EMİRDAĞ LÂHİKASI ESERİNİN İÇERİĞİ

EMİRDAĞ LÂHİKASI ESERİNİN İÇERİĞİ

Emirdağ Lâhikası - 1

 • ( 1 ) “Üstad Bediüzzaman, dünya ve siyasete karıştı” demek bir divaneliktir
 • ( 2 ) Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır: Risale-i Nur yüz binlerin ebedî hayatını kurtardı
 • ( 3 ) Kerametlerin yazılma sebebi
 • ( 4 ) Ankara ehl-i vukufunun ittifakla verdikleri raporun sûretidir
 • ( 5 ) Denizli mahkemesinin ittifakla verdiği karar suretidir
 • ( 6 ) Kendi kendime bir hasbihaldir (Üstada oynanan gizli oyunlar)
 • ( 7 ) “Kendi Kendime Hasbihal” namındaki parçaya lâhika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur'la alâkadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir
 • ( 8 ) Üstad, hükûmetin maaş teklifini reddetmiştir
 • ( 9 ) Risale-i Nur belâlardan korunmaya vesiledir
 • ( 10 ) Âyetü'l-Kürsî'nin tetimmesi olan üç âyetin nüktesi
 • ( 11 ) Meyve Risalesinin önemi
 • ( 12 ) Hürriyetten men edilen Üstadın şekvâsı: “Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi”
 • ( 13 ) Bakanlar Kurulu ve Meclis Başkanına yazılan maruzat
 • ( 14 ) Yağmur duası yapıldığı halde yağmurun gelmemesinin sebebi
 • ( 15 ) Hizbü'l-Kur'ânü'l-Muazzam Kur'ân'ın bir nümune-i kudsîsidir
 • ( 16 ) Leyle-i Regaiple gelen rahmet
 • ( 17 ) Cenâb-ı hak tazyikleri, baskıları Risale-i nur lehine çeviriyor
 • ( 18 ) Üstadın siyasetle alâkadar olmamasının sebebi
 • ( 19 ) Miraç Risalesinin tevafuklu bir kerameti
 • ( 20 ) Risale-i Nur'un mesleği şefkat olduğu için çocuk, kadın ve hastaların ilgisini daha çok çeker
 • ( 21 ) Risale-i Nur'un vazifesi rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür
 • ( 22 ) Hâfız Mustafa'nın yaptığı hizmetler, bu memleket ve âlemi İslâmı minnettar ettirir
 • ( 23 ) Risale-i Nur'un beraati, yağmurun gelmesine vesile oldu
 • ( 24 ) “Risale-i Nur, Kur'ân'ın malıdır, benim kusurlarım ona sirayet etmez”
 • ( 25 ) Hazret-i Ali'nin (r.a.) Âyetü'l-Kübrâ ile selâmete çıkılacağını haber vermesi
 • ( 26 ) Risale-i Nur'un serbest kalmasının sebebi: Meyve Risalesi ve Hüccetü'l-Bâliğanın sarsılmaz hakikatleri
 • ( 27 ) Kerametlerin yazılma sebebi
 • ( 28 ) Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene önce hissedilmesi
 • ( 29 ) Hiss-i kablelvukuun tetimmesi: Nur talebelerinin hayatı kader-i İlâhîyle Risale-i Nur'a göre tanzim ediliyor
 • ( 30 ) Meyvenin Dördüncü Meselesi, merak duygusunun yanlış kullanılışı
 • ( 31 ) Denizli ikinci bir Isparta'dır
 • ( 32 ) İkramı izhar mektubunun tetimmesi: Talebelere metanet, sebat veren gaybî işaretler
 • ( 33 ) Üstadın merdümgirizlik hastalığının hikmetleri
 • ( 34 ) Bu zamanda en büyük vazife imanı kurtarmaktır
 • ( 35 ) Masum ve ümmîlerin yazdığı risaleler
 • ( 36 ) Tavâif-i beşerin ihtiyaçları yazdırılıyor
 • ( 37 ) Risale-i Nur mesleği Sahabe mesleğinin bir cilvesidir
 • ( 38 ) Hülâsatü'l-Hülâsa ruhlara iman nurunu telkin eder
 • ( 39 ) “Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilemez”
 • ( 40 ) Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi Hz. Hasan'ın bir muavini ve mütemmimidir
 • ( 41 ) On adama iman dersi vermek bin adamı irşattan daha mühimdir
 • ( 42 ) Risale-i Nur âsâyişi muhafaza eder
 • ( 43 ) Afyon Emniyet Müdürlüğüne (Bu millet gelecekte dünyaya karşı Risale-i Nur'a muhtaç olacak)
 • ( 44 ) Alevîlere münafık denemez
 • ( 45 ) İhanet plânı akîm kaldı
 • ( 46 ) Risale-i Nur'un tab'ında ihlâs ve tesanüdün önemi
 • ( 47 ) Tahriklere karşı metanet ve tesanüd gerekir
 • ( 48 ) Talebelerin yaptığı hizmetlerden Üstadın duyduğu memnuniyet
