I - İ

*IRKÇILIK


(Milliyet) kelimesine ve sira no: 978’e bakiniz.

-72-

*IBADET


(Tesbihat) kelimesine de bakiniz.
400- Ibadetteki saadet:
* 3. Söz sh: 18
401- Ibadetin lüzumu ve ehemmiyeti:
* Isarat-ül I’caz sh: 83 ilâ 86
401/1 Ibadette sahabelerin üstünlükleri:
* Bak: Sira no. 928
402- Farzlari yapmak sartiyla dünyevî çalismalarin da ibadet oldugu:
* Tarihçe-i Hayat Emirdag Hayati sh: 466’da hâsiye
* 21. Söz sh: 272’de 2. Maden ve (Çalismak) kelimesine de bakiniz.
403- Ubudiyet netice-i nimet-i sâbikadir:
* 24.Söz 5. Dal 2.Meyve ve sh: 360
* Mesnevî 10. Risale’de sh: 209 ilk I’lem
404- Ubudiyet:
* 24. Söz 5. Dal 5. Meyve sh: 363
405- Ubudiyet emr-i Ilahîye bakar:
* 17. Lem’a 13. Nota’da 2. Mes’ele sh: 131
405/1- Ibadetin (ubudiyetin) sirri:
* Mesnevî (Badilli) sh: 352 I’lemin son yarisi
406- Ubudiyet iki kisimdir:
* 2. Lem’a 2. Nükte’de 3.Vecih sh: 10 ve 25. Lem’a 2. Deva sh: 206
407- Maiset mesgalesi, ubudiyete mani olmamalidir:
* 28. Lem’a 2.Nükte 2.Vecih sh: 269
408- Namazin ehemmiyeti ve lüzumu:
4. Söz sh: 20 ve 5. Söz sh: 22 ve 21. Söz 1. Makam sh: 269
409- Namazin bes vakte hikmet-i tahsisi:
* 9. Söz sh: 40
410- Namazin mahiyeti ve ibadetlerin envaina fihriste olmasi ve tesbihat:
* Sözler sh: 124

-73-

* Isarat-ül I’caz sh: 42 p. 2’den 43 son p.a kadar
411- Namazin lüzumu ve terketmenin zararlari ve “Allah’in
ibadetimize ne ihtiyaci var?” suali ve cevabi:
* 23. Lem’a Hâtime’de 1. Sual sh: 189 ve Bak: Sira no. 624
412- Namaz hakkinda Meb’usana bir hitabe:
* Mesnevî Hubab’da sh: 99
413- Namazda cemaat:
* Mesnevî sh: 165’te 9. Nota ve Sule sh: 239 ilk I’lem
414- Namazda Fatiha’yi tefekkür:
* 15. Sua sh: 619 hâsiyeler ve (Fatiha) kelimesine de bakiniz.
415- Küsuf ve hüsuf namazlari:
* 23. Söz 1. Mebhas 5.Nokta sh:317 son p.
416- Namazda kible ve vakit mes’eleleri:
* Muhakemat sh: 52 p. 2, 3, 4 ve Bak: Sira no. 567
417- Ubudiyette rekabet olmaz:
* Mesnevî sh: 227 ilk I’lem
418- Namazin mi’rac hükmünde olmasi ve getirilen tekbirler:
* 16. Söz’ün 4. Suai sh: 199
418/1- Bes türlü ibadet:
* Bak: Sira no. 880


*IBRAHIM (A.S.)


419- Ibrahim’in (A.S.) Nemrud’a karsi verdigi cevab:
* 20. Mektub 2. Makam 8. Kelime sh: 240’da hâsiye
420- Ibrahim’i (A.S.) atesin yakmamasi:
* 20. Söz’de sh: 261

*ICAD


(Evvel-i Hilkat) (Ihtira) kelimelerine de bakiniz.
421- Icad-i Ilahî:

-74-

* 23. Lem’a Hâtime’de 3. Sual sh: 193 ve 30. Lem’a 4. Nükte 4. Isaret 2. Nokta sh: 322
422- Hiçten icad ve mevcudu idam mes’elesi:
* Muhakemat sh: 118 deki Isaret’ten 120’ye kadar ve Bak: Sira no. 24
422/1- Hersey en güzel sekilde yaratilmistir:
* Bak: Sira no. 2


*I’CAZ


(Kur’an) kelimesine bakiniz.

