Block title
Block content

EŞ’ARÎ

 
Ebü’l-Hasan el-Eş’arî, Ehl-i Sünnetin iki kolundan biri olan Eş’ariye mezhebinin kurucusudur. Yemen’deki Eş’ar kabilesine mensup olan Sahabî Ebû Mûsâ el-Eş’arî soyundan geldiği için Eş’arî diye tanınmıştır.

Doğum tarihi hakkında farklı görüşler olmakla birlikte 873 yılında Basra’da doğduğu kabul edilir. Küçük yaşta babasını kaybetti. Annesinin Mu’tezile âlimlerinden Ebû Ali Cübbâî ile evlenmesinden sonra onun himayesinde yetişti. Daha pek çok âlimden hadis ve fıkıh dersleri aldı. Gençliğinde Mu’tezile görüşlerini benimseyen Ebü’l-Hasan el-Eş’arî 912-13 yılları civarında bir Cuma günü Basra Camii’nde Mu’tezile’den ayrılıp Ehl-i Sünnete intisap ettiğini ve Ahmed bin Hanbel ile diğer hadis âlimlerince temsil edilen Selef itikadını benimsediğini açıkladı.

İmam Eş’arî bu yıllarda Bağdat’a giderek hayatının geri kalan kısmını orada geçirdi. Bağdat’ta sünnî inanç doğrultusunda pek çok talebe yetiştirdi.
Kaynaklarda İmam Eş’arî’nin ölümü ile ilgili olarak 932 ile 990 yılları arasında değişen pek çok tarihler verilmekle birlikte, 935 yılında Bağdat’ta vefat ettiği kabul edilmektedir.

İmam Eş’arî oldukça zahidâne bir hayat yaşadı. Samimi dindarlığının yanı sıra, kıvrak bir zekâya da sahipti. Hadis rivayetinden başka tefsir, fıkıh, usûl-ü fıkıh, cedel gibi ilimlerle de ilgilendi ve bu alanlarda eserler verdi. Ancak esas olarak kelâm ve itikadî mezhepler sahasındaki çalışmaları ile bilinir.

Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’nin irili ufaklı yüzü aşkın eser yazdığı rivayet edilir. Ancak bunlardan sadece beşi günümüze ulaşabilmiştir.
1. Makâlâtü’l-İslâmiyyîn: Müslümanlar arasında itikadla ilgili olarak ortaya çıkan farklı görüşler ve mezheplere dair önemli ilk kaynaklardandır.
2. el-İbâne: Ehl-i Sünnete intisap ettiği yıllarda kaleme aldığı bir risaledir
3. el-Lüma’: Allah’ın sıfatlarını, kader ve iman konularını Ehl-i Sünnet’e göre açıklayan eseridir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2209 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...