 • ( 49 ) Risale-i Nur'un serbest olmamasının ve tab edilmemesinin sebebi
 • ( 50 ) Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur'la alâkalı mektubuna cevap
 • ( 51 ) Hasan Feyzi'nin Üstad ve Risale-i Nur'la alâkalı mektubu
 • ( 52 ) Nur talebelerinin keşif ve keramet aramamalarının sebebi, sırr-ı ihlâstır
 • ( 53 ) Risale-i Nur, ilimle hakikate yol açar, felsefî dalâletlere galebe çalar
 • ( 54 ) Sabri, Hulûsi ve Hakkı'nın sadakat ve metaneti
 • ( 55 ) Hasan Şükrü'nün memnun eden mektubu
 • ( 56 ) Hizmet-i Nuriyeyi tam yapan talebeler: Küçük Ali, Büyük Mustafa ve Hâfız Mustafa
 • ( 57 ) Hülâsatü'l-Hülâsa ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder
 • ( 58 ) Talebelerin bayram tebriki
 • ( 59 ) Küçük Ali'nin istinsah ettiği Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mecmuası
 • ( 60 ) Halil İbrahim'in Risale-i Nur'u metheden fıkrası
 • ( 61 ) Halil İbrahim'in kasidesi
 • ( 62 ) Zekâi Efendinin kasidesi
 • ( 63 ) Matbuat lisanı ile konuşmanın zamanı
 • ( 64 ) Bolşevizm, küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiata karşı Risale-i Nur
 • ( 65 ) Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne bir rica
 • ( 66 ) İstanbul'da komünistleri protesto
 • ( 67 ) Risale-i Nur'un yangındaki kerameti
 • ( 68 ) Risale-i Nur yalvarmaz
 • ( 69 ) Hasan Feyzi'nin manzumesi Sikke-i Tasdîk'teki imâlar tarzındadır
 • ( 70 ) Camideki kulübeciğin kaldırılması
 • ( 71 ) Hasan Feyzi'nin Sikke-i Tasdik'ten aldığı ilhamla yazdığı kasidesi
 • ( 72 ) Allah nurunu tamamlayacaktır -kâfirler hoşlanmasa da-
 • ( 73 ) Münafıkâne desiselere karşı sebat gerekir
 • ( 74 ) Âsâyişi ihlal bahanesiyle artık kimseyi kandıramazlar
 • ( 75 ) İtham ve hakaretlere karşı sabrı seçtim
 • ( 76 ) Afyon Emniyet Müdürüne şikâyet mektubu
 • ( 77 ) Hocalar kendi malları olan Risale-i Nur'a sahip çıkıyor
 • ( 78 ) Risale-i Nur gibi bir hakikat güneşi, üflemekle sönmez
 • ( 79 ) Zahiren çirkin perdeler altında, güzel neticeler vardır
 • ( 80 ) Risale-i Nur, komünizm yangınına su yetiştiriyor
 • ( 81 ) Vasiyetnamemdir
 • ( 82 ) Asâ-yı Mûsâ mecmuası ile Haşir Risalesi ve Mucizât risalelerinin yazılması
 • ( 83 ) Halil İbrahim'in tevafuklara medar mektubu
 • ( 84 ) Zaman telif değil, neşir zamanıdır
 • ( 85 ) Tevafuklar birer keramet-i Nuriyedir
 • ( 86 ) Mânevî kışın maddî hastalığa da sebep olduğu
 • ( 87 ) Üstadı yeniden zehirlediler: “Şahsım Risale-i Nur'a ve şakirtlerine siperdir”
 • ( 88 ) Çalışkanlar hanedanı! Risale-i Nur ve şakirtlerini himaye etmeye vazifelidir
 • ( 89 ) Talebelerden gelen hizmet haberleri
 • ( 90 ) Ehl-i hakikatin enfüsî tefekkürü
 • ( 91 ) Eski Said yok; yenisi ise herşeye tahammül ediyor
 • ( 92 ) Celcelûtiye'de Risale-i Nur'a açık işaretler var
 • ( 93 ) Mu'cizât Mecmuasının çoğaltılması ve tashihin önemi
 • ( 94 ) Kastamonu talebelerinin Ispartalılarla omuz omuza vermesi
 • ( 95 ) Taarruz anında kar, fırtına ve zelzelenin gelmesi
 • ( 96 ) Sava ve Safranbolu talebeleri
 • ( 97 ) Yeşil oğlu Mehmet Salih'in Dahiliye Vekiline yazdığı Üstad ile ilgili ricanâmesi
 • ( 98 ) Eski bir dost: Mehmed Salih
 • ( 99 ) Yeşil Salih'e cevap
 • ( 100 ) On üç yaşındaki Hatice'nin yazdığı Asâ-yı Mûsâ
 • ( 101 ) Komünizm, Müslüman-Hıristiyan ittifakını bozmaya çalışacak
 • ( 102 ) Nurlar umumun malıdır; hiçbir tarafa tabi olmaz
 • ( 103 ) Risale-i Nur'un büyük kahramanları: Hüsrev ve Tahirî
 • ( 104 ) Üstadın sergüzeşte-i hayatı
 • ( 105 ) Cevşenü'l-Kebîr'in sevabı hakkındaki hadis-i şerif
 • ( 106 ) Neden resmî hocalar Risale-i Nur'dan kaçıyor?