*ICTIHAD


(Azimet) (Mehdi) (Nakl) (Seriat) (Tefsir) kelimelerine ve 322, 598, 600. sira no.larina
da bakiniz.
423- Ictihad Risalesi:
*27. Söz sh: 480
424- Ictihada dair:
* Mesnevî Hubab’da sh:90’da I’lem
425- Ümmetin caddesi, imamlarin ekseriyetinin caddesidir:
* 29. Mektub 7. Kisim 2. Isaret’te sh:434 p. 2
426- Mezahibin ihtilafi ve muhkemat:
* 29. Mektub 7. Kisim 2. Isaret sh. 435 p. son
427- Ictihad ve mezhebler beyninde ihtilafin olmamasina dair bazi hususlar:
* Sözler sh. 719
428- Müvazene-i Ser’iye nazara alinmadan ve seriata izafeten söz söylemenin mahzurlari:
* Muhakemat sh. 29’da 7. Mukaddeme
429- Dinde olani yok, olmayani var gösterme hatasi:
* Muhakemat sh. 48’de Hâtime
429/1- Ahkâm-i Ser’iye hikmetlere göre tagayyür etmiyor, illeti emirdir:
* Osm. Lem’alar 9. Lem’a sh. 127 “Ikinci sual” ve Bak: Sira no. 405

-75-


*IDRIS (A.S.)


430- Idris’in (A.S.) tabaka-i hayati:
* 1.Mektub 3. Tabaka-i Hayat sh: 6

*IHLAS


(Enaniyet) (Hediye) (Riza) (Riya) kelimelerine de bakiniz.
431- Ihlas:
* 17. Lem’a 13. Nota 3.Mes’ele sh: 132
432- Ihlas hakkinda:
* 20. Lem’a sh: 148 ve 21. Lem’a sh: 159
433- Ihlas mevzuu ile alâkali yerler:
* 22. Mektub sh: 268 son p. ve 270’de 6.Vecih ve 29. Mektub 6. Kisim 1. Desise’de
sh: 413 p. 1 ve 9. Kismin 6. Telvihinin 2. ve 3. Noktalari sh: 450, 451
* Mesnevî Zühre’de 2. Mes’ele sh: 171 ve sh: 227 ilk I’lem
* Isarat-ül I’caz sh: 85’teki Ihtar
* Kastamonu L. sh: 250 son p. ve 262 p. 2 v.d. ve Bak: Sira no. 280, 377, 579, 959
433/1- Risale-i Nur’un ihlâs düsturlariyla amel edilmeyince, sefkat tokatlari gelir:
* Barla Lâhikasi sh: 93’de hâsiye
433/2- Insanlarin nazarinda mevki kazanmak ve dillerinde yâd edilmek arzu
edilmemeli:
* Osm. Lem’alar 9. Lem’a sh: 127 “Ikinci Sual” ve Bak: Sira no. 405


*IHTILAF


(Galibiyet) (Sûra) (Uhuvvet) kelimelerine de bakiniz.
434- Ihtilaf esbabi ve hal çaresi:
* 20. Lem’a sh: 148
* Hutuvat-i Sitte sh: 23’ten 30’a kadar ve 44’ten 45’e kadar ve 51’de sual ve Bak: Sira
no.136
434/1 Müsbet – menfi ihtilaf:

-76-

* Bak: Sira no. 126

*IHTILAL


Sira no. 85, 89, 90’a bakiniz.

