Block title
Block content

EBU DÂVUD

 
Asıl adı Ebû Dâvud Süleyman ibnü’l-Eş’as ibni İshâk el-Ezdî’dir. Kaynaklara göre ailesinin aslen Yemen’in Ezd kabilesine mensup olduğu için Ezdî lâkabıyla anıldığı gibi, doğum yeri olan Sicistan’dan ötürü de Sicistanî lâkabıyla da tanınır. “İmam”, “Şeyhu’s-Sünne”, “Mukaddemü’l-Huffâz” ve “Muhaddisü’l-Basra” gibi ünvanlarla da anılır.

Kütüb-i Sitte’den biri olan Kitâb-ı Sünen’in müellifidir. 817 yılında Afganistan yakınlarındaki bir bölge olan Sicistan’da doğdu. Zengin bir ailenin evladı olarak ilk ilik tahsiline Sicistan’da başladı. Hadis ilmine olan merakı ve bu ilmi öğrenmek maksadıyla, on sekiz yaşından itibaren seyahate çıktı. Önce Bağdat’a oradan da Basra’ya geçti. Bu beldede çok uzun süre kalarak hadis Hâfızı olan Müslim bin İbrahim el-Ezdînin aralarında bulunduğu bir çok hadis âliminden ders aldı. Mekke, Küfe, Halep, Harran, Humus, Dımeşk, Horasan, Belh, Mısır gibi muhtelif beldeleri dolaşarak buralarda bulunan hadis âlimi ve Hâfızlarının birikimlerinden, ilimlerinden faydalanarak, ezberledikleri hadisleri öğrenmeye çalıştı. Bazı kaynaklarda, ilminden istifade ettiği hocaların sayısı üç yüz olarak verilmektedir.

Sünen-i Ebû Dâvûd adıyla tanınan ve hadis ilminde en meşhur altı eserden biri olan eserindeki 4800 sahih hadisi 500.000 hadis arasından seçerek telif etti. Ebû Dâvûd, hadislerin zayıfını sağlamından ayırma, rivayetlerdeki ince kusurları tanıma ve hadis râvîlerini tenkit etme(kritik) hususunda çok titiz davranıyordu.

Ebu Davud, bu eserinde, daha çok fıkha kaynaklık eden hadisleri toplamıştır. Onun bu eseri, “Dünyanın harikası ve İslâmın dayanağı” diye anılmıştır.
889 yılında Basra’da vefat eden Ebu Davud’un diğer eserleri şunlardır:
1. Risaletuhu fi Vasfı Kitâbü’s-Sünen: Eseri Kitâbu’s-Sünen ile ilgili bir mektuptur.
2. El-Merâsil: Mürsel hadislerle ilgili bir eserdir.
3. Mesâilü İmam Ahmed: Fıkıh konularına göre tasnif edilen ve Ahmed bin Hanbel’e sorulan soru ve cevapları kapsar.

Diğer eserlerinden bazılarının isimleri şöyledir: El-Mesâil, En-Nâsih ve’l-Mensuh, Kitâbu’z-Zühd, Kitâbu’l-Kader, Kitâbu’l-Ba’s ve’n-Nüşûr, Delâilu’n-Nübüvve, Et-Teferrüd fi’s-Sünen, Fedâilu’l-Ensâr, Müsned-u Mâlik, Ed-Dua, İbtidâu’l-Vahy, Ahbâru’l-Havâric.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2089 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...