 • ( 107 ) Hıllet, ihlâs ve uhuvvet şahsî medihleri kabul etmez
 • ( 108 ) Tashihlerdeki sıkıntılara bedel iki ücret ve üç ayların sevabı
 • ( 109 ) Risale-i Nur'u yazmak mahrumiyete değil, berekete vesiledir
 • ( 110 ) Samimî ve çalışkan Konyalı Sabri ve kahraman Rüştü
 • ( 111 ) Muhacir Hâfız Ahmed Üstada: “Mezarın Barla'da olmalı.”
 • ( 112 ) Zaman ve mekân Nur talebelerinin beraberliğine engel değildir
 • ( 113 ) Tebrike gelen mübarek güvercin
 • ( 114 ) Feyzi ve Emin Efendilerin sadakatlerinin kerameti
 • ( 115 ) Risale-i Nur'a set çekildiğinde, belâ fırsat bulup gelir
 • ( 116 ) Emirdağ zabıtasıyla bir hasbihal
 • ( 117 ) Kapımı kırsalardı zelzele yalnız ihtar için olmayacaktı
 • ( 118 ) Nur'un fütuhatı sırasında yağmurun gelmesi
 • ( 119 ) Risale-i Nur'un serbestliğini kuşlar tebrik ediyor
 • ( 120 ) İnebolulu Mehmed Zekeriya Efendinin hizmetleri
 • ( 121 ) Evrad-ı Bahaiye'deki Risale-i Nur'a işaret
 • ( 122 ) Isparta yangını ve Isparta medresesinin vazifeleri
 • ( 123 ) Abdülmecid Efendinin haşirle ilgili yazısına düzeltme
 • ( 124 ) Kastamonu'nun hanım talebeleri
 • ( 125 ) Müjdeli ve tesellikâr mektuplar
 • ( 126 ) Teksir makinesi, yazıya da kuvvet verecek
 • ( 127 ) İstirahatim için ehl-i siyasete tenezzül etmem
 • ( 128 ) Büyük Ali'nin varisi, tam bir Abdurrahman olan Küçük Ali
 • ( 129 ) Asâ-yı Mûsâ risalesinin tashihinin bitmesiyle gelen üzüm
 • ( 130 ) Maddî ve manevî Said'ler benim vazifemi görebilirler
 • ( 131 ) Maddî ve manevî Said'ler benim vazifemi görebilirler
 • ( 132 ) Siyaset ve Nur mesleği
 • ( 133 ) Yirmi Beşinci Söz niçin yazılmıştır?
