İBNİ MÂCE

Asıl adı Ebû Abdillâh Muhammed ibni Yezid Abdillâh ibni Mâce el-Kazvînî’dir. 834 yılında dünyaya gelmiştir. Hadis öğrenmek için başta Rey, Basra, Kûfe, Bağdat, Şam, Mısır ve Hicaz olmak üzere dönemin önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır.

Hadis aldığı kişiler arasında Bekr ibni Ebî Şeybe, el-Leys ibni Sa’d, İbrahim İbnü’l-Munzir, Abdullah ibni Muâviye, Hişam ibni Ammâr gibi kimseler vardır.

İbni Mâce, hâfıza ve hadis ilmindeki bigisiyle hadis imamlarının övgüsüne mahzar olmuş, kendisinin sika (güvenilir) ve hüccet olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. İbni Mâce, fıkıh bölümlerine göre düzenlediği Sünen isimli kitabı ile şöhret kazanmıştır. Ancak bu kitap, hicri altıncı asrın başlarına kadar Kütüb-i Sitte arasında yer almamıştır. Bu döneme kadar hadisciler nazarında asıl olan, Buhârî ve Müslim’in Sahihleri ile Nesâî, Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin Sünenleri olmak üzere beş hadis kitabı vardı. Ebü’l-Fazl ibni Tâhir el-Makdisî’nin bu beş kitaba tahsis ettiği Etraf adlı eserine ibni Mâce’nin Sünen’ini de eklemesinden ve Altı İmamın Şartları (Şurûtu’l-Eimmeti’s-Sitte) adlı eserini telif etmesinden sonra, ibni Mâce’nin Sünen’i de muteber kitaplar arasında zikredilmeğe başlamıştır. Ez-Zehebî’ye göre Sünen, 32 kitap ve 1500 bâbdan (bölümden) dan oluşan ve bütün bölümlerde muhtelif sayılarda taksim edilmiş 4000 hadis vardır.

İbni Mâce, 886 yılında vefat etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...