G

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET


(Hamiyet) (Ihtilaf) (Ittihad) (Isa “A.S.”) kelimelerine ve 921ve 1207. sira numarasina
da bakiniz.
274- Ehl-i dalaletin galibiyetindeki sebebler:
* 13. Lem’a 12. Isaret’in 4. Suali sh: 85
* Sözler Lemeat’ta sh: 725 “El-Hakku Ya’lû” baslikli yazi
* 11. Sua 11. Mes’ele sh: 257, 258
275- Beseriyet Kur’ana sarilacaktir:
* Sözler sh: 154 “Leyle-i Kadir’de Ihtar Edilen Bir Mes’ele-i Mühimme” ve Bak: Sira
no. 613
276- Cihan Harbi galibiyeti ve maglubiyeti:

-55-
* Tarihçe-i Hayat sh: 130 “Rü’yada Bir hitabe”

277- Risale-i Nur fütuhatini yapmis oldugu:
* Kastamonu L: sh: 107 p.son.
278- Millet-i Islâm’in terakki ve tevakkuf devreleri:
* Muhakemat sh: 32’de 8. Mukaddeme basi.
279- Âlemde maksud-u bizzat hayir olup, serre galip gelecektir:
* Muhakemat sh: 36’da 9. Mukaddeme ve Bak: Sira no: 522
280- Fütuhat-i Nuriyeyi temasa zevkini terketmek:
* Kastamonu L. sh: 261 “8.Faide”
281- Hizbullah’in hizbüsseytana maglub olmasinin ve Medine münafiklarinin
hakka teslim olmamalarinin sirri:
* 13. Lem’a 9. Isaret sh: 80 ve Bak: (Uhud) kelimesi.

*GAYB


(Cifr) (Rüya) kelimelerine ve sira no: 937’ye de bakiniz.
282- Gaybi bilmek:
* 19. Mektub 4. Nükteli Isaret 5. Esas sh:96
282/1- Gayb âlemi:
* Bak: Sira no: 62, 70
283- Gaybî umurlara ait hâdiselerden bir kaç misal:
* 19. Mektub 5. Nükteli Isaret sh: 98 ve 6. Nükteli Isaret sh: 105
284- Kur’anin verdigi gaybî haberler:
* 25. söz 3. Sua’da 1. Cilve sh: 404
* 7. Lem’a “Ikinci Bir Izah” sh: 35
284/1- Gavs-i Azam Geylanî Hz.nin hizb-ül Kur’an olan Risale-i Nur talebelerine
dair keramet-i gaybiyesi:
* Osm.Lem’alar 8. Lem’a sh: 60.

-56 -

284/2- Keramet-i Gavsiye, Risale-i Nur’un hakkaniyetine bir imzadir.
* Osm. Lem’alar 8. Lem’a 2. Cihet sh: 60, 61 ve 2. Nokta sh: 72
285- Gaybdan haber vermenin yasaklanmasi:
* Sikke-i Tasdik sh: 162 “Sual” ve sh: 199 “Sual”
286- Innâ A’taynâ’nin sirri:
* Emirdag L. sh: 208
* Kastamonu L. sh: 86 son p. ve sh: 215 son p.dan 217 p.3’e kadar ve Bak: Sira no. 159
287- Eski Said’in Münazarat gibi bazi eserlerindeki ihbaratin te’villeri:
* Kastamonu L. sh: 78, 79
* Emirdag L. II sh: 110 mektub
288- Mugayyebat-i hamse:
* 16. Lem’a sh: 110 mektub
289- Medyum:
* 20. Söz 2. Makam sh: 258 p.1’den 259 p.1’e kadar
* Emirdag L. II sh: 155 mektub
290- Medyum ve kâhinlerin Nübüvvet-i Muhammediye’yi (A.S.M.) ihbarlari:
* 19. Mektub 16. Isaret 2. Kisim sh: 174 p.3’den sh: 176 p.4’e kadar.
* Sualar sh: 628 “Onüçüncü Sehadet”

291- Cin vasitasiyla ihbar-i gaybî:
*19. Mektub 16. Isaret 2. Kisimda sh: 174 p.3’den sh: 176’ya kadar
292- Cinlerden peygamber:
* 13. Sua sh: 337 mektub
292/1- Cinlerin ihtidasi:
* 19. Mektub 9. Isaret 7. Misal sh: 128
293- Bazi mühim vakitlerin ve zâtlarin gizli kalmasindaki hikmet:
* 24. Söz 3. Dal 8. Asil sh: 342 ve sh: 720 p. son

-57-

*GAYE


(Dünya) (Faaliyet) (Felsefe) (Abes) kelimelerine ve 242, 243, 284, 361,
469, 484, 491, 736, 820. sira numaralarina da bakiniz.
294- Gayât-ül mahlukat:
* 24. Mektub Ikinci Remiz sh: 286 ve 2. Makam 2. Mebhas sh: 291
* Sualar sh: 755 “Arka Cihet”

*GAYR-I MÜSLIM


(Hiristiyan) kelimesine ve Sira no. 10 ve 143’e bakiniz.