 • ( 134 ) Risale-i Nur felsefenin zararlı kısmıyla mücadele eder
 • ( 135 ) Rumuzat-ı Semaniye Risalesi
 • ( 136 ) Nazif, Salâhaddin Çelebilerin ve Ahmed Kureyşî'nin hizmetleri
 • ( 137 ) Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Câmiü'l-Ezher'e gönderilmesi
 • ( 138 ) Hasan Feyzi Yüreğil'in Üstada bedel hastalanması
 • ( 139 ) Günah cihetinden ölmek, sevap cihetinden yaşamak
 • ( 140 ) Bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir dârü'l-fünun gelecek
 • ( 141 ) Ahmet Nazif ile Mustafa Osman Efendiler ve onların hizmet arkadaşları
 • ( 142 ) Nurları yazmanın ve sadakatle talebelik yapmanın neticeleri
 • ( 143 ) Suikastın ikisi akîm kaldı, biri bir kahramanı aldı
 • ( 144 ) Sıddık Süleyman ve Nur Santralı Sabri'nin ziyareti
 • ( 145 ) Üstada yapılan ve yirmi senedir süren zulümler, işkenceler
 • ( 146 ) Hasan Feyzi'nin ruhunu ve sadakatini taşıyan yeni talebeler
 • ( 147 ) Hasan Feyzi, diğer Hasan Feyzi'leri vazife başına davet edip öyle gitti
 • ( 148 ) “Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni tâciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi. Size de faydası olur diye leffen takdim edilen bu fıkra, başımın yanında asılı duruyor.”
 • ( 149 ) Üstad: “Nefsimi ölüme razı ettim.”
 • ( 150 ) Hacı Hafız Mehmed'in ölümü ve talebeler arasındaki makamı
 • ( 151 ) “Herkes Allah'ı bilir, yeni ders almaya ihtiyaç yoktur” şeklindeki itiraza cevap
 • ( 152 ) Küfr-ü mutlakın hücumu karşısında İslam tarihindeki ihtilâflı meseleleri tartışmanın yanlışlığı
 • ( 153 ) Zülfikar'ın çıkışı, din lehinde müjdeli gelişmelerin müjdecisidir
 • ( 154 ) Geçmiş olayları tartışma konusu yapmanın zararları
 • ( 155 ) Risale-i Nur hizmetinin, Cenâb-ı Hakkın ve Resullah'ın rızasına uygun düştüğü sahih rüyalarla da tasdik ediliyor
 • ( 156 ) Hizmette izlenecek yol: “sırren tenevveret”
 • ( 157 ) Üstadın yerine kendi hayatlarını ortaya koyanlar
 • ( 158 ) Hacı Hâfız'ın kerametli vefatı
 • ( 159 ) Sadık Beyin sadakat ve hizmeti
 • ( 160 ) Bazı büyük hocaların risalelere uzak durmalarının sebebleri
 • ( 161 ) Has şakirtlerin Risale-i Nur'a kendi malı gibi sahip çıkması
 • ( 162 ) Risale-i Nur âsâyişi temin eden mânevî inzibat memurudur
 • ( 163 ) Üstadın çocukların yaptığı hizmetten memnun olması
 • ( 164 ) Üstadın Dahiliye Vekili Hilmi Uran'a ikaz ve tavsiyeleri
 • ( 165 ) Jandarma Komutanı ve bir milletvekilinin Üstadı ziyareti
 • ( 166 ) İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın Kur'ân'ı kabul etmeleri
 • ( 167 ) Siyasî kafalar Risale-i Nur'u çabuk anlayamaz
 • ( 168 ) Üstad yapılan bütün hizmetlerden haberdar oluyor ve yapılanları takdir ediyor
 • ( 169 ) Balıkesir'in cesur hocasını tebrik
 • ( 170 ) “Neden bütün meziyetleri Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun ?”
 • ( 171 ) Nurlarla meşgul olmak her türlü belâyı def eder
 • ( 172 ) Semavat dinsizliğe karşı hiddete geliyor
 • ( 173 ) Üstad hiçbir hediyeyi kabul etmiyor
 • ( 174 ) Zülfikar, Asâ-yı Mûsâ dinsizlik cereyanına karşı Kur'ân'ın iki keskin kılıcıdır
 • ( 175 ) Üstadın Isparta adliyesine yaptığı dua
 • ( 176 ) Risale-i Nur'un hakikatleri dünyanın hiçbir menfaatine âlet edilemez
 • ( 177 ) Kainat Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ'nın fütuhatlarını alkışlıyor
 • ( 178 ) Risale-i Nur Diyanet Riyasetinde takdir görüyor
 • ( 179 ) Ölüm gerçeği: Asıl güzellikler, toprak perdesinin arkasında
 • ( 180 ) Kur'ân ebedî hayat için okunur
 • ( 181 ) Üstad Bediüzzaman'dan talebelerine: "Benim vazifem size verildi"
 • ( 182 ) Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Ravza-i Mutahharayı kendine bedel ziyaret etmesi.