*IHTIRA’(Evvel-i Hilkat) (Ezel) (Icad) kelimelerine de bakiniz.
435- Ihtira delili:
* Isarat-ül I’caz sh. 88
* Mesnevî Nokta Risalesinde 3. Bürhan sh: 253
* Muhakemat sh: 112’de 2. Delil-i Kur’anî

*IHTIYARLAR


436- Ihtiyarlar Risalesi:
* 26. Lem’a sh: 222
436/1- Ihtiyar kadinlarin diyaneti:
* Bak: Sira no. 55

*IHTIYAT


437- Ihtiyaten nâehillerle mübahese edilmeyen mes’eleler:
* Emirdag L. sh: 208 “Saniyen” ve 262 son p.
* Kastamonu L. sh: 246 p. 2 ve v.d.
438-Manevi hususlarda hakki kabul ederek ihtiyatla hareket etmek
manasiyla alâkalidir:
* Mesnevî sh: 147’de 2. I’lem ve 214’te ilk I’lem
* 22. Söz sh: 280 ve Bak: Sira no. 453


*IHVAN


(Siyaset) kelimesine de bakiniz.
439-Ihvan-i Müslimîn ile Nur talebeleri arasindaki farklar:
* Emirdag L. II sh: 168

*IKRAM


(Keramet) kelimesine bakiniz.

-77-

*IKTIRAN


Sira no. 224 ve 1047’ye bakiniz.

*IKTISAD


(Israf) (Zaruret) kelimelerine ve 645, 646, 836. sira no.larina da bakiniz.
440-Iktisad Risalesi:
*19. Lem’a sh:139

*I’LÂ-I KELIMETULLAH(Hamiyet) kelimesine bakiniz.

*ILAÇ


441-Ilaç kullanmak:
* Emirdag L. sh: 189 p. 2 ve 243 p. 6, 7 ve 247 p. 1

*ILHAM


(Vahy) kelimesine de bakiniz.
442-Ilhamat:
* 12. Söz 4. Esas sh: 133
443-Cenab-i Hakk’in Nur-u marifetine yetismek:
* Bak: Sira no. 654
444-Vahy ve ilham farklari:
* 7. Sua 14. Mertebe sh: 124 p. 7 v.d.
* 29. Mektub 9. Kisim 4. Telvih’in sonu sh: 448
444/1- Risale-i Nur’un te’lifinde ilham:
* Bak: Sira no. 857, 878

*ILIM


(Akil) (Arabî) (Fünun) kelimelerine de bakiniz.
445- Ilm-i Ilahî:
* 20. Mektub 2. Makam’da 9. Kelime sh:242
* 15. Sua sh: 646 p. 2’den 652’ye kadar

-78-

445/1- Ilmî enaniyet:
* Bak: Sira no. 222
446-Maddi ilimler ile manevi ilimler arasindaki farklar
mevzuu ile alâkalidir:
* Muhakemat 2. Mukaddime sh: 15 ve Bak: Sira no. 1195
446/1- Ilmin iki çesidi:
* Mesnevî (Badilli) sh: 641 ilk I’lem
446/2- Iman-i tahkikînin hem dünyevî, hem uhrevî faydalari var:
* Osm. Lem’alar 27. Lem’a sh: 566
446/3- Insanin ayine-i fikrinde ki malûmatin iki vechi var:
* Osm. Lem’alar 9. Lem’a sh: 122


*ILM-I KELAM


(Felsefe) (Hudûs) (Nokta-i Nazar) kelimelerine de bakiniz.
446/4- Ilm-i Kelam’in nâkisiyeti:
* 25. Söz son p. sh: 441
446/5- Ehl-i Kelam’in mâna-yi harfî ile olan nazari:
* Mesnevî Su’le sh: 237 son I’lem
446/6- Ilm-i Kelam, tasavvuf ve velâyet-i kübra mesleklerinin mukayesesi:
* 26. Mektub 2. Mes’ele sh: 330
* Mesnevî-i Nuriye sh: 87’de 3. Remiz
446/7- Mârifet-i Sâni’a giden dört yol:
* Mesnevî Nuriye Nokta’da 3. Bürhan sh: 252
446/8- Mesnevî’deki risalelerden mükemmel bir ilm-i Kelam istihrac edilebilir:
* Mesnevî-i Nuriye (Badilli) sh: 217