*GAZETE


(Siyaset) kelimesine de bakiniz.
295- Üstada gönderilen gazete ve Üstadin cevabi:
* Emirdag L. sh: 273 “Hâmisen”

296- Gazetecilikte lâzim olan evsaf:
* Iki Mekteb-i M.S. sh: 17’de 5. Cinayet
297- Gazeteciye te’dibkâr bir hitabe:
* Mesnevî Hubab’da sh: 89 ilk I’lem ve A. Badilli Mesnevî tercemesi sh: 178 ve 374 son I’lemler
298- Gazetelere bakmamak:
* Sualar sh:358 p.1
299- Gazetelerin ithamlarina cevab:
* Emirdag L. II sh: 217 ve 230 ve Bak: Sira no. 717
300- Gazetelere Üstadin bir mektubu:
* EmirdagL. II sh: 239

*GENÇLIK


(Günah) kelimesine de bakiniz.
301- Gençlige ait hallerden ikaz:
* 26. Lem’a 8. Rica sh: 231 ve Bak: Sira no. 198
302- Gençlerin en iyisi ihtiyarlara benzeyenidir hadîsi:

-58-

* 26. Lem’a 13. Rica sonu sh: 253
* 23. Mektub 7. Sual sh: 282
303- Gençlik gafleti:
* Mesnevî Habbe’de sh: 125 son I’lem
304- Mecazî mahbublarda fâni olmak tehlikesi:
* 17. Lem’a 14. Nota 2. ve 3. Remizler sh: 136
305- Fâni seylere baglanmamak:
* 17. Lem’a 1. Nota sh: 113 ve Bak: Sira no. 1233
306- Frenkleri taklide çalismamak:
* 17. Lem’a 5. Nota’nin sonu sh: 120 p. 3
307- Hastaligin gençlik sarhoslugunu azaltmasi:
* 2. Lem’a 5. Nükte 3. Mes’ele sh: 13 ve 25. Lem’a 5. Deva sh: 207
308- Gençlik eglencelerine kapilmamak:
* 28. Lem’a sh: 274 mektub
309- Mahpuslari namaz ve ubudiyete tesvik:
* 11. Sua sh: 193 “Birincisi”

310- Sefahetten içtinab ve ubudiyete tesvik:
* 11. Sua 2. Mes’ele sh: 195 ve 3. Mes’ele sh: 198 ve 5. Mes’ele sh: 204
* Gençlik Rehberi sh: 23 “Bir Mes’ele-i Mühimme”
311- Lezâizin terki:
* Mesnevî sh: 119 p. 6, 7

*GIYBET


312- Giybet hakkinda:
* 22. Mektub sonundaki Hâtime sh: 275
* 25. Söz 1. Sule 1. Sua 2. Suret 5. Nokta sh: 381

*GURUR


(Ahlâk) kelimesine bakiniz.

-59-

*GÜNAH


(Fisk) (Dünya) (Gençlik) (Nagmeler) kelimelerine ve 217, 624, 831, 1136, 1170. sira
nolarina da bakiniz.
313- Günah-i kebireyi isleyen:
* 13. Lem’a 7. Isaret sh: 76 son p.
314- Günah-i kebireyi serbest islemekte iman hakikati bulunmadigi:
* Emirdag L. sh: 203
315- Bu zamanda takvanin rüçhaniyeti:
* Kastamonu L. sh: 148 mektub ve Bak: Sira no. 907
316- Ahirzaman fitnesideki günahlar:
* 5. Sua 6. Mes’ele sh: 584
* Kastamonu L. sh: 71 son p.


*GÜNES


(Sema) kelimesine ve 415. sira numarasina da bakiniz.
317- Günes döner tâbiri:
* 25. Söz 2. Sua 1. Lem’a sh: 393
* Muhakemat sh: 72’de ikinci âyet
318- Manzume-i Semsiye:
* 33. Söz 21. Pencere sh: 672
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...