İMÂM-I MÂLİK

Tam adı Mâlik bin Enes’tir. Dört büyük mezhepten biri olan Mâlikî Mezhebinin imamıdır. İmâm-ı Mâlik hicrî 93 yılında Medîne’de doğdu. Bütün hayatını Medîne’de geçirdi ve hicrî 179 yılında bu şehirde vefat etti. Sahabeden Sehl ibni Sa’d’a yetiştiği için tâbiînden sayılır. Fıkıh, hadis ve tefsir ilminde yüksek bir seviyeye ulaştı. Haksız olarak kendisinden istenen bir fetvayı vermediği için yetmiş kırbaç vurularak dövüldüğü kaynaklarda yer alır. Mâlikî Mezhebi Kuzey Afrika’da yayılmıştır.

Kaynak hadis kitaplarından biri olan Muvatta İmâm-ı Mâlik’in en önemli eseridir. Kitabı hicrî 148 yılında yazmaya başladı. 11 yıl sonra 159 tarihinde tamamladı. Kitabı üzerine 40 yıllık bir çalışma yaptı. İmam Şafii şöyle der: “Yeryüzünde ilim yönünden Malik’in kitabından daha sahih bir kitabın bulunduğunu bilmiyorum.” Bu eseri hadis ve fıkha dair yazılan ilk kitap sayanlar çoğunluktadır. Muvatta bu anlamda şifaî (sözlü) dönemden yazılı döneme geçişi simgelemektedir.

Muhtevâ itibarıyla Muvatta, hem bir hadis kitabı, hem de bir fıkıh ve kanun kitabıdır. İmam-ı Mâlik’in topladığı 100 bin rivayetten 10 binini Muvatta’ya aldığı söylenir. Topladığı 100 bin hadisi sürekli kendi sistemi içerisinde, son derece titiz bir çalışmayla seçerek Muvatta adlı eserini yazmıştır.
Sınıflandırdığı rivayet kitabında Hicaz ehlinin rivayet ettiği hadisleri topladı; ayrıca Sahabe ve Tabiînin görüşlerini de bu eserine dahil etti.

Muvatta'da yer alan hadis sayısı hakkında farklı görüşler vardır. Bunun temelinde, eserin tertibinde farklı kişilere ait nüshaların çokluğudur. Es-Suyûti ve Ebû Bekr el-Ebhurî’nin verdiği rakamlara göre hadis sayısı, tekrarlar çıktıktan sonra 1720’dir
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...