FIHRIST

TAKDIM


Bu fihrist, Risale-i Nur Külliyatı’ndaki mevzuların ve mes’elelerin nerelerde olduğunu iyice bilemeyen ve kütüphanesinde de külliyatı bulunduran kimselere bir yardımcı olabilir.

Esasen Risale-i Nur gibi, Kur’anî hakaikın küllî, geniş ve ince mana camiiyetini taşıyan bir külliyat, fihristlerle takdim edilemez. Külliyatı devamlı ve dikkatli okumakla verdiği manevî feyizler, müracaat kitapları gibi fihristle çalışmak usullerine de muhtaç değildir. Ancak ani bir ihtiyaç karşısında, o ihtiyaca cevap veren parçaları okumak ve takdim etmek veya bir yerde icmalî olan bir mes’eleyi yine Risale-i Nur’la izah etmek için külliyattaki diğer yerlerini bulmak ve bazı mes’eleleri muvazeneli anlayabilmek için o mes’elenin müteferrik parçalarını ayni zamanda görüp okumak gibi hususlarda fihrist yardim edebilir. Binaenaleyh böyle fihristler, Risale-i Nur sahasında dâhil değildir, hâriçtedir.
Envâr Nesriyat


IZAHAT


Bu fihriste yi kolaylıkla kullanabilmek için:

Aşağıdaki listede isimleri ve kaç sahifelik oldukları yazılı olan kitapların temin edilmesi, aranan mes’eleyi bulmakta kolaylık sağlar. Zira fihriste de bu kitaplar me’haz alınmış olup, ekserisi de Envar Neşriyat tarafından neşredilmiştir.

FIHRISTENIN TERTIBI


Fihriste deki mevzular, alfabe sırasına göre tertip edilmiştir. Yani her bir mevzu için alfabe sırasına girecek en uygun bir kelime yazılmıştır. Meselâ: Haşirde tekrar dirileceğimize dair olan mevzuların ve mes’elelerin başına (Haşir) kelimesi konulmuştur. Haşre ait mes’elelere bakmak istenildiği zaman, aynen lügatte olduğu gibi alfabe sırasına göre (Haşir) başlığı bulunmalı ve bu başlığın altında yazılan notlarda hangi kitap ve sahifesi gösteriliyorsa oralara bakılmalıdır.
Eğer aranan herhangi bir mevzuun mes’eleleri, hangi kelime altında toplanacağı hemen hatıra getirilemiyorsa veya o mevzuda daha geniş araştırma isteniyorsa, fihristenin sonundaki Mevzu Başlıkları Listesi’ne bakınız. Başlıklar altına alınmamış bir kısım notlar da, İlâve Notlar olarak son kısma konulmuştur. Ana başlıklar altındaki yerlere bakıldıktan sonra, bu ilâve notlara da bir göz gezdirmekte fayda vardır.

Fihriste deki Paragraflar:

Bu fihriste de, me’haz kitaplardaki satir başları paragraf olarak sayılmıştır. Bu itibarla her bir sahifede kaç satırbaşı varsa, o kadar paragraf sayılır. Bir sahifenin başında, önceki sahifenin son paragrafının devamı olan kısım, paragraf olmadığından bu gibi yerler gerektiğinde “sayfa başı” veya “baş kısım” gibi ifadelerle anlatılmıştır.

Fihriste deki Atıflar:

Fihriste de bastan başlayıp sonuna kadar her bir mes’elenin yani notların başına sıra numaraları konulmuştur, fihriste deki mevzular ve mes’eleler arasında atıflar, bu sıra numaralarına göre yapılmıştır. Mesela:

(Hadis) kelimesi baslığı altında toplanan mevzu, (Tevatür) kelimesi altında toplanan mevzu ile alâkadar olduğundan, (Tevatür) kelimesinden (Hadis) kelimesine, (Hadis) kelimesinden de (Tevatür) kelimesine (Bak:……) demek suretiyle atıf yapılmıştır ve hâkeza…

Hem aynı zamanda mevzu başlıkları olan kelimelerden sıra numaralarına ve sıra numaralarından mevzu başlığı olan kelimelere dahi atıflar yapılmıştır.

Mevzu başlığı olan kelimeye atıf yapılınca; o kelime altında toplanan mes’elelerin hepsine bakılacak demektir. Eğer atıf, sıra numarasına yapılmışsa; sadece o sıra numarasındaki mes’eleye bakılacaktır.

Kısaltma İşaretleri:

p. paragraf
sh. sahife
v.d. ve devamı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...