 • ( 183 ) Rİsale-i Nur hizmeti, Medine âlimlerinin manevî bir evlâdı, bir talebesi ve küçük bir şubesidir
 • ( 184 ) Beşeriyetin ebedî hayat ihtiyacını Kur'ân karşılayacak
 • ( 185 ) Al-i beyt muhabbeti Alevileri küfr-ü mutlaka düşmekten korur
 • ( 186 ) Üstadın, çocukların yazdığı risalelerden duyduğu memnuniyeti
 • ( 187 ) Risale-i Nur'la İştigal marifetullah, zikrullah, huzur-u kalbî ve muhabbet-i imaniye verir
 • ( 188 ) İnsanları hizmetten alıkoyan, maişet derdi, tamah, korku, makam sevgisi gibi manevî engellere işaret eder
 • ( 189 ) Üstad geçmiş tehlikelerden Risale-i Nur'un kerametiyle korundu
 • ( 190 ) Üstad hizmete zarar verir diye hem hastalığını hiçe saydı, hem dünya savaşını izlemedi
 • ( 191 ) İnsanlığın başına gelen felaketler ve Kur'ân'ın irşadı, insanoğlunu ebedî saadeti aramaya sevk edecektir
 • ( 192 ) Ankara Mahkemesince risalelerin geri İade edilmesi hayırlı bir gelişmedir
 • ( 193 ) Hapishaneler Nur medresesine dönüşüyor
 • ( 194 ) Çocukların Üstada olan ilgisinin sebebi, onların Nur talebesi olup manevî tehlikelerden kurtulacaklarına İşarettir
 • ( 195 ) Hüve Nüktesi
 • ( 196 ) Risale-i Nur ağır şartlar altında İntişar ediyor
 • ( 197 ) Risale-i Nur, hiçbir şeye âlet edilemez
 • ( 198 ) Üstad, Risalelerin iktibasına izin veriyor
 • ( 199 ) Risalelerin gerçek fiyatı: bir kişinin en az on kişiye okutması
 • ( 200 ) Mu'cizatı Kur'ân tab edilip Hindistan'a gönderiliyor
 • ( 201 ) Üstad yazılan risaleleri satın alabilmek için zarurî eşyalarını satıyor
 • ( 202 ) Nurların yayılmasını önlemek için kurulan komplo boşa çıktı
 • ( 203 ) Üstadın Hüve Nüktesinin sonuna eklenmesini istediği bir bölüm
 • ( 204 ) Nurların korunması, inayet-i İlâhiyedir
 • ( 205 ) İlmin izzetinin muhafazası Üstadı harama baktırmıyor
 • ( 206 ) Risale-i Nur'un şahs-ı mânevisi bir çeşit Mehdi telâkki ediliyor
 • ( 207 ) Bismark ve Carlyle'in Kur'ân ve Peygamberi tasdikleri
 • ( 208 ) Üç merkezde üç berberin benzer hizmetleri memnuniyet verici
 • ( 209 ) Kur'ân talebelerine ilişmek semayı hiddete getirir
 • ( 210 ) Siyasî tarafgirliğin zararlarını anlatır
 • ( 211 ) Nur avukatı Ahmed Feyzi'nin Risale-i Nur'la ilgili istihraçları
 • ( 212 ) Üstadın parayla risale satın alması
 • ( 213 ) İslâm âleminde risalelerin takdir görmesi
 • ( 214 ) Emirdağ'da beş teyyare ile Üstadın takip edilmesi
 • ( 215 ) Üstad, evine yapılan baskının kanunsuzluğunu açıklıyor
 • ( 216 ) Yasak ettikleri Kur'ân nüshası Diyanet Başkanlığında
 • ( 217 ) Risale-i Nur belâların def'ine bir vesiledir
 • ( 218 ) Şerefler orduya, kusurlar reislere verilir
 • ( 219 ) Üstadın kıyafetine ilişmek isleyen Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tokat yiyip intihar ediyor
 • ( 220 ) Gençlik Rehberi gençleri dine çekiyor. Risale-i Nur'a yapılan zulümler musibeti celbediyor
 • ( 221 ) Risale-i Nur ve talebeleri Allah'ın himayesi ve inayeti altında

Emirdağ Lâhikası - 2

 • ( 1 ) Üstad talebelerine icazet veriyor
 • ( 2 ) Üstad, Diyanet Başkanı Ahmet Hamdi Beyden risalelere sahip çıkmalarını istiyor
 • ( 3 ) Hediye kabul etmeyen Üstada bu kuralı bozduran üç hadise
 • ( 4 ) Diyanetin risaleleri ileride neşretmeyi vaad etmesi