*IMAM


445-Imam-i Mübin ve Kitab-i Mübin:

-79-

* 26. Söz 3. Mebhas sh: 469 ve 30. Söz Mukaddime’de hâsiye sh: 548 ve (Âdet) ve (Kader) kelimelerine de bakiniz.
448- Kitab-i Mübin:
* Mesnevî sh: 44 son p. ve Zühre’de 8. Nota’nin sonu sh:163 p. 3 v.d.
448/1 Imam-i Muntazar mes’elesi:
* Bak: Sira no. 668


*IMAN


(Allah) (Hidayet) (Kelime-i Tevhid) (Marifetullah) (Tevhid) kelimelerine ve 314, 359, 669, 750, 898.sira no. larina da bakiniz.
449- Imandaki saadet:
* 2. Söz sh: 16.
*Isarat-ül I’caz sh: 28, 29.
* Mesnevî sh: 69’da Nükte ve Bak: Sira no. 23, 496.
450- Imandaki inkisafin, kerametlerden rüçhaniyeti oldugu:
* 5. Mektub sh: 22.
450/1- Iman, mal-i umumidir:
* Bak: Sira no. 965
451- Iman ve küfür nazarlariyla, hayvan ve insan âlemlerinin nurlu veya zulümatli görünmesi mukayeseleri:
* 29. Mektub 5. Kisim sh:409
* 26. Lem’a 7. Rica sh:228
* Sualar sh: 753’te 2. Bab ve sh: 10 son p. ve 13 son p. ve 15. Sua 2. Makam sh: 635 ile 638.
* 17. Söz 2. Makam’da Farisî münacat sh: 208 ve Bak: Sira no. 226.
452- Imanin mehasini ve medar-i kemalât oldugu:
* 23. Söz 1. Mebhas sh: 311.
452/1- Hasre inanmanin cemiyete tesiri:
* Bak: Sira no. 345

-80-

453- Selâmet-i imaniyeye karsi seytanin bir desisesi:
* 13. Lem’a 13. Isaret 3. Noktasinin sonu sh: 88 ve Bak: Sira no. 438, 465.
454- Imanin tarifi:
* Isarat-ül I’caz sh: 41 p. 4’ten 42 p. 3’e kadar.
454/1- Iman ve islâm farki:
* Bak:Sira no. 519.
454/2- Iman ve amel farki:
* Bak: Sira no. 1008
455- Iman hakkindaki tahsidatin hikmeti:
* Emirdag L. Sh: 103’teki “Saniyen” ve sh: 202 p. 2’deki mektub ve bak: Sira no. 879
455/1- Iman hizmetinin birinci derecede oldugu:
* Bak: Sira no. 669, 951, 955, 956, 962
456- Imanla kabre girmek müjdesi:
* Sira no. 898’e bakiniz.
457- Iman suurunun muhtelif cihette sifadar hasiyetleri ve sürurlari:
* 4. Sua sh: 60
457/1- Beka-i vücud ve lezzet ve kiymet-i hayat, Allah’a iman ile mümkündür:
* Mesnevî (Badilli) sh: 538’de son I’lem
458- Iman-i billah ve delilleri (fünun lisani ile):
* 11. Sua 6. Mes’ele sh: 205
459- Imanin alti erkâni arasindaki telâzum ve erkân-i imaniyenin inkisam kabul etmedigi:
* 11. Sua 9. Mes’ele sh: 237 ve (9. Sua 2. Nokta sh: 184’de alâkalidir.)
460- Iman nazariyla bakmak hidayete, aksi halde dalalete sebeb olur mânâsiyla alâkalidir:
* Isarat-ül I’caz sh: 161 son p. dan 163 sonuna kadar ve Bak: Sira no. 465

