Block title
Block content

EBÛ ALİ CÜBBÂÎ

 
Basra Mu’tezilesi reislerinden, kelâm, tefsir ve fıkıh âlimidir. 849 yılında Hâzistan’ın Cübbâ kasabasında doğdu. Soyu Hz. Osman’ın kölelerinden Ebân’a dayanır. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Basra’da pek çok hocadan faydalandı ve kelâm okudu. Basra’nın Mu’tezile reisi öldükten sonra Basra Mu’tezilesi’nin reisi oldu ve ölünceye kadar ders okuttu.

Ebû’l-Hasan el-Eş’arî onun talebesiydi. Ancak El-Eş’arî daha sonra onunla ihtilâfa düşerek ondan ayrıldı ve doğrudan Kur’ân ve Sünnete yönelerek ilmî birikimini risaleler hâlinde yazdı. Böylece ehl-i sünnetin iki ana kolundan biri olan Eş’arî kolu doğmuş oldu.

Ebû Ali Cübbâî, tanınmış bir kelâm âlimi olmakla birlikte fıkıh, usûl-i fıkıh, hadis ve tefsir ilimleriyle de ilgilendi.
Cübbâî, 916 yılının Şubat ayında öldü.

Pek çok kitap yazmıştır. Tefsir, kelâm ve fıkıhla ilgili yetmişe yakın kitabı vardır. Ancak hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Çoğu Mu’tezilî olan kaynakların kendisine atfettiği bazı eserler şunlardır: Tefsirü’l-Kur’ân; Müteşâbihü’l-Kur’ân; el-Usûl.
Paylaş
Yükleniyor...