 • ( 5 ) Kur'ân'ın camilerde tercümesinin okunmasına karşı ikaz
 • ( 6 ) Hocalar ehvenüşşer düsturuyla hareket ederek tehlikeyi azaltmaya çalıştılar
 • ( 7 ) Üstad: Hüsrev Risaleleri ve tevafuklu Kur'ân'ı Ankara'ya götürsün
 • ( 8 ) Hâfız Mustafa'nın vefatıyla ilgili tâziye
 • ( 9 ) Üstad hayatının devamıyla Nur talebelerine siper oluyor
 • ( 10 ) İstibdat ve zındıka cereyanının kuvveti kırılıyor
 • ( 11 ) Celâl Bayar'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesini Üstad tebrik ediyor
 • ( 12 ) Din siyasete değil, siyaset dine âlet edilebilir
 • ( 13 ) Her türlü baskıya rağmen, Nurlar gençler arasında yayılıyor
 • ( 14 ) Zübeyir'in Üstadı müdafaa eden mektubu
 • ( 15 ) Ezanın minarelerde okunmasını tebrik ve demokratlara dua
 • ( 16 ) Genç Saidlerin sayısı artıyor
 • ( 17 ) Beraat etmiş risalelere keyfî olarak el konuyor
 • ( 18 ) Üstadın devlet yetkililerine mektubu
 • ( 19 ) Demokratlar masonlara ve komünistlere karşı uyarılıyor
 • ( 20 ) Risale-i Nur'lar on senelik medrese ilmini bir senede verir
 • ( 21 ) Üstad risaleleri ücretsiz vermiyor
 • ( 22 ) Talebeler, Risale-i Nurlara yapılan zulmü demokratların kaldırmasını ister
 • ( 23 ) Risalelerin imhasına izin verilmeyecek
 • ( 24 ) Demokratlarla Nur talebelerinin arasını bozma teşebbüsü
 • ( 25 ) Risalelerin yakılma kararı Halkçıların bir oyunu
 • ( 26 ) Lozan'ın iç yüzü ve Yahudilerin dini yok etme plânları
 • ( 27 ) Ankara'daki güzel gelişmeler
 • ( 28 ) İhvan-ı Müslimînin risaleleri Arapça'ya tercüme etmek istemesi
 • ( 29 ) Cumhurbaşkanı Doğu Üniversitesinin gerekliliğini kabul ediyor
 • ( 30 ) Siyaset tarafgirliği mânâyı zedeler, ihlâsı kırar
 • ( 31 ) Hizmet haberleri, Üstadın hastalıklarına ilâç oluyor
 • ( 32 ) Asâ-yı Mûsâ'nın Arapça'ya tercüme edilmesi
 • ( 33 ) Türkler Peygamber övgüsüne mazhar oluyor
 • ( 34 ) Üstadın yapılmasını istediği birkaç tashih
 • ( 35 ) Nurcuların şevkiyle Cevşenü'l-Kebir nurlandıracak
 • ( 36 ) Üstadın sofimeşrebli tenkitçiliği affetmesi
 • ( 37 ) Demokratlar risalelere ve Nurculara yapılan bu işkenceye engel olmalılar
 • ( 38 ) Abdurrahman ve Ceylân'a olan muhabbet
 • ( 39 ) Ankara'da Üstadın yerine görev yapan genç Saidler
 • ( 40 ) Üstad ehli imanın tenkitlerini bir çeşit nasihat olarak kabul eder
 • ( 41 ) Meşrep farklılıkları kardeşliği bozmamalı
 • ( 42 ) Lemeat: Risale-i Nur'un çekirdeği
 • ( 43 ) Üstadın, ülkede az da olsa hürriyetin başlamasından duyduğu memnuniyeti
 • ( 44 ) Allah'ın adaleti ve inayeti
 • ( 45 ) Nur talebesi hanımlara evlilik konusunda tavsiyeler
 • ( 46 ) Nurcuların hapse girmelerinin hikmetleri
 • ( 47 ) Bazı milletvekillerinin Üstad ve hizmetini takdirleri
 • ( 48 ) Demokratlar görev başına çağrılıyorlar
 • ( 49 ) Risale-i Nur ehl-i tarikatın da en büyük dairesidir
 • ( 50 ) Halka kabul ettirmek, Allah'a aittir
 • ( 51 ) Üstadın canlı mektupları
 • ( 52 ) Celâl Bayar Üstada teşekkür ediyor
 • ( 53 ) Üstadın talebelerinden bazı istekleri
 • ( 54 ) Küfre karşı gençleri koruyacak olan Risale-i Nurdur
 • ( 55 ) Camiü'l-Ezher'e risaleler gönderiliyor
 • ( 56 ) Adnan Menderes'in Üstada haberi “Merak etmesin, meyus olmasın”
 • ( 57 ) Eflâni ve Safranbolu talebeleri Isparta kahramanlarına benziyor
