Block title
Block content

EBU İSHAK-I İSFERÂNÎ

 
Tam adı Ebû İshak Rüknüddin İbrahim bin Muhammed bin İbrahim el-İsferânî’dir. Nîşâbur ile Cürcân arasında bulunan İsferâyin’de dünyaya geldi. Ehl-i Sünnet Eş’arî ekolünün en büyük kelâm âlimlerindendir. Genç yaşta Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’nin öğrencisi Ebü’l-Hasan el-Bâhilî’den kelâm ve fıkıh dersleri aldı. Ayrıca Ebû Muhammed ed-Da’lec, Ebû Bekir el-İsmâilî ve Ebû Bekir Muhammed bin Yezdâd başlıca diğer hocaları arasındadır. Kendisinden ise Abdülkahir el-Bağdadî, Ahmed bin Hüseyin el-Beyhâkî ve Abdülkerim bin Hevâzin el-Küşeyrî gibi âlimler ders aldı.

Ebû İshak el- İsferânî, fıkıh, hadis ve kelâm ilimleriyle meşgul olmuş, fıkıhta müctehid âlimlerden kabul edilmiştir. Ancak onun hayatında kelâm ilmi önemli bir yer tutar. Eş’arî ekolünün görüşlerini benimseyen bir âlim olarak, Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’den sonra aynı ekol içerisinde en büyük âlim olarak kabul edilir.

Bir Ehl-i Sünnet kelâm âlimi olarak İsferânî, Mu’tezile âlimleriyle yapmış olduğu tartışmalardan hep gâlip geldiği ifade edilmektedir. Kuşeyrî’nin naklettiğine göre İsferânî’nin derslerine katılanlar, onun ilmî ve ahlâkî şahsiyetinden etkilendiklerini ve sanki yeniden Müslüman olmuş gibi duyguya kapıldıklarını söylemişlerdir.

Kelâm ilmine dair en büyük eseri el-Câmi’ fî usûli’d-Dîn ver’red ale’l-Mülhidîn adlı eseridir. Diğer önemli eserleri Akîde, Nûrü’l-Ayn fî meşhedi’l-Hüseyn, Edebü’l-Cedel ve Şerhu’l-Füru’dur.

Ebû İshak el-İsferânî, Nîşâbur’da ölmeyi istediğini ifade etmiş ve bunu söyledikten beş ay sonra bu şehirde vefat etmiştir (M. 1027).
Paylaş
Yükleniyor...