İBNİ EBİ VEHEB

İmam Mâlik’in önde gelen talebelerindendir. İslâm hukukçusu ve hadis âlimidir. Milâdî 743 yılında Kahire’de doğdu. On yedi yaşından itibaren ilim tahsiline başladı. Süfyân bin Uyeyne, Hanzale bin Ebû Süfyân el-Cumahî gibi âlimlerden ders aldı. Döneminde Medine’nin en büyük âlimi sayılan ibni Şihâb ez-Zührî’nin yirmi kadar talebesiyle, ayrıca tâbiin devri âlimlerinden bazılarıyla görüştü. Ders aldığı veya hadis dinlediği 400 civarındaki hocası arasında, İmam Mâlik ile Leys bin Sa’d’ın özel bir yeri vardır.

Kıraat, tefsir, hadis, fıkıh ve tarih konularında devrinin önde gelen âlimlerinden sayılan ibni Veheb, özellikle Mısır ve Hicaz bölgesinin hadislerini toplamaya gayret gösterdi. İbni Veheb’in 100.000’i aşkın hadisi sözlü olarak rivayet ettiği ve eserlerinde 20.000 civarında hadis topladığı belirtilmektedir.

İbn Veheb 813 tarihinde Kahire’de vefat etti. Bazı eserleri şunlardır: el-Câmi’ fi’l-Hadîs, Tefsîrü’l-Kur’ân, Kitâbü’l-Kader ve mâ Verede fî Zâlike mine’l-Âsâr.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...