIYYAT


(Tahiyyat) kelimesine bakiniz.

*EVLENMEK


(Aile) (Teaddüd-ü Ezvac) kelimelerine de bakiniz.
244- Evlenmek mes’elesi:
* Emirdag L. sh: 80 p. 4
* Kastamonu L. sh: 252 p. 2 ve yine ayni mevzu ile alâkali yerler:
* Kastamonu L. sh: 231 p. 1 ve 265 p. 1, 2
* Emirdag L. II sh: 48’de mektub
* Hanimlar Rehberi sh: 25’te mektub
244/1- Üstad’in mücerred kalmasi:
*Bak: Sira no. 1177

*EVVEL-I HILKAT


(Esir Maddesi) (Hudûs) (Icad) (Ihtira) (Sema) kelimelerine de bakiniz.
245- Esyanin tedricî ve ani olarak icadlari hakkindaki suale cevab:
* 16. Söz 2. Sua sh: 195
246- Arzin hilkatinin asli, su gibi bir maddeden oldugu:
* 20. Söz 1. Makam’in sonunda hâsiye sh: 251 ve Bak: Sira no. 213

-50-

247- Semavat ve arz bitisik idi onlari ayirdik, mealindeki ayetin izahi:
* 25. Söz 2. Suainda sh: 392 son p.
248- Su kâinatin çekirdek-i aslîsi Muhammed (A.S.M.) oldugu gibi, en evvel halkolunan dahi onun nurudur:
* 31. Söz’ün 3. Esasinda 2. Müskil sh: 579 ve Bak: Sira no. 748
249- Dünya insan hayatina elverisli olmadan evvel, cinlerin meskeni oldugu:
* Isarat-ül I’caz sh: 201 p. 2 ve alâkalilar için Bak: Sira no. 488 ve 500
249/1- Lisanin tarihçesi:
* Mesnevî (Badilli) sh: 640’da I’lem
250- Âlem-i kevnin bidayeti ve nihayeti:
* Mesnevî sh: 106’da ikinci I’lem
251- Kâinatin yaratilisinda yapilan tanzim ve tertible alâkali bir bahis:
* 33. Söz’ün bas kismi sh: 653 ve 654


*EYYÜB (A.S.)


252- Eyyüb’ün (A.S.) kissasi ve hastaliklardaki hikmet:
* 2. Lem’a sh: 8

*EZAN


(Terceme) ve (Bid’at) kelimelerine de bakiniz.
253- Türkçe ezan:
* 5. Sua 3. Nokta’da sh: 580 p. 1
254- Ezanin hikmeti:
*29. Mektub 1. Kisim 9. Nükte’de sh: 397 p. 3
255- Ezana tecavüz:
* 29. Mektub 6. Risale’nin zeyli sh: 429

-51-

*EZEL


(Ihtira) (Zaman) kelimelerine ve 238 sira no.ya da bakiniz.
256- Ezeliyet-i madde iddiasi:
* Mesnevî sh:249 p.1
* 30. Lem’a 6. Nükte 1. Sua’da sh: 342 p. 2 v.d.


*FAALIYET


(Çalismak) (Hikmet) kelimelerine de bakiniz.
257- Faaliyet-i Ilahiyenin felsefe ve akilca halledilemeyen hikmeti:
* 18. Mektub 3. Mes’ele sh: 86 ve 24. Mektub 2. Remiz sh: 286
257/1- Esyanin bâtininda faaliyet-i sedide:
* Mesnevî (Badilli) sh:524’de sual
258- Kâinattaki faaliyet-i Rabbaniye:
* 30. Lem’a 6. Nükte 3 ve 4. Sualar sh: 347, 348 ve Bak: Sira no. 165
259- Tagayyürün hikmeti:
* Mesnevî sh: 190 son I’lem
* 29. Söz 9. Esas “Remizli Bir Nükte” sh:531
260- Harekât-i zerrati ilm-i Ilahînin takyid etmesi:
* Mesnevî sh: 139’da birinci I’lem.
261- Kâinatta her sey tagayyürde olup zevale gitmesi:
* 25. Söz 2. Ziya sh: 436
262- Sükûnet ve tevakkuf, keyfiyatta birer ademdir:
* 26. Söz 4. Mebhas sh: 472
* 12. Mektub 3. Sual sh: 44 son p.
263- Tahavvülat-i zerrata dair:
* 30. Söz 2. Maksad sh:547
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...