-81-

461- Imanî mes’elelerde bürhanin vazifesi:
* Sözler Lemaat’ta sh: 732 bas kisim.
* Mesnevî sh: 198 I’lem.
462- Imanî mesaili merak etmek mes’elesi ile alâkalidir:
* Mesnevî sh: 215 son I’lem.
463- Tecdid-i iman:
* 26.Mektub 4. Mebhas’in 4. Mes’elesi sh: 332
463/1- Abdülmuttalib ve Ebû Talib’in imanlari hakkinda:
* Bak: Sira no. 745


*IMKÂN


464- Imkân-i aklî ve vehmî ve bazi mecazat mesailinde zahirperestleri ikaz mevzuunda:
* Muhakemat 8. mes’ele sh: 68 ve Bak: Sira no. 394

*IMTIHAN


Sira no 334 ve 1090’a bakiniz.

*INKÂR


(Hiristiyan) (Isbat) (Islâm) (Kelime-i Tevhid) (Küfür) kelimelerine ve 615, 745. sira no.larina da bakiniz.
465- Inkâra sebeb olan tarz-i nazar:
* Mesnevî sh: 104 son I’lem ve Bak: Sira no. 453, 460

*INKILAB


466- Inkilab-i hakaik:
* 10. Söz 5. Hakikat sh:72’de hasiye
467- Inkilab esaslari:
* Sualar sh: 431 son p. ve Bak: Sira no. 637
467/1- Huruf-u ecnebiyenin, islâm içinde cebren kabulü:
* Osm. Lem’alar 18. Lem’a sh: 309, 315 “besinci emare”

-82-

*INSAN


(Hayat) (Hissiyat) (Kalb) kelimelerine ve 1043, 1044.sira no.larina da bakiniz.
468- Insanin mahiyeti:
* 3. Söz sh: 19 p.2 ve 9. söz 5. Nükte sh: 42
468/1- Insan (âlem-i sagîr):
* Bak sira no. 65
469- Insanin cihazatinin hilkatindaki hikmet:
* Sözler sh: 126 p.2’den 129 sonuna kadar ve (Gaye) kelimesine de bakiniz.
470- Insanin cihazatinin inbisat etmesi:
* 23. Söz 2. Mebhas’in 3. Nüktesi sh: 324 p. son
471- Insanin cihazatinin vazifeleri:
* 32. Söz 2. Mebhas’ta Mukaddime sh: 646
472- Enfüsî delâil cihetiyle insan penceresi:
* 33. Söz 31. Pencere sh: 686.
473- Insan fitratindaki hissiyat ve cihazatinin müsbet mecralarina tevcihi:
9. Mektub sh: 33’de “Salisen”
* 32. Söz 2. Mebhas’ta “Mühim bir Sual”e kadar sh: 632 ilâ 638
474- Insanin hem mükerrem, hem zalûm ve cehûl olmasi:
* 26. Mektub 4. Mebhas 3. Mes’ele sh: 331
475- Insanin kâinatta merkez olmasi:
* 28. Mektub 5. Risale’de sh: 364’ten 365 p. 2’ye kadar
476- Insanin câmiiyeti ile Esma-i Ilâhiyeye âyine olmasi:
* 28. Mektub 5. Risalesinde sh: 367 p.2
477- Âlem-i insaniyede muhtelif arzular ve emeller ve düsmanlari:
* 29. Mektub 5. Risalesinde sh: 410 p.2
478- Insan dimag ve kalbiyle kâinatin bir nevi merkez-i mânevisi oldugu:
* 29. Mektub 9. Kisminin 1. Telvihinde sh: 443 ve (Akil) kelimesine de bakiniz.