 • ( 58 ) Başbakan ve İçişleri Bakanına risalelerin iadesi için mektup
 • ( 59 ) Vatikan'dan gelen teşekkür mektubu
 • ( 60 ) Sabır ve tahammül oyunları bozuyor
 • ( 61 ) Seyyid Salih'in İslâm ülkelerine ziyareti
 • ( 62 ) Mersin ve Tarsus Emniyeti risaleleri iade ediyor
 • ( 63 ) İşaratü'l-İ'câz iade ediliyor
 • ( 64 ) “Hüve Nüktesi” küfr-ü mutlakın belini kırıyor
 • ( 65 ) Şiddetli kış ve zelzele ilâhî bir ihtardır
 • ( 66 ) Üstad, hayatındaki inayetleri anlatır
 • ( 67 ) Nurların parlamasına engel olunamıyor
 • ( 68 ) Risale-i Nur zabıta görevi yapıyor
 • ( 69 ) Konuşan yalnız hakikattir
 • ( 70 ) Birisinin hatasıyla başkası mesul tutulamaz
 • ( 71 ) İşârâtü'l-İ'câz Risale-i Nur'un bir fihristesi ve menbaıdır
 • ( 72 ) Kur'ân'ı, mütehassıslardan oluşmuş bir heyet tefsir edebilir
 • ( 73 ) Kur'ânın maksatları: Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet
 • ( 74 ) Üstadın siyasetten ve şimdiki medeniyetten uzak durmasının sebepleri
 • ( 75 ) İttihad-ı İslâm'a dair müjdeli gelişmeler
 • ( 76 ) Çocukların Üstada muhabbetinin sebebi
 • ( 77 ) Evleri bir medrese-i Nuriye yapmak
 • ( 78 ) “Neden dini siyasete alet yapmakla suçlandım?”
 • ( 79 ) Mahkemenin ertelenmesindeki hayır
 • ( 80 ) Afyon Mahkemesinin adaletsiz kararı
 • ( 81 ) Talebeler Medresetü'z-Zehrânın mânevî hakikatini gösteriyor
 • ( 82 ) Eski Said kırk sene sonraki olayları önceden hissetmiş
 • ( 83 ) Teşehhütte okunan Tahiyyat Miraç'ta İlâhî huzurda okunmuştur
 • ( 84 ) Ülfet perdeleri hakikatleri gizliyor, marifet-i İlâhiye yollarını kapatıyor
 • ( 85 ) Mahlûkata mânâ-yı harfiyle bakmaya engel olan perdeler
 • ( 86 ) Ankebût Sûresindeki âyet hakkındaki vehmi yok eden bir i'caz pırıltısı
 • ( 87 ) Gençlik Rehberi'nde “Dini siyasete âlet var” diyen ehl-i vukufa cevap verilsin
 • ( 88 ) “Vukufsuz” ehl-i vukufun raporundaki suç unsurlarına cevap
 • ( 89 ) 1952'de İstanbul'da görülen Gençlik Rehberi mahkemesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir
 • ( 90 ) Gençlik Rehberi'nin tekrar müsaderesi anarşilik ve dinsizlik hesabınadır
 • ( 91 ) Hulûsi Yahyagil: Mesleğim Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir
 • ( 92 ) Üstad İhtiyarlar Risalesini gençlere, Hastalar Risalesini sıhhatte olanlara yazmış
 • ( 93 ) Şahs-ı mânevî Mehdilik yapar, aksi halde mağlup olur
 • ( 94 ) Talebeleri medyumlukla kandırmaya çalışıyorlar
 • ( 95 ) Yirmi sekiz yıllık asılsız iddialar
 • ( 96 ) İki mühim eserin çoğaltılması
 • ( 97 ) Siz bu asrın hidayet serdarısınız
 • ( 98 ) Hal-i hazırdaki partiler ve Demokrat Partinin dikkat etmesi gereken iki nokta
 • ( 99 ) Değil dünya hayatımı, âhiret hayatımı dahi millet-i İslâmiyeye feda ederim
 • ( 100 ) Nur talebeleri ve İhvan-ı Müslimîn mensupları arasındaki farklar
 • ( 101 ) ed-Difa gazetesi yazarı Risale-i Nur'un Arap ülkelerindeki durumunu anlatıyor
 • ( 102 ) Adnan Menderes'e hatırlatılan üç kanun-u esasî
 • ( 103 ) Dindar Demokratlara tavsiye: Ayasofya'yı açın, Risale-i Nur'u neşredin
 • ( 104 ) Büyük Cihad'da yayınlanan Üstadın şekvâsına açılan dava
 • ( 105 ) Samsun Mahkemesinden gelen tebliğe verilen cevap
 • ( 106 ) Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır (es-Sıddık dergisinde yayınlanan risale)
