Block title
Block content

EDEBÜ'D-DÎN VE'D-DÜNYA

 
Şâfiî Mezhebi müctehid hukukçularından Ali b. Muhammed b. Habîb Ebû'l-Hasen el-Basrî el-Mâverdî’nin (974-1058) en önemli eserlerinden biridir. Eser bazı el yazması nüshalarında el-Buğyetü'l-Ulyâ fî Edebi'd-Dîn ve'd-Dünya olarak da geçer. Muhtemelen müstensihler tarafından Edebü'd-Dîn ve'd-Dünya şeklinde kısaltılmış ve bu isimle şöhret bulmuştur.

Mâverdî, eserin kısa mukaddimesinde, insanın bütün çalışma gayeleri arasında en önemlisinin din ve dünya işlerini iyileştiren çalışmalar olduğunu belirterek, bu eserde dinî ve dünyevî açıdan hayatın ölçü ve kurallarını araştırdığını ifade etmektedir. Kitabını oluştururken kaynak olarak Kur'ân ve Sünneti esas aldığını ifade ederek bu arada, bilgelerin veciz sözleri, edebiyatçıların edebî ifadeleri ve şairlerin şiirlerinden faydalandığını da belirtmektedir.

Eser beş bölümden meydana gelir. Birinci bölümde akıl-hevâ çatışması, ikinci bölümde ilim ve ilmin değeri, ilim-din ilişkisi ele alınmıştır. Eserin "Edebü'd-Dîn" başlığı taşıyan üçüncü bölümünde dinî yükümlülükler ele alınmaktadır.

"Edebü'd-Dünya" adlı dördüncü bölümde, dünya düzeninin sağlanması için gerekli şartlar sıralanmaktadır.

"Edebü'n-Nefs" adlı beşinci bölümde ise nefis terbiyesi üzerinde durur. Mâverdî'nin bu eseri "Din ve Dünya Edebi" adıyla Selahaddin Kip ve Abidin Sönmez tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir (İstanbul, 1978).
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 6331 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...