-83-

479- Insanda câmiiyet-i istidad itibariyle bulunan beka aski:
* 3. Lem’a sh: 14 ve Bak: Sira no. 387
480- “Lâ yeseunî ardî” hadis-i kudsîsi:
* 4. Sua sonu sh: 90 ve Bak: Sira no. 508
481- Insanin câmiiyetiyle ehemmiyeti ve hakiki vazifeleri:
* 30. Lem’a 6. Nükte 5. Suanin 2. Mes’elesi sh: 353
482- Sirr-i vahdet veya gaflet nazarlari cihetiyle insan:
* 2. Sua 3. Meyve sh: 15
483- Insanin cihazat-i maneviyesi ile ehemmiyeti:
* 4. Sua 3. Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye’de sh: 66
484- Insanin gaye-i hilkati:
* 7.Sua Mukaddime’ de sh:100 p.l, 2 ve (Gaye) kelimesine de bakiniz
485-Insanin yirmi küllî hakikati:
*11.Sua 7. Mes’ ele sh:218
486-Insan fikrinin darligi ve vüs’ati:
*Mesnevî sh:94 ilk I’lem
487-insan fitratinin garip halleri:
*Mesnevî Habbe’ de sh: 128 ilk I’lem
488- Insanin geçirdigi devreler:
* Mesnevî sh: 141 I’lem ve Bak: Sira no. 249, 1088
489- Insanin eczalarinin pek muhtelif âlemlerden alindigi:
* 17. Lem’a 14. Notanin 1. Remzi sh: 135
490- Insanin cüz’î bir emirden me’yus olmasiyla dünyanin ona dar gelmesi:
* 17. Lem’a 14. Nota’nin 3. Remzi sh: 136
491- Insanin hikmet-i hilkati, Cenab-i Hakka mikyas ve âyine olmaktir:
* Mesnevî Zerre’de sh: 185’te 3. I’lem ve 10. Risale’de sh: 222 ilk I’lem
ve (Gaye) kelimesine ve 221. sira no.ya da bakiniz.
-84-

492- Insanin menfaatperestligi:
* Mesnevî Zere’de sh. 189 son I’lem.
493- Insanin bir ferdinde bir cemaat-i mükellefin bulunur:
* Mesnevî sh: 196’da 4. I’lem
494- Insanin câmiiyeti ve gaflletle, sukutu suud zannetmesi:
* Mesnevî sh: 210 ilk I’lem
495- Insana verilen nimetler ve insanin câmiiyeti:
*Mesnevî sh: 215’te 2. I’lem
496- Insan-i mü’minin kiymeti:
* Mesnevî sh: 228 son I’lem
497- Insanin nisyandan alindigi:
* Mesnevî sh: 238 son I’lem
498- Insanin bir ferdi, diger mahlukatin bir nev’i gibidir:
* Isarat-ül I’caz sh: 55’teki sual ve cevab
* 29. söz 4. Medar sh: 520
* Mesnevî Zeyl-ül Habbe’de sh: 139 son I’lem
499- Insanin dinlemesi, konusmasi ve muhakemesi gibi hususlar da cüz’iyeti:
* Isarat-ül I’caz sh: 75 p. 3, 4, 5, 6
500- Insan dinler olmasaydi, hayvan olarak kalacakti:
*Isarat-ül I’caz sh: 164 ve yine ayni mevzu ile alâkali yer:
*12. Mektub 2. Sual sh: 43
501- Insanin ruhuna tekvinen konulan istidadlar ve ihtiyaren terakkisi
ve bu istidadlardan istenilen vazifeler:
* Isarat-ül I’caz sh: 163 p.2 v.d.
501/1- Insanda tekâmül meyli:
* Bak: sira no. 1086
502- Insanin küçüklügüne ragmen kâinatin onun için yaratilmasi nedendir?