 • ( 107 ) Nurları himaye etmek Diyanet dairesinin hakikî vazifesidir
 • ( 108 ) Asâ-yı Mûsâ ve Gençlik Rehberi'nin kerametle muhafazası
 • ( 109 ) Doğunun kalkınmasında Şark Üniversitesinin rolü
 • ( 110 ) Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır
 • ( 111 ) Ankara Mahkemesine havale edilen dava ve Zübeyir
 • ( 112 ) Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu (“Risale-i Nur'u okumak, ziyaretten on defa daha kârlıdır”)
 • ( 113 ) Hizmette Urfa'nın ehemmiyeti
 • ( 114 ) Üstadın Urfa'ya özel duası
 • ( 115 ) Üç hastalığa Âyet-i Hasbiyeyle gelen şifa
 • ( 116 ) Görüşmek isteyenlere Üstad buyuruyor: “Risale-i Nur'un her bir kitabı bir Said'dir”
 • ( 117 ) Şark Üniversitesinin İslâmî programı: Risale-i Nur
 • ( 118 ) Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya, hem neşredenlere büyük zararı var
 • ( 119 ) Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır; mûcib-i merak hiçbir şey yoktur
 • ( 120 ) Deniz zahiren hiddetlendi, mânen şefkatkârâne okşadı
 • ( 121 ) Üstadın İstanbul'a gelişi ve ifadesinin alınması
 • ( 122 ) Üstadın vasiyetnâmesi
 • ( 123 ) Vasiyetnamenin Haşiyesidir
 • ( 124 ) Adnan Menderes'in Konya nutkunun tahrif edilmesine dair bir açıklaması
 • ( 125 ) Isparta'nın hayır kazanmasının yolu: Risale-i Nur'un iade edilmesine çalışmak
 • ( 126 ) Üstadın kabrini gizlemesinin sırrı
 • ( 127 ) Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir
 • ( 128 ) Üstadın Demokrat Partiyi desteklemesinin gerekçeleri
 • ( 129 ) Din aleyhindeki üç cereyan ve Demokratları garplılaşma cereyanına karşı ikaz
 • ( 130 ) Üstad, çektiği işkenceye rağmen Adliye memurlarına beddua etmez
 • ( 131 ) Dindar Hürriyetçilerin Üstada Diyanet'te vazife teklifi
 • ( 132 ) İmanın dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dair
 • ( 133 ) İhlâsı muhafaza etme düsturu sohbete mâni oluyor
 • ( 134 ) Üstadın Isparta Tugay camiinin temeline harç atması
 • ( 135 ) Hüseyin Avni ve Tahsin Tola'nın seçimleri kazanamamasının hikmeti
 • ( 136 ) Vasiyetnamenin bir zeyli (Üstad Nur'un sermayesiyle talebelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını vasiyet eder)
 • ( 137 ) Muhalif gazetelerin Üstada ve Nur talebelerine attıkları iftiralara cevap
 • ( 138 ) “Mahkeme-i Kübrâya Şekvâ”ya bir zeyl
 • ( 139 ) Medresetü'z-Zehra ifsat komitesinin dalaletlerinden bu milleti koruyacak bir tedbirdir, ırkçılık zararlıdır
 • ( 140 ) Bir ihsan-ı İlâhî olarak gelen hastalık
 • ( 141 ) Üstadın istiğnaya verdiği ehemmiyet
 • ( 142 ) Cumhuriyet gazetesinin yalan haberi
 • ( 143 ) Nur medreselerine devam, talebe-i ulum şerefini kazandırır
 • ( 144 ) Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır
 • ( 145 ) Risale-i Nur'un sermayesi, hizmette olan ve nafakasını temin edemeyen talebelerin tayinine sarf edilecek
 • ( 146 ) Tarihçe-i Hayat'ın ehemmiyeti
 • ( 147 ) Üstadın Namık Gedik, Adnan Menderes ve Tevfik İleri'den dilekleri
 • ( 148 ) Eski Partinin Risale-i Nur'a minnettar olması gerekir
 • ( 149 ) Üstad savcılara hakkını helal ediyor
 • ( 150 ) Üstadın hükümetçe Emirdağı'na sevkinin hikmeti
 • ( 151 ) Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...