İBRAHİM-İ DESSÛKÎ (K.S.)

Tam adı, Ebu’l-Ayneyn Seyyid İbrahim Burhâneddîn bin Ebi’l-Mecd ed-Dessûkî’dir. Desûkiyye tarikatının kurucusudur.

1235’de Aşağı Mısır’daki Markus’ta doğdu. 1246 veya 1255’de doğduğuna dair rivayetler de vardır. Ömrünün çoğunu aynı bölgedeki Dessûk kasabasında geçirdiğinden Dessûkî unvanıyla tanındı. Babası Ebu’l-Mecd Abdülazîz, Rifâî şeyhlerinden Ebu’l-Feth Ebu’l-Ganâim el-Vâsıtî’nin damadı ve halifesiydi. Soyu Hz. Hüseyin’e bağlandığı için seyyid kabul edilmektedir.

İbrahim Dessûkî öğrenimine Dessûk’ta başladı. Kur’ân’ı ezberledi, Şafiî fıkhı okudu. Babasının Rufâiyye hırkasını giyen Dessûkî, Şeyh Necmeddîn İsfahânî’den de Sühreverdiyye hırkasını giydi. Ayrıca Şazelî olduğu da rivayet edilir.

Tasavvuf ehli tarafından dört büyük kutuptan biri olarak kabul edilen İbrahim Dessûkî, yirmi yıl kadar halvethânesinde nefis terbiyesi ve tefekkürle meşgul oldu.

Kendisinden bahseden bütün kaynaklar onun Süryânî, İbranî ve eski Mısır dillerini bildiğini, hayvanların ve kuşların lisanından anladığını kaydederler. Dessûkî “Nûr-u Muhammedî” fikri üzerinde de durmuş ve bu nuru Allah’ın ezelî bir tecellîsi saymıştır.

Şeriata bağlılığı ve cömertliği ile tanınır. Ona göre şeriat asıldır, tarikat da ona bağlıdır ve hakikata ancak şeriatla tarikatın birleşmesiyle varılır. İbrahim Dessûkî helâl yemeye, hak hukuk gözetmeye ve şeriatın hükümlerine sıkı bir şekilde bağlı kalmaya büyük önem verir. Müridlerin şeyhlerine çok bağlı olmaları, şeyhlerin de müridlerine evlâtları gibi muamele etmeleri gerektiğini belirtir.

İbrahim Dessûkî (k.s.), 1277 yılında vefat etti ve halvethânesine defnedildi.

Hayatta iken etrafında toplanan müridleri, kendisinin kırk üç yaşında vefatından sonra halifesi ve kardeşi Şeyh Mûsâ’ya tâbi olup onun tasavvuf anlayışını devam ettirdiler ve bir tarikat hâline getirdiler.

İbrahim Dessûkî’nin el-Hakâik ile el-Cevhere adlı kitapları çok meşhurdur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...