-85-

* Isarat-ül I’caz sh: 101 p. 1, 2 ve 186’daki 5. Nokta
503- Insanin ehemmiyeti:
*Sözler sh: 102 p. 1’den sh: 104’e kadar ve 10. Söz 11. Hakikat sh: 87
* Mesnevî Zeyl-ül Habbe’de sh: 138 ilk I’lem ve 139 son I’lem ve 182 ilk I’lem
* Isarat-ül I’caz sh: 185’ten 187’deki 2. Mes’eleye kadar
504- Insanin medar-i saadet ve sekavetine dairdir:
* 23. Söz 2. Mebhas sh: 319 ve 24. Söz 5. Dal 5. Meyve sh: 363
* Mesnevî sh: 221 ilâ 225
505- Insani hayvandan ayiran hususlar:
*Mesnevî 10. Risale’de sh: 206 ilk I’lem ve 212 ilk I’lem
*23. Söz 4. Nokta sh: 315
* Muhakemat sh: 125’ten 128 p. 1’e kadar ve (Akil) kelimesine de bakiniz.
506- Insanin nefsi itibariyle cüz’î, fakat vazife itibariyle ulvî oldugu:
* 23. Söz 2. Mebhas’ta 4. Nükte sh: 328 p.2’den 5. Nükte’ye kadar
* Mesnevî sh: 114 I’lem
507- Insanin cildindeki çizgilerin ruh-u insanideki mânâlara delâleti:
* Mesnevî sh: 103 p.5
508- Insan hakkinda suret-i Rahman hadis-i serifi:
* 14. Lem’a 2. Makam 5.Sir sh: 100.
* Emirdag L. Sh: 145’teki mektub.
* 2. Sua’da sh: 9 son p. Mevzu ile alâkalidir.
508/1- Insan-i kâmildeki kalb:
* Bak: Sira no. 550
509- Insan fitraten medenidir:

-86-

* Hutbe-i Samiye 5. Kelime’nin sonu sh: 60 ve Bak: Sira no. 8


*INSIKAK-I KAMER


(Sakk-i Kamer) kelimesine bakiniz.

*INZIVA


(Merdumgirizlik) kelimesine ve 1178. sira no. ya bakiniz.

*IRADE


(Kader) kelimesine de bakiniz.
510- Irade-i Ilâhiyeye dair:
* 20. Mektub 2. Makam 9. Kelime’de sh: 243 son p. v.d.
* 15. Sua sh: 652 p. 3 v.d.
511- Irade-i cüz’iye, irade-i külliyenin taallukuna sart-i adi kilinmistir:
* 26. Söz 2. Mebhas’ta “Yedincisi” sh:468

*IRHASAT512- Irhasat hârikalari hakkinda:
* 19. Mektub 16. Isaret’in tamami sh: 162

*IRTICA


513- Irtica:
* Emirdag L. II sh: 81’deki mektub

ISA (A.S.)


(Deccal) (Galibiyet) (Hiristiyan) (Mehdi) (Mesih) kelimelerine de bakiniz.
514- Isa’nin (A.S.) tabaka-i hayati ve nüzulü:
* 1. Mektub 3. Tabaka-i hayat sh: 6
515- Isa’nin (A.S.) gelecegi ve Deccal’i öldürecegi ve Seriat-i Islâmiye ile amel edecegi gibi mes’elelerdir:
* 15. Mektub 4.Sual sh: 56 ve sira no. 662’ye de bak.

-87-

516- Isa’nin (A.S.) Deccali öldürmesi:
* Kastamonu L. Sh: 80’de mektub
516/1- Isa (A.S.)in pedersiz olmasina dair sual:
* Osm. Lem’alar 9. Lem’a sh: 125


*ISBAT


(Hudus) (Inkâr) kelimelerinede bakiniz.
517- Isbat edenin sözü, nefyedicinin sözüne müreccahtir:
* Mesnevî sh: 85 ilk I’lem ve 102’de I’lem
* 17. Lem’a 6. Nokta sh: 120
* 10. Söz sonunda sh: 119’daki hâsiye
518- Ihtisas ehlinin sözü müteber olur:
* Mesnevî sh: 239 p.3
* 7. Sua Mukaddime sh: 100

*ISIM


(Esma) kelimesine bakiniz.

