Block title
Block content

İBNİ SEYYİDİNNÂS

 
Hadis âlimi, fakih, edîp ve tarihçidir. 1273’de Kahire’de doğdu. Künyesi Ebü’l-Feth’tir. Aslen Endülüslüdür. İşbîliye (Sevilla) 1248 yılında Hıristiyanların eline geçince ailesi Doğuya göç etmek zorunda kaldı.

İbni Seyyidinnâs henüz beş yaşında iken babası onu ilim meclislerine götürürdü. Birçok hocadan erken yaşta ders aldı. Başta babası olmak üzere Kahire’de ve hadis tahsili için gittiği İskenderiye, Suriye ve Hicaz gibi ilim merkezlerinde pek çok hocadan faydalandı. Ayrıca Endülüs, Irak ve İfrîkiye’de birçok âlimden istifade edip icâzet aldı. Zâhiriyye ve Mühezzebiyye medreselerinde hadis hocası olarak görev yaptı. 1334 yılının Nisan ayında vefat etti.

Eserlerinde bazıları şunlardır: Minahu’l-Midah, ‘Uyûnü’l-Eser fî Fünûni’l-Megazî ve’ş-Şemâ’il ve’s-Siyer, Dîvânü ibni Seyyidinnâs, el-Kasîdetü’l-Lâmiyye.
Paylaş
Yükleniyor...