Block title
Block content

İBN-İ RÜŞD

 
Meşhur İslâm bilginlerindendir. Mütefekkir, doktor, astronom ve matematikçidir. 1126’da Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğdu ve 1198’de vefat etti. Asıl adı Ebû Velid Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’dir.

İbn-i Rüşd, ilk öğrenimini Kurtuba’da yaptı. Aristo yorumlayıcısı olmakla meşhur olan İbn-i Rüşd’ün eserleri yüzyıllarca Avrupa’da okutuldu. Avrupalılarca Averroes olarak bilinen İbni Rüşd’ün fikirleri İbni Rüşdcülük (averroisme) diye tanınan felsefî cereyanlarda asırlarca devam etti. Kelâm, fıkıh, edebiyat ve tıp öğrendi. Şiirle de ilgilenen İbni Rüşd, Sevil (Sevilla) kadılığı yaptı. Daha sonraları Farâbî, Gazâlî ve İbn-i Sina’nın eserlerini okuyan İbn-i Rüşd, çağdaşı olan İbn-i Zuhur ve İbn-i Tufeyl’in yakın dostu oldu. Aristo’nun eserlerine şerhler yaptı. Aristo ile Eflatun’un felsefesini uzlaştırmaya çalıştı.

Eserleri şunlardır: Külliyat, Tehâfütü’t-Tehâfüt, Kitabü Mâ Ba’be’t-Tabia, Faslü’l-Makam ve’l-Keşf an Menâhici’l-Edille, Bidâyetü’l-Müctehid.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4218 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...