*ISLÂM


(Inkâr) (Müslüman) (Seriat) kelimelerine de bakiniz.
519- Islam ve imanin farklari:
* 9. Mektub sh: 34 “Rabian”
520- Islamiyetten çikan bir müslüman, sukut-u mutlaka mahkûmdur:
* Sira no. 86’ya bakiniz.
520/1- Islam Hukuku:
* Bak: sira no. 9
521- Islamiyet, umuma rahmettir:
* Mesnevî Katre’nin Zeylinde sh: 80 p. son
521/1- Islamiyet ve Hristiyanlik mukayesesi:
* Bak: sira no. 373
522- Islamiyetin inkisafina mümanaat eden esbab:
* Hutbe-i Samiye sh: 17 ilâ 63
* Muhakemat sh: 9 ilâ 11 ve bak: sira no. 279

-88-


*ISM-I AZAM


(Esma) kelimesine de bakiniz.
523- Hayat sifatinin ism-i azam olmasi:
* 7. Sua 1. Makamin 19. Mertebesinde sh: 146. son p.
524- Alti ism-i azama dair:
* 30. Lem’a sh: 304
525- Ism-i azam herkes için bir olmaz:
* 30. Lem’anin 5. Nükte’sinde Hâtime sh: 339

*ISRAF


(Iktisad) (Medeniyet) kelimelerine ve 166, 645, 646. sira no. larina da bakiniz.
526- Israfla Süfyan’a esir olmak tehlikesi:
* 5. Sua 1. Mes’ele sh: 583

*ISRAIL


527- Israiliyatin efkâr-i Islam’a girmesi ve neticeleri mes’eleleriyle alâkalidir:
* Muhakemat sh: 18’deki 3. Mukaddeme


*ISTANBUL


528- Istanbul mahkemesi:
* Tarihçe-i Hayat sh: 647

*ISTIDRAC


(Sira no. 558’e bakiniz.)

*ISTIGNA


(Hediye) kelimesine bakiniz.

*ISTISARE


(Sûra) kelimesine bakiniz.

*ISTIRAK-I A’MAL


(Sirket) kelimesine bakiniz.

-89-


*ITTIHAD


(Tesanüd) kelimesine ve 59. sira no. ya da bakiniz.
529- Ittihad-i Islam:
* Hutbe-i Samiye sh: 54’te 5. kelime
* Iki Mekteb-i Musibet S.sh: 46 p. 1
* Münazarat sh: 65’teki sual ve cevab
* Emirdag L. II sh: 81, 101, 222’deki mektublar ve (Galibiyet) kelimesine ve 972. sira no. ya da bakiniz.
530- Ittihad-i Muhammedî (A.S.M.) Cemiyeti’ne atfedilen dokuz evhama cevab olup, Ittihad-i Islam ile de alâkalidir:
* Hutbe-i Samiye sh: 93’teki “Redd-ül Evham” baslikli yazi ve sh: 90’daki “Sada-yi Hakikat” baslikli yazi
531- Avrupa’nin simdi ittihad-i Islama taraftar olacagi:
* Emirdag L. II sh: 24 son p. ve 54’te “Hâmisen”

531/1- Ittihad-i Islam Partisi:
* Bak: sira no. 977

*IZAH


532- Izah mes’eleleriyle alâkali parçalar:
* 29. Mektub 6. Risale 5. Desise-i Seytaniye’nin sonu sh: 426 p. 3
* Barla L. Sh: 137 son p. ve 269 p. 1
* Lem’alar sh: 278 p. 1
* Kastamonu L. Sh: 56 p. 1 ve 210’daki mektub
* Konferans sh: 57 ve bak: sira no. 857
532/1- Delâil-i afakiyede icmal:
* 14. Lem’a 2. Makam 4. Sir sh: 99
* Mesnevî sh: 123 ve 147 ilk I’lemler ve bak: sira no. 